23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 004-004402
Offentliggjort
07.01.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

Addresse
ALECTIA A/S, Randi P. Richter, mail: rpr@alectia.com

Anmodning om deltagelse

Til
04.02.2013

Addresse
ALECTIA A/S, Att: Peter Ejsing, Mailadresse: peej@alectia.com

Udbyder

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Ingeniørrådgivning i f. m. realisering af nyt domicil - INNOVEST


Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Østergade 130
Kontaktpunkt(er): Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S
Att: Finn Jessen
6900 Skjern
DANMARK
Telefon: +45 96748510
Mailadresse: fije@rsforsyning.dk

Yderligere oplysninger fås her: ALECTIA A/S
Skanderborgvej 190
Kontaktpunkt(er): ALECTIA A/S
Att: Peter Ejsing
8260 Viby J
DANMARK
Telefon: +45 40179536
Mailadresse: peej@alectia.com
Internetadresse: http://alectia.com

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: ALECTIA A/S
Skanderborgvej 190
Kontaktpunkt(er): ALECTIA A/S
Att: Randi P. Richter
8260 Viby J
DANMARK
Telefon: +45 27138024
Mailadresse: rpr@alectia.com
Internetadresse: http://alectia.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: ALECTIA A/S
Skanderborgvej 190
Kontaktpunkt(er): ALECTIA A/S
Att: Peter Ejsing
8260 Viby J
DANMARK
Telefon: +45 40179536
Mailadresse: peej@alectia.com
Internetadresse: http://alectia.com

I.2)Type ordregivende myndighed
Andet

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: ja

Ringkøbing-Skjern Vand A/S
Østergade 130
6900 Skjern
DANMARK

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S
Østergade 130
6900 Skjern
DANMARK

Den erhvervsdrivende Fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter
Bredgade 77
6940 Lem
DANMARK


Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Ingeniørrådgivning i f. m. realisering af nyt domicil - INNOVEST.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Ånumvej, Skjern.

NUTS-kode DK041

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Ingeniørrådgivning i f. m. opførelse af nyt domicil - INNOVEST - til Ringkøbing-Skjern Vand A/S, Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S og Den erhvervsdrivende Fond Ringkøbing Fjord Innovationscenter. Projektet omfatter i alt 14.000 etagemeter fordelt på garageanlæg på 4.000 m2, driftscenter, værksteder, kontorer og undervisningsfaciliteter. INNOVEST skal fremstå som et lokalt fyrtårn inden for integreret energidesign, bæredygtighed og arbejdsmiljø.
Udbud af arkitektrådgivning er sket separat, og den 20.12.2012 offentliggjordes, at Årstiderne Arkitekter/Bo Christensen har vundet denne del. Arkitekten fungerer som totalrådgiver.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71311000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 4 000 000 og 5 500 000 DKK

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 28 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt tilbud ønskes afgivet af et konsortium bestående af en sammenslutning af aktører, skal deltagerne heri påtage sig solidarisk hæftelse for forpligtelser i medfør af denne kontrakt og udpege en fælles befuldmægtiget, som kan indgå forpligtende aftaler på alle deltageres vegne.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1. Virksomhedsnavn, adresse, selskabsform, organisation, ejerforhold og CVR-nummer.
2. Tro- og loveerklæring vedr. ubetalt gæld til det offentlige i h. t. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.5.1997. Ubetalt og forