23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 237-390444
Offentliggjort
10.12.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.01.2013 Kl. 10:00

Addresse
www.byggeweb.dk

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Opdateringer

Annullering
(03.09.2013)

Uafsluttet procedure
Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt


Yderligere supplerende oplysninger

Baggrunden for aflysningen af udbuddet er, at der overfor Bygningsstyrelsen igennem en henvendelse fra FRI er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om en af de prækvalificerede har en konkurrencefordel i forhold til 1 af de 3 underkriterier. Bygningsstyrelsen har i forlængelse af henvendelsen vurderet, at det ikke er muligt for Bygningsstyrelsen inden for rammerne af det igangværende udbud at vurdere den påståede konkurrencefordel og de tiltag, der eventuelt måtte være nødvendige for at udjævne denne. Bygningsstyrelsen aflyser derfor udbuddet med henblik på at gennemføre denne vurdering.

Mærsk Bygningen - Bygherrerådgivning (Annulleret)


Bygningsstyrelsen

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 39
Att: Anette Knudsen Jensen
2500 Valby
DANMARK
Telefon: +45 41701221
Mailadresse: AKN@bygst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.bygst.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Application must be submitted electronically to "Byggeweb" A / S (see section. VI.3)
www.byggeweb.dk
København
DANMARK

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Uddannelse

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Mærsk Bygningen - Bygherrerådgivning.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Blegdamsvej 3.
2200 København N.
DANMARK.

NUTS-kode DK011

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Bygningsstyrelsen ønsker bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af Mærsk Bygningen.
Panum Instituttet på Nørrebro skal udbygges med nye tidssvarende biomedicinske laboratoriefaciliteter, undervisningslokaler, auditorium, kantine, cykelkælder og en ny hovedindgang. I alt skal der bygges 42.700 nye m2 fordelt på 15 etager.
Overordnet ønsker Bygningsstyrelsen bygherrerådgivning, som sikrer at styrelsens forventninger til byggeriet opfyldes herunder overholdelse af budget og tidsplaner. Bygningsstyrelsen har en selvstændig byggeadministration, dog må bygherrerådgiveren kunne forvente at skulle varetage en bred vifte af opgaver ifm. byggeriet.
Mere konkret forventes bygherrerådgiveren at skulle udføre følgende aktiviteter i samråd med bygherren og øvrige rådgivere:
- Bygherrerådgivning i udførelses- og ibrugtagningsfasen,
- Bistå med gennemførelse og kvalitetssikring af udbud,
- Udarbejde materiale til ledelsesniveau herunder til styregruppemøder,
- Styre tidsplaner og byggebudget (herunder statens økonomisystem),
- Kvalitetssikre risikoanalyser,
- Granske projekt.
Det forventes, at bygherrerådgiveren med kort varsel kan være repræsenteret på kvalificeret niveau på bygherres adresse eller have arbejdsplads i Bygningsstyrelsen.
Bygherrerådgiveren skal kunne stå til rådighed i 37 t/ugen, men spidsbelastninger kan forekomme.
Bygherrerådgiveren forventes at have erfaring med statsligt byggeri.
Det forventes at byggeriet skal kunne ibrugtages i 2016. Bygherrerådgiverydelsen skal leveres i perioden 2013 til ultimo 2015.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71530000, 71311000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 33 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt flere økonomiske aktører sammen ansøger om prækvalifikation, skal aktørerne afgive et fælles samlet tilbud. Desuden skal der udpeges en fælles befuldmægtiget, som har fuldmagt til med bindende virkning for konsortiet/sammenslutningen at indgå aftaler med Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen stiller krav om solidarisk hæftelse.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Oplysning om firmanavn, adresse, CVR-nummer, telefonnummer, e-mailadresse samt navn på en kontaktperson.
2) Der skal gives en kortfattet generel virksomhedsbeskrivelse, herunder ejermæssige samt organisatoriske forhold.

