23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 237-390379
Offentliggjort
10.12.2012
Udbudstype
Projektkonkurrence

Bestilling af materiale

Addresse
www.regionsyddanmark.dk/wm218399

Anmodning om deltagelse

Til
17.01.2013 Kl. 14:00

Addresse
Region Syddanmark, Damhaven 12, Kontaktpunkt: Bygningsafdelingen, Att: Lars Storr, 7100 Vejle, Telefon: +45 76631618, Mail: Lars.Storr@regionsyddanmark.dk

Udbyder

Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Opdateringer

Resultat
(26.11.2013)

Rådgivningsvirksomheden COWI A/S er netop blevet kåret som vinder af totalrådgivningen på fase 2 i forbindelse med om- og udbygning af Aabenraa Sygehus. Sammen med arkitekterne Friis & Moltke, RAVN Arkitektur samt Møller & Grønborg Arkitekter og Planlæggere A/S skal COWI sikre realiseringen af et moderne og fremtidssikret sygehus, hvor form og funktion går hånd i hånd.


I stedet for:

Del VI: Punkt VI.2) Yderligere oplysninger

Konkurrencen udskrives den 14.3.2013 og forslag/tilbud skal indsendes senest den 5.7.2013.

Del VI: Punkt VI.2) Yderligere oplysninger

Der afholdes spørgemøde i Aabenraa den 22. marts.

Læses:
Del VI: Punkt VI.2) Yderligere oplysninger

Konkurrencen udskrives den 18.2.2013 og forslag/tilbud skal indsendes senest den 5.7.2013.

Del VI: Punkt VI.2) Yderligere oplysninger

Der afholdes spørgemøde i Aabenraa den 8. marts.

Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, til akutsygehus, fase 2 (Rettet) (Resultat)


Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa

Tjenesteydelse

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Kresten Philipsensvej 15
Kontaktpunkt(er): Projektafdelingen for sygehusbyggeri
Att: Jens Erik Beuchert
6200 Aabenraa
DANMARK
Telefon: +45 88834835
Mailadresse: Jens.Erik.Beuchert@shs.regionsyddanmark.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.regionsyddanmark.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.regionsyddanmark.dk/wm218399

Yderligere oplysninger fås her: Region Syddanmark
Damhaven 12
Kontaktpunkt(er): Bygningsafdelingen
Att: Lars Storr
7100 Vejle
DANMARK
Telefon: +45 76631618
Mailadresse: Lars.Storr@regionsyddanmark.dk
Internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk/wm218399

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Region Syddanmark
Damhaven 12
Kontaktpunkt(er): Bygningsafdelingen
Att: Lars Storr
7100 Vejle
DANMARK
Telefon: +45 76631618
Mailadresse: Lars.Storr@regionsyddanmark.dk
Internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk/wm218399

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Region Syddanmark
Damhaven 12
Kontaktpunkt(er): Bygningsafdelingen
Att: Lars Storr
7100 Vejle
DANMARK
Telefon: +45 76631618
Mailadresse: Lars.Storr@regionsyddanmark.dk
Internetadresse: http://www.regionsyddanmark.dk/wm218399

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

1.3)Hovedaktivitet
Sundhed

1.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
Udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, til akutsygehus, fase 2.

