23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 237-390643
Offentliggjort
10.12.2012
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
21.12.2012 Kl. 10:00

Addresse
Advokatpartnerskabet Horten, Att. Stina Nørgaard, Philip Heymans Allé 7,2900 Hellerup

Udbyder

Glostrup Varme A/S

Rådgivning vedrørende udvidelse af fjernvarmeanlæg i totalentreprise


Glostrup Varme A/S

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/17/EF
Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Glostrup Varme A/S
DK
Ørnebjergvej 7
Att: Projektchef Jens Peder Pedersen
2600 Glostrup
DANMARK
Mailadresse: jpp@glostrupforsyning.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: http://www.glostrupforsyning.dk

Yderligere oplysninger fås her: Advokatpartnerselskabet Horten
DK
Philip Heymans Allé 7
Att: Stina Nørgaard
2900 Hellerup
DANMARK
Mailadresse: STN@horten.dk
Internetadresse: http://www.horten.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Advokatpartnerselskabet Horten
Philip Heymans Allé 7
Att: Stina Nørgaard
2900 Hellerup
DANMARK
Internetadresse: http://www.horten.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Advokatpartnerselskabet Horten
Philip Heymans Allé 7
Att: Stina Nørgaard
2900 Hellerup
DANMARK
Internetadresse: http://www.horten.dk

I.2)Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Rådgivning vedrørende udvidelse af fjernvarmeanlæg i totalentreprise.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

NUTS-kode DK012

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Glostrup Varme A/S (herefter Ordregiver) skal udvide det eksisterende fjernvarmeanlæg i et udvalgt område. Udvidelsen af fjernvarmeanlægget udgør ca. 13,1 km fjernvarmeledninger (hoved- og stikledeninger) og skal udføres i totalentreprise. Der er fastlagt et totalbudget på 80.000.000 DKK inklusive alle ydelser, herunder rådgivningsydelser og totalentreprise.
Til brug for projektering og gennemførelse af anlægsarbejdet, ønsker Ordregiver at indkøbe følgende rådgivningsydelser:
(1) Den nødvendige projektering til brug for udbud og kontrahering med totalentreprenør.
(2) Bistand til udbud af anlægskontrakten, herunder teknisk evaluering og udvælgelse af prækvalfikationsansøgninger samt indkomne tilbud, deltagelse på forhandlingsmøder mv.
(3) Byggeledelse.
(4) Tilsyn i udførelsesperioden samt bistand ved afleveringsforretning og 1-års gennemgang samt opfølgening på eventuelle mangler konstateret ved 1-års gennemgangen.
Rådgivningskontrakten forventes at træde i kraft primo marts 2013. Kontrakten løber til og med 1-årsgennemgangen for bygge- og anlægskontrakten eller frem til, at eventuel opfølgning på mangler og andre forhold konstateret ved 1-års gennemgangen er tilendebragt.
Udbudsbekendtgørelse for totalentreprisen forventes udsendt ultimo marts 2013. Totalentreprisen forventes opstartet medio 2013 og afsluttet ultimo 2014.
Ordregiver overvejer at udbyde totalentreprisen med to optioner, som vedrører udvidelse af fjernvarmeanlæg i området, Ejby industri, budgetteret med ca. 30.000.000 DKK, og i området, Brøndby Vibeholm industri, budgetteret med ca. 10-15.000.000 DKK. Rådgiverkontrakten indeholder derfor to optioner på disse områder, hvilket beskrives nærmere i udbudsbekendtgørelsens afsnit II.2.2.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71247000, 71311000, 71321000, 71323200, 71521000, 71242000, 71246000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Der henvises til beskrivelsen i udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.5.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Såfremt Ordregiver beslutter at udbyde anlægsarbejdet med 2 optioner svarende til hver af områderne, Ejby industri og Brøndby Vibeholm industri, kan Ordregiver under option 1 og 2 tilkøbe rådgiverbistand til projektering og udbud af udvidelse af fjernvarmeanlægget i disse georgrafiske områder.
Option 1: Udvidelse af fjernvarmeanlæg i området, Ejby industri. Ordregiver kan under option 1 tilkøbe ydelserne (1)-(4) som beskrevet i udbudsbekendtgørelsens afsnit II.1.5.
Option 2: Udvidelse af fjernvarmeanlæg i området, Brøndby Vibeholm industri. Ordregiver kan under option 2 tilkøbe ydelserne (1)-(4) som beskrevet i udbudsbekendtgørelsens afsnit II.1.5.
Option 1 og Option 2 kan udnyttes helt eller delvist.

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der vil ikke blive stillet krav om sikkerhedsstillelse.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Betaling forventes at skulle ske for udført arbejde månedsvis bagud.
Udbudsmaterialet (som udsendes til de prækvalificerede virksomheder) vil indeholde de nærmere betalingsvilkår.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Hvis vindende tilbudsgiver (herefter Rådgiver) er en sammenslutning af aktører, skal deltagerne hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse over for Ordregiver. Sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens deltagere kan indgå aftaler vedrørende kontrakten.

III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Kontrakten kan i sin løbetid ikke opsiges af Rådgiver.
Ordregiver kan opsige kontrakten med 1 måneds skriftligt varsel, såfremt Ordregiver finder, at samarbejdet mellem Rådgiveren og Ordregiver ikke forløber tilfredsstillende.
Udbudsmaterialet vil indeholde de nærmere vilkår for kontraktens udførelse, herunder en beskrivelse af de milepæle, som rådgiver skal opfylde.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Ansøgers navn,adresse, CVR-nummer (hvor et sådant haves), samt gerne navn og e-mailadresse for kontaktperson.
2. Erklæring på tro og love om, at ansøgeren ikke befinder sig i en situation omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2, litra a-c og e-f. Ansøgere, der befinder sig i en af de i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 eller artikel 45, stk. 2 nævnte situationer, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte opgave.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomhed, skal oplysning (1) og (2) fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.

Ansøgerne kan ved henvendelse til STN@horten.dk få tilsendt en skabelon, som kan anvendes til brug for (1) og (2).

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 3. Oplysninger om ansøgers omsætning, resultat og egenkapital i hvert af de seneste tre regnskabsår. Regnskabsoplysningerne skal væreattesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor.
4. Ledelses- eller revisorerklæring om, at der ikke siden seneste regnskabsaflæggelse er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation.
Såfremt der er sket væsentlige ændringer i ansøgers økonomiske situation siden seneste regnskabsaflæggelse, skal ansøger foruden ledelses- eller revisorerklæringen vedlægge ansøgningen en redegørelse herom.
Såfremt ansøger ikke kan fremlægge ovennævnte dokumentation vedrørende sin økonomiske og finansielle kapacitet (f.eks. fordi ansøger er etableret inden for de seneste 3 år), skal ansøger vedlægge anden relevant og egnet dokumentation (f.eks. revisorerklæring vedrørende ansøgers kapitalforhold) for sin finansielle ogøkonomiske kapacitet.
Såfremt ansøgeren er et konsortium eller en anden sammenslutning af virksomheder, skal ovennævnte dokumentation fremlægges for hver deltager i konsortiet/sammenslutningen.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som ansøger) skal ansøger godtgøre, at ansøger kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders juridisk bindende tilsagn om at stille de nødvendige økonomiske og finansielle ressourcer til rådighed i hele kontraktens varighed.
Såfremt ansøger baserer sig på sådanne andre enheders økonomiske og finansielle formåen, skal ansøgningen tilsvarende indeholde de under punkt (3) og (4) anførte oplysninger og erklæring for disse enheder.

Ansøgerne kan ved henvendelse til STN@horten.dk få tilsendt en skabelon, som kan anvendes til brug for (3)-(4).