3) Der skal underskrives tro- og loveerklæring om, at ansøger ikke befinder sig i nogen af de i Udbudsdirektivets art. 45, stk. 2 nævnte situationer. Blanket kan findes på www.bygst.dk

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Ansøgerens samlede omsætning, egenkapital og resultat inden for de seneste 3 regnskabsår.
5) Erklæring om, at ansøgeren vil kunne tegne en professionel ansvarsforsikring med en dækning på 10 000 000 DKK.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ad 5) professionel ansvarsforsikring med en dækning på 10 000 000 DKK.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
6) Referenceliste over de betydeligste bygherrerådgivningsopgaver, som ansøgeren har udført inden for de seneste 5 år. Referencerne skal dokumentere ansøgerens egnethed og kompetencer i forhold til den udbudte bygherrerådgivningsopgave. Referencerne bør derfor indehole en beskrivelse af opgavens omfang, tid, status og ansøgerens ydelser (rolle/funktion).
Desuden forventes det, at referencerne synliggør ansøgerens relevante kompetencer og referencer indenfor kontraktstyring, projekt- og processtyring, budget- og økonomistyring, kvalitetsstyring, risikostyring og tidsstyring samt ansøgerens erfaring og kendskab til IKT (Det Digitale Byggeri).
7) Oplysninger om uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer (der ønskes ikke cv er på specifikke medarbejdere).
8) Oplysninger om antal ansatte, der beskæftiger sig med bygherrerådgivning.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Ved udvælgelsen blandt de konditionsmæssige ansøgere, vil ordregiver vælge de 5 ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske kapacitet, jf. pkt. III.2.3.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
8.1.2013 - 10:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Kontraktssproget er dansk.
Prækvalifikationen vil blive afholdt digitalt via internetportalen Byggeweb Udbud. Dette medfører, at anmodningen om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskravene alene kan ske via Byggeweb Udbud.
Vejledning til adgang og support:

Adgang sker via "www.byggeweb.dk/www.docia.com" med ansøgers egen brugerprofil.

Har du allerede et Byggeweb login:

1. Gå til internetadressen http:// byggeweb.dk og vælg "Login" og følg vejledningen.

2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder.
3. I "personligt område" vælg boksen "Søg efter offentlig udbud".
4. Indtast Byggeweb udbudsnummer TN 160891 og tryk "Søg".
5. Udbuddet "Mærsk Bygningen - Bygherrerådgivning " fremkommer, vælg "OK".
6. Åbn udbuddet ved at vælge "Byggeweb udbud" og udbudsnavn "Mærsk Bygningen - Bygherrerådgivning " i oversigten.
7. Følg anvisning på skærm, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.
Mangler du et Byggeweb login:

1. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg "Login" og trryk "Glemt brugernavn/password?" og følg vejledningen.

2. Vælg "Ny bruger" og følg vejledningen.
Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1. Gå til internetadressen http://www.byggeweb.dk og vælg "Login" og tryk "Glemt brugernavn/password?" og følg vejledningen.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i Byggeweb Udbud, kan Byggeweb Support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35255250 eller support@byggeweb.dk.

Ansøger skal være opmærksom på, at det er ansøgers eget ansvar, og i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for kondinationsmæssig aflevering af ansøgningen.
Udbudsportalen og aflevering:
Udbudsportalen består af supplerende materiale og et sæt afleveringskrav.
Ansøges som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til Byggeweb, at konsortiet udpeger en repræsentant, som oploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller lign.
Som ansøger er der i hele perioden personlig adgang til portalen helt frem til fristen for aflevering, hvor portalen automatisk lukker for yderligere afleveringer. Såfremt ansøgning ikke er gennemført inden aflveringsfristen, betragtes afleveringen ikke som gennemført.
Portalen gøres tilgængelig i uge 50, 2012.
Ansøger skal til sin tid i forbindelse med afgivelse af tilbud afgive tro- og loveerklæring i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997 om forfalden gæld til det offentlige samt erklæring om overholdelse af arbejdsklausul i henhold til ILO-konvention nr. 94 ratificeret af Danmark 22.7.1995.

Der gøres endvidere opmærksom på, at der anvendes eletronisk udbud via www.byggeweb.dk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Kampmannsgade 1
1780 København V
DANMARK

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Der henvises til Lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Seneste samtidig med indgivelse af klager til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klagen indbringes for Klagenævnet.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.12.2012

Send til en kollega

0.114