II.1.2)Kort beskrivelse:
Sygehuset i Aabenraa er en del af Sygehus Sønderjylland, og skal fremover varetage akutfunktionen for det samlede sygehus, som ét af fire akuthospitaler i regionen. For at få belyst mulighederne for en optimal om- og udbygning, der tager hensyn til en drift og logistik der understøtter hensigtsmæssige arbejdsgange, har Region Syddanmark besluttet at udskrive en projektkonkurrence for 2. fase af sygehusbyggeriet. Den første fase er iværksat, og vil stå færdig i 2014.
Det udbyggede akutsygehus i Aabenraa skal dække et optageområde med 230 000 indbyggere, og skal være fremtidens sygehus med fokus på nye behandlingsmetoder, der understøtter moderne patienthensyn. Fremtidens sygehus fokuserer på mere skånsomme behandlingsmetoder, færre indlæggelser og mere ambulant- og dagbehandling. Det skal understøttes af servicefunktioner, der sikrer patienternes oplevelse af en hurtige og effektiv behandling, uden unødige ventetider. De fysiske rammer skal indgå i samspil med disse mål, og indeholde en fleksibilitet i ruminddeling, en generalitet i form af multifunktionalitet og en elasticitet, der gør det muligt at udvide og ændre bygningsmassen efter behov.
Visionen for de fysiske rammer på SHS Aabenraa er et hus, hvor patienten er æresgæst. Ankomsten er forberedt, opholdet foregår i rammer, der indgyder ro og tryghed. Der bliver sørget for en god helhedsoplevelse. Et sygehus der inddrager den helbredende arkitektur og signalerer ”hjem” frem for ”institution”.
Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, er opført i 1992, og der er tilbygget bl.a. centerskadestue i 2005. Fase 1 af udvidelsen gennemføres i perioden 2012 til 2014. Sygehuset er beliggende på Kresten Philipsens Vej 15, med gode og direkte adgangsveje til både det lokale og det statslige vejnet. Det oprindelige sygehus fra 1992 og 2005 er opført i gule teglsten, og har gule teglsten på taget. Det arkitektoniske udtryk videreføres delvist i fase 1, idet nybygningerne etableres med gule teglstensfacader, suppleret med lette facader i glas, aluminium og plader. Sygehusets funktioner vil efter afslutningen af fase 1 være opbygget omkring to tværgående centergange (hovedstrøg). En der er syd/nord gående, og en anden der er øst/vest vendt. Fra disse centergange er der adgang til behandlingsafsnit (ambulatorier) og sengeafsnit. På østsiden er den oprindelige del af sygehuset etableret i etplans-bygninger, mens den vestvendte del af sygehuset er i 2 etager. I fase 1 sker der både til- og ombygninger. Nybygningerne udformes overvejende som tilbygninger til det eksisterende hus i 3-4 etager, i den sydlige og vestlige ende af bygningskomplekset.
Disse bygninger danner grundlaget for fase 2, og for en evt. fremtidig videreudvikling af sygehuset. Sygehuset har efter fase 2 et samlet areal på ca. 71.000 m2 brutto. I fase 2 er der planlagt om- og nybygning af ca. 16.700 m2 netto med en samlet anlægsramme på ca. 700.000.000 DKK. Byggeriet i fase 2 skal ske på et sygehus, der under hele perioden er i drift, hvilket stiller særlige krav til gennemførelsen af byggeriet for så vidt angår fleksibilitet, samarbejdsevne og hensyntagen. Projektet omfatter bl.a. opførelsen af behandlings- og sengeafsnit, ombygning til apotek og laboratorium, samt ny intensivafdeling og laboratoriebygning. Herudover skal ombygges til undervisning og læringsafsnit, specialambulatorier, samt anlægsarbejder inklusiv helikopterlandeplads.
Det er håbet med projektkonkurrencen, at generere et banebrydende og visionært forslag til nye sengeafsnit og servicefunktioner, som videreudvikler det sygehus som findes i Aabenraa når Fase 1 er gennemført. Det er et sygehus bestående af oprindelige bygninger, tilbygget bl.a. et Familiehus, en ny varemodtagelse, et akutcenter og råhus til en ny restaurant.
Udbudsprocessen består af en prækvalifikation med efterfølgende projektkonkurrence, hvor en bedømmelseskomité udpeger en vinder med henblik på tildeling af kontrakt ved udbud med forhandling i henhold til udbudsdirektivets artikel 31, stk. 3. Der har forud for nærværende bekendtgørelse været indrykket vejledende forhåndsmeddelelse nr. 2012/S 150-251099 af 7.8.2012 om projektet.