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 5. Liste over de betydeligste tilsvarende eller lignende leverancer af tjenesteydelser, som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 3 år, gerne med angivelse af omtrentligt kontraktbeløb, tidspunkt for levering af ydelser, navn på den offentlige eller private modtager samt eventuel kontaktperson, som Ordregiver har mulighed for at kontakte(referenceliste).
6. Oplysning om ansøgers årlige gennemsnitlige antal beskæftigede for hvert af de seneste tre år indenfor det område, som kontrakten vedrører.
7. Oplysning om de generelle uddannelsesmæssige og/eller faglige kvalifikationer hos de medarbejdere,som ansøger råder over. Der ønskes ikke CV ere eller lignende beskrivelser af konkrete medarbejdereskompetencer.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen (underleverandører eller andre virksomheder i samme koncern som ansøger) skal ansøger godtgøre, at ansøger kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders juridisk bindende tilsagn om at stille de nødvendige tekniske ressourcer til rådighed i hele kontraktens varighed.
Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, skal ansøgningen tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders tekniske kapacitet som beskrevet i punkt (5)-(7).

Ansøgerne kan ved henvendelse til STN@horten.dk få tilsendt en skabelon, som kan anvendes til brug for (5)-(7).

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling): nej

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
Bekendtgørelse om køberprofil

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2012/S 210-346173 af 31.10.2012

Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2012/S 210-346173 af 31.10.2012

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
21.12.2012 - 10:00

IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger:
Såfremt der modtages ansøgninger fra flere end fem egnede virksomheder, vil Ordregiver udvælge fem ansøgere. Odregiver vil udvælge de fem virksomheder, som baseret på en samlet vurdering har de mest relevante refencer og de mest relevante faglige kvalifikationer i forhold til kontraktens udførelse. Ordregiver vil ved evalueringen alene lægge vægt på de oplysninger, som er dokumenterede i henhold til udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.3, punkt (5) og (7).

Ansøgere kan ved henvendelse til STN@horten.dk få tilsendt skabeloner, som kan anvendes til at afgive de oplysninger, som fremgår af udbudsbekendtgørelsens afsnit III.2.1, III.2.2 og III.2.3. Det er ikke et krav, at ansøgerne anvender disse skabeloner.

Interesserede virksomheder bedes melde deres interesse til STN@horten.dk. Såfremt der i prækvalifikationsfasen modtages spørgsmål, vil disse spørgsmål, samt svarene herpå, blive udsendt direkte til de virksomheder, som har meldt deres interesse til STN@horten.dk.

Den periode for kontraktens udførelse, som fremgår af udbudsbekendtgørelsens afsnit II.1.5 er vejledende, og er anført under forudsætning af, at den foreløbige tidsplan for udbudsprocessens afvikling overholdes.
Ændringer i denne tidsplan kan betyde, at tidspunktet for kontraktens ikrafttræden forrykkes.
Anmodninger om prækvalifikation skal afleveres/fremsendes i mindst to fysiske eksemplarer (og derudover gerne 1 elektronisk eksemplar) til: Advokatpartnerskabet Horten, Att. Stina Nørgaard, Philip Heymans Allé 7,2900 Hellerup.
Virksomheder, der fremsendte en anmodning om prækvalifikation ved det annullerede udbud af denne kontrakt, er ikke forpligtede til at sende en anmodning med nyt komplet dokumentationsmateriale. Det vil blive anset for tilstrækkeligt, at disse virksomheder pr. brev meddeler:
1) at de fortsat ønsker prækvalifikation,
2) at de vedstår tidligere fremsendte anmodning om prækvalifikation med de ændringer, der følger af eventuelt fremsendte supplerende oplysninger, og,
3) fremsender de oplysninger og den dokumentation, der supplerer den tidligere afgivne anmodning om prækvalifikation med henblik på at gøre den konditionsmæssig. Formkravene angivet i dette afsnit (antal af eksemplarer) bedes iagttaget for de supplerende oplysninger/supplerende dokumentation.

For god ordens skyld bemærkes det, at tidligere offentliggørelse af denne kontrakt alene er sket ved udbudsbekendtgørelse 2012/S 210-346173.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35290000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er): Klage over manglende prækvalifikation skal indgives til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Andre klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiver om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstillperioden.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
5.12.2012

Send til en kollega

0.147