23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
02.01.2013
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.albertslund.dk/Erhverv/KommunenSomKunde/RaadgivningNedrivningHyldager.aspx

Indlevering af tilbud

Til
04.02.2013 Kl. 12:00

Addresse
Albertslund kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen, Rådhuset, 2620 Albertslund, Att.: Kristian Stoltz Nielsen

Udbyder

Albertlund Kommune

Opdateringer

Resultat
(18.02.2013)

Licitationen blev vundet af Rambøll med økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Teknisk rådgivning - nedrivning af Hyldagerskolen (Resultat)


Albertlund Kommune

Albertslund Kommune (i det følgende kaldet ordregiver) annoncere iht. bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlige støttede kontrakter (tilbudsloven), følgende opgave vedrørende teknisk rådgivning til nedrivning af Hyldagerskolen.

Nærmere beskrivelse af opgaven:
Der ønskes teknisk rådgivning til projektering, miljøkortlægning, udbud og byggeledelse ved nedrivning af Hyldagerskolen.

Nedrivningen omfatter hele skolen inkl. tilhørende SFO er.Tilhørende Hyldagerskolen er der en halbygning som ikke skal nedrives.

Hyldagerskolen inkl. SFO er er på ca. 8.500 etage m2 fordelt på stue- og kælderplan. Halbygning som ikke nedrives, skal forblive i drift under hele nedrivningen.

Beliggenhed:
Hyldagerskolen, Vridsløsestræde 23, 2620 Albertslund

Arbejderne skal i hovedpunkter omfatte:
- Miljøundersøgelser og kortlægning
- Projektering af ledningsomlægninger i forhold til halbygning
- Projektering af ny forbindelse mellem parkeringsplads og halbygning
- Projektering af nedrivning
- Udarbejdelse af Plan for Sikkerhed og Sundhed
- Udbud
- Ansøgning om nedrivningstilladelse samt til støv- og støjende aktivitet
- Byggeledelse og tilsyn

Baggrunden for nedrivning af bygningen er at Hyldagerskolen og Vridsløselille Skole inkl. SFO’er blev sammenlagt i sommeren 2012 i Vridsløselille Skoles lokaler (det nye skolenavn blev Herstedlund Skole). I forbindelse med sammenlægningen blev det besluttet at Hyldagerskolen inkl. SFO’er (ekskl. halbygningen) nedrives.

Hyldagerskolen er opført i første halvdel af 70 erne i 3 etaper hvor af 8.000 m2 er i stueplan og 1.500 m2 er sikringskælder. Stueetagen er udført i et bærende søjle-dragersystem af hhv. træ og stål. Taget primært udført i elementer med tagbelægning af tagpap. Facaderne er udført som lette facader. Kældervægge og dæk er udført af in-situ-støbt beton

Bygningen skal gennemgås for miljøkritiske byggematerialer samt en lokalisering heraf til brug for projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale og ansøgning om nedrivningstilladelse. Gennemgangen skal fokusere på asbest, tungmetaller (bly), PCB, PVC og trykimprægneret træ.

Der foreligger ældre asbestgennemgangsrapport fra 1987 hvor af det fremgår at flere lofter er blevet henholdsvist udskiftet eller forseglet.

Der er ligeledes blevet foretaget en PCB-screening afbygningen i første halvdel af 2012 med henblik på kortlægning af PCB-niveauet i indeluften. Den højest målte værdi lå på 1.300 ng/m3. I forbindelse med PCB-screeningen blev der også udtaget materialeprøve både inde og ude hvor af 5 ud af 31 havde et indhold af PCB over 50 mg/kg.

Der er i efteråret 2012 blevet foretaget enkelte stikprøver hvor der blev fundet malinger med et indhold af bly mellem 40 og 2.500 mg/kg.

Ledningsomlægningerne omhandler el, vand og fjernvarme inkl. omlægning af kommunens fiberring fra kælder under skolen til kælder under hallen.

Ordregiver stiller et projektweb til rådighed som rådgiver skal benytte under hele projektet. Der skal foretages digitalt udbud via projektweb.

