23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 250-414808
Offentliggjort
02.01.2013
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

Til
17.01.2013 Kl. 12:00

Addresse
Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, Att: Lis Holm Matthiassen, 2770 Kastrup, Telefon: +45 32313231, Mail: lis.matthiassen@cph.dk

Anmodning om deltagelse

Til
21.01.2013 Kl. 12:00

Addresse
Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, Att: Lis Holm Matthiassen, 2770 Kastrup

Udbyder

Københavns Lufthavne A/S

Opdateringer

Resultat
(04.12.2013)

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Tildeling og kontraktens værdi
Kontrakt nr.: 1


V.1.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
15.3.2013


V.1.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 4


V.1.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Moe A/S
Tørringvej 7
2610 Rødovre
DANMARK

V.1.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 17 500 000 DKK


V.1.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Ikke kendt
Kort beskrivelse af den værdi/andel af kontrakten, som gives i underentreprise: Arkitektdelen af opgaven udføres med arkitektfirmaet Schmidt Hammer Lassen Architects som underrådgiver.I stedet for:

II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Rådgiverkontrakt vedrørende om- og udbygning af terminal i Københavns Lufthavn, Kastrup inkl. gatelounges.

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter:

10.01.2013 (12:00)

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

14.01.2013 (12:00)

Læses:
II.1.1) Ordregiverens betegnelse for kontrakten:

Totalrådgiverkontrakt omfattende både arkitekt- og ingeniørydelser vedrørende om- og udbygning af terminal i Københavns Lufthavn, Kastrup inkl. gatelounges.

IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter:

17.01.2013 (12:00)

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse:

21.01.2013 (12:00)

Rådgiverkontrakt vedrørende om- og udbygning af terminal i Københavns Lufthavn, Kastrup inkl. gatelounges (Rettet) (Resultat)


Københavns Lufthavne A/S

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/17/EF
Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Københavns Lufthavne A/S
Lufthavnsboulevarden 6
Kontaktpunkt(er): Københavns Lufthavne A/S
Att: Lis Holm Matthiassen
2770 Kastrup
DANMARK
Telefon: +45 32313231
Mailadresse: lis.matthiassen@cph.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for ordregiveren: www.cph.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Hovedaktivitet
Lufthavnsrelaterede aktiviteter

I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Rådgiverkontrakt vedrørende om- og udbygning af terminal i Københavns Lufthavn, Kastrup inkl. gatelounges.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

NUTS-kode DK012

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Langdistance trafikken er stigende i CPH. CPH arbejder derfor på en kapacitetsudvidelses plan for loungefaciliteterne ved gates ene for langdistance trafikken. Kontrakten vedrører udarbejdelse af byggeprogram (foreligger delvist), dispositions-/projektforslag og forprojekt samt - på optionsbasis - hovedprojekt, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000, 71500000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 15 000 000 og 20 000 000 DKK

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Udarbejdelse af hovedprojektering og varetagelse af fagtilsyn, byggeledelse og projektopfølgning.

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.4.2013 Færdiggørelse 1.10.2015

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Der henvises til udbudsmaterialet.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Samtlige deltagere i et konsortium forstået som en sammenslutning af økonomiske aktører skal hæfte solidarisk for tilbuddet og opfyldelsen af den tildelte kontrakt samt udpege en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere i konsortiet.
Såfremt anmodning om deltagelse fremsættes af et konsortium, skal konsortieerklæring udfyldes, underskrives og vedlægges anmodningen.
Konsortieerklæringen kan fås ved henvendelse til den i pkt. I.1 anførte kontaktperson.

III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: ja
Beskrivelse af de særlige vilkår: Tilbudsgiver skal være indforstået med at tegne erhvervsansvarsforsikring med en minimumsdækning på 10 000 000 DKK for tingskade og personskade, samt professionel ansvarsforsikring med en minimumsdækning på 10 000 000 DKK.

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tro- og loveerklæring om at ansøger ikke befinder sig i en udelukkelsesgrund som angivet i udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f.
Hvis ansøger er et konsortium, skal ovenstående erklæring afgives af alle konsortiedeltagere.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring om nøgletal for de seneste 3 regnskabsår med angivelse af:
Omsætning, Resultat før skat, Egenkapital og Samlede aktiver.
Hvis ansøger er et konsortium skal samtlige oplysninger fremlægges for alle konsortiedeltagere.
Mindstekrav: Ansøgers egenkapital skal være positiv i det seneste disponible regnskabsår.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1. Kortfattet beskrivelseaf ansøgers virksomhed med organisationsplan, firmanavn, kontaktoplysninger, ejerforhold, CVR-nummer ogansvarlig kontaktperson (max.2 A4 sider).
2. Erklæring om gennemsnitlige antal ansatte indenfor de ydelser prækvalifikationen vedrører for hvert af de seneste 3 år opdelt på faglige og uddannelsesmæssige kvalifikationer.
3. Beskrivelse af ansøgers kvalitetssikringssystem.
Hvis ansøger er et konsortium skal ovenstående tre oplysninger fremlægges for alle konsortiedeltagere.
Hvis ansøger påregner at anvende underrådgiver/-e skal ovenstående tre oplysninger ligeledes fremlægges for samtlige underrådgivere.
4. Beskrivelse af de væsentligste 6 referencer gennemført de seneste 5 år indenfor:
— Om- og udbygningsprojekter i lufthavne eller byggeprojekter af tilsvarende kompleksitet.
Der må maksimalt anføres 6 referencer uanset antallet af underrådgivere eller konsortiedeltagere.
Referencer skal indeholde oplysninger om projektnavn, bygherre, opgavens størrelse og art, eventuelle samarbejdspartere, beskrivelse af ansøgers ydelser samt perioden for opgavens gennemførelse. Det skal oplyses, hvorvidt der er indgået infrastrukturplanlægning, komplekse ingeniørmæssige arbejder indenfor installationer og konstruktioner samt arbejder af et højt arkitektonisk niveau. Endvidere skal det anføres i hvilket omfang rådgivningsydelsen også har omfattet interessenthåndtering samt formidling og præsentation vedrørende projektforhold.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Forhandling
Nogle ansøgere er allerede udvalgt (eventuelt som led i visse typer udbud med forhandling): nej

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:
-

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 10.1.2013 - 12:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
14.1.2013 - 12:00

IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk.
Andet: -

IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger:
Ad punkt IV 3.3: De yderligere dokumenter der kan rekvireres, omfatter alene den under punkt III 1.3 nævntekonsortieerklæring.
Der vil blive udvalgt 4 anmodere til at at afgive tilbud på opgaven.
Ordregiver vil udvælge de mest kvalificerede blandt de egnede anmodere - vurderet på baggrund af de i punkt III 2.3, nr. 2 og 4, angivne oplysninger.
Udbuds-, forhandlings- og kontraktsproget er dansk.
Anmodning om prækvalifikation skal fremsendes i 2 papireksemplarer. Anmodning kan ikke fremsendes per e-mail.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Præcise oplysninger om klagefrist(er) Information om det danske klagesystem kan findes på: http://www.kfst.dk/udbudsomraadet/udbudsregler/saadan-klager-du/.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715171
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21.12.2012

Send til en kollega

0.108