II.1.3)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71200000, 71300000, 71500000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Udvælgelsen af de 4-6 deltagere i konkurrencen, vil ske ved en samlet vurdering af ansøgernes personlige, økonomiske og finansielle kapacitet, samt tekniske kapacitet jf. nedenstående punkter A-C, idet der dog særligt lægges vægt på ansøgernes tekniske kapacitet, og herunder navnlig den dokumenterede erfaring med hospitalsprojekter af tilsvarende art og kompleksitet:
A. Personlige forhold.
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Identifikation: Oplysning om ansøgervirksomhedens navn, CVR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og kontaktperson.
2) Generel virksomhedsbeskrivelse: Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab.
3) Tro- og loveerklæring vedrørende ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997.
4) Ansøger skal aflevere nøgletal om kundetilfredshed for de betydeligste tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år efter nøgletalsbekendtgørelsen for statslige byggerier m.v. (bekg. nr. 1469 af 16.12.2009) (dvs. et eller flere relevante "faktablade").
Hvis ansøger har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, skal ansøger tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 6, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed samt oplysning om det samlede antal evalueringer (dvs. en "karakterbog").
Hvis ansøger ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøger aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om de betydeligste tidligere præstationer inden for de seneste tre år, der dokumenterer, at ansøger kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.

Der henvises i øvrigt til nøgletalsbekendtgørelsen for statslige byggerier m.v., der i sin helhed skal overholdes. Yderligere informationer og vejledning om nøgletal kan findes på www.ebst.dk.

5) Såfremt ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium, skal oplysningerne anført under 1)-4) gives for alle konsortiedeltagere.
B. Økonomisk og finansiel kapacitet.
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Økonomiske nøgletal: Revisorpåtegnede oplysninger om virksomhedens:
a) Samlede omsætning,
b) Årets resultat,
c) Egenkapital, og,
d) Soliditetsgrad, for de seneste 3 afsluttede regnskabsår.
Kan ansøger ikke fremlægge ovennævnte oplysninger om nøgletal (f.eks. fordi virksomheden er etableret indenfor de seneste 3 år), skal ansøger vedlægge anden relevant og egnet dokumentation (f.eks. revisorerklæring vedrørende ansøgers kapitalforhold) for sin finansielle og økonomiske formåen.
Hvis ansøger baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle status, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, og denne virksomheds nøgletal m.v., jf. ovenfor, skal oplyses.
2) Såfremt ansøgning om prækvalifikation afgives af et konsortium, skal nøgletal, jf. pkt. 1) gives for alle konsortiedeltagere.
C. Teknisk kapacitet.
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1) Liste over de betydeligste tilsvarende eller lignende opgaver ansøgeren har udført de seneste 3 år, gerne med angivelse af opgaven, kunden, kontraktens værdi, kontraktens varighed og tidspunkt for opgavens udførelse, ansøgerens nøglemedarbejdere på opgaven, oplysning om ansøgerens nøglemedarbejdere fortsat er hos ansøger og ansøgers begrundelse for, hvorfor referencerne er relevante for vurderingen af ansøgers tekniske kapacitet til at udføre de udbudte opgaver.
2) Oplysninger om ansøgerens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de seneste 3 år fordelt pr. år.
3) Beskrivelse af kvalitetssikring og miljøledelse.
4) Såfremt ansøgning om prækvalifkation afgives af et konsortium, skal oplysningerne anført under 1)-3) gives for alle konsortiedeltagere.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen (eksempelvis koncernforbundne virksomheder eller underleverandører) skal ansøgeren godtgøre, at råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Klar og entydig henvisning til den virksomhed / de virksomheder, hvis tekniske kapacitet ansøgeren råder over anses for tilstrækkeligt.

III.2)Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Konkurrencen henvender sig primært til arkitekt- og ingeniørvirksomheder, gerne i samarbejde med andre faggrupper, der relaterer sig til konkurrenceopgaven.