Opgaven skal løses i dialog med bygherre og myndigheder, hvor der udarbejdes:
- Procesplan med afholdt licitation for udbuddet i juni2013, der vil være styrende for det videre arbejde.
- Gennemgang af eksisterende forhold og materiale for yderligere udtagning af materialeprøver til udførelse af projektering og udbud.
- Forslag for udførelse af nedrivningsarbejder.
- Samlet udbud (med krav af sociale klausuler), udsendelse i licitation og forelæggelse til godkendelse af kommunalbestyrelsen.
- Kontrahering med den vindende entreprenør

Kriterier for tildeling af opgaven:
Kriteriet for tildeling af kontrakten er det økonomisk mest fordelagtige tilbud med følgende underkriterier og vægtninger:
- Erfaringer med lignende opgaver vægtning 40%
- Samlet pris vægtning 40%
- CV er vægtning 20%

Erfaringer med lignende opgaver:
Tilbudsgiver dokumentere at firmaet har gennemført minimum 10.000 etage m² nedrivningsopgaver indenfor de sidste 3 år. Her under nedrivningssager med håndtering af PCB, blyholdige malinger og asbest.
Tilbudsgiver skal dokumentere relevant erfaring med screening af bygninger mht. miljøskadelige stoffer.

Samlet pris:
Prisen skal angives som én samlet pris, med de i tilbudslisten anførte underinddelinger, for gennemførelse af hele projektet.

CV er:
Projektleder skal have stor erfaring som projektleder på tilsvarende nedrivningssager, mere end 8 år.
Sagsmedarbejder skal være erfaren inden for nedrivningssager, mere end 4 år.

Tilhørende materiale:
Udbudsmateriale består af følgende dokumenter:
- Tilbudsliste
- Udkast til aftale om teknisk rådgivning med følgende bilag:
- Almindelige Betingelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR89)
- Tillægsaftale, Plan for Sikkerhed og Sundhed
- Tro- og loveerklæring

Tilbudsgivning:
Der vil kun blive taget imod skriftlige spørgsmål pr. e-mail til knc@albertslund.dk. Spørgsmål skal være fremsendt senest den 21. januar 2013.Spørgsmål med tilhørende svar vil blive offentliggjort på Albertslund Kommunes hjemmeside.

Frist for aflevering af tilbud er mandag den 4. februar 2013, kl. 12.00.

Tilbuddet skal fremsendes pr. e-mail til mtf@albertslund.dkog stiles til: Albertslund kommune, Miljø- og Teknikforvaltningen, Rådhuset, 2620 Albertslund, Att.: Kristian Stoltz Nielsen

I mailens emnefelt skrives "Tilbud på teknisk rådgivning – nedrivning af hyldagerskolen – må ikke åbnes".

Tilbudsåbningen vil ske i umiddelbar forlængelse af afleveringsfristens udløb og der vil ikke være adgang til at overvære tilbudsåbningen.

Ved afgivelse af tilbud accepterer tilbudsgiver at vedstå sit tilbud i 90 dage fra fristen for aflevering af tilbud.

Der gøres opmærksom på at de økonomiske midler forventes at blive frigivet til underskrivelse af kontrakt i februar måned. Ordregiver forbeholder sig dog retten til at annullere udbuddet såfremt midlerne ikke frigives af Kommunalbestyrelsen.

Øvrige vilkår:
Tilbud skal omfatte:
- Generelle oplysninger om firmaet, herunder beskrivelse af særlige kompetencer, antal medarbejdere m.m.
- Redegørelse for erfaring fra løsning af lignende opgaver.
- CV for de nøglemedarbejdere, der skal varetage sagsansvar.
- Navn på samarbejdspartner, som eventuelt deltager i opgaven som underrådgiver.
- Der stilles krav om at ansøger overholdelse afILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter, hvorefter ansøger er forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri, hvor arbejdet udføres.

På grundlag af fremsendt materiale udvælges det firma, der samlet set vurderes at være økonomisk mest fordelagtigt til opgaven.

Kontaktoplysninger:
Kristian Stoltz Nielsen, Albertslund Kommune, Rådhuset, Nordmarks Allé 1, 2620 Albertslund, Tlf.: 43 68 67 60, Mail: knc@albertslund.dk

Send til en kollega

0.078