Del IV: Procedure

IV.1)Type konkurrence
Begrænset
Forventet antal deltagere mindste antal 4. /største antal 6

IV.2)Navne på allerede udvalgte deltagere
IV.3)Kriterier for vurdering af projekter:
Bedømmelseskriterier i uprioriteret rækkefølge:
— Konkurrenceforslagets arkitektoniske og tekniske løsninger.
Forslagets samlede arkitektoniske, funktionelle (fleksibilitet, generalitet og elasticitet), logistiske og tekniske løsninger set i sammenhæng med det eksisterende byggeri, og i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav.
— Konkurrenceforslagets funktionsmæssige løsning.
Forslagets detailindretning/belysning af blandt andet:
Revurdering af helhedsplan.
Forebyggende tiltag for at mindske gener ifm. evt. byggeri over Neonatal skal belyses.
Detailindretning af:
— Intensiv (Nybygning),
— Laboratorium (Om- og nybygning),
— Apotek (Ombygning),
— Undervisnings- og læringsområde (Ombygning, bygning A),
— Tilbuddets/forslagets samlede anlægsøkonomi.
Samlet anlægsøkonomi samt vurdering af bygningens drift og vedligehold.
— Rådgiverhonorar.
Ved dette kriterium konkurreres på det totale honorar for opgavens løsning. I vurderingen inddrages timesatser for angivne medarbejderkategorier i forbindelse med eventuelle ekstraarbejder.

IV.4)Administrative oplysninger
IV.4.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
IV.4.2)Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
IV.4.3)Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 17.1.2013 - 14:00

IV.4.4)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage
Dato: 12.2.2013

IV.4.5)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

IV.5)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.5.1)Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: ja
antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles: Hver deltager, der afleverer et konditionsmæssigt tilbud, modtager et honorar på 300 000 DKK ekskl. moms.

IV.5.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
Honoraret udbetales umiddelbart efter bedømmelsens afslutning. Vinderens honorar udgør første rate af totalrådgiverens samlede honorar.

IV.5.3)Opfølgende kontrakter
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: ja

IV.5.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: ja

IV.5.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen
1. Medlem af Regionsrådet Andrea Terp
2. Medlem af Regionsrådet Pia Tørving
3. Medlem af Regionsrådet Henrik J. Møller
4. Regionrådsformand Carl Holst
5. Medlem af Regionsrådet Stephanie Lose
6. Medlem af Regionsrådet Bjarne Juel Møller

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2)Yderligere oplysninger:
Der udsendes ikke yderligere skriftligt materiale i forbindelse med prækvalifikationen.
Ansøgerne kan forvente af få svar på ansøgningerne den 12.2.2012. Konkurrencen udskrives den 14.3.2013, og forslag/tilbud skal indsendes senest den 5.7.2013. Der afholdes spørgemøde i Aabenraa den 22. marts.
Akademisk Arkitektforening og FRI udpeger i alt tre uvildige fagdommere til bedømmelseskomiteen.
Ansøgning om prækvalifikation ønskes fremsendt i 2 eksemplarer og i digital udgave på USB, CD-rom eller tilsvarende. Ansøgningen ønskes afleveret i lukket forsendelse mærket ”Projektkonkurrence vedrørende udbygning af Sygehus Sønderjylland, Aabenraa, til akutsygehus, fase 2. Må ikke poståbnes”. Ansøgning sendes til adresse og kontaktpunkt angivet i bilag A, III.

Denne bekendtgørelse offentliggøres udover på EU-niveau også på Region Syddanmarks hjemmeside på adressen: www.regionsyddanmark.dk/wm218399.

VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk
Fax: +45 33307799

Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Der er ikke noget mæglingsorgan i Danmark

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til §7 i henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv., som følger:
Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 30 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 6 måneder fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt, eller inden 12 måneder fra ordregiveren har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.
Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jokobsenvej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 33326144

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.12.2012

Send til en kollega

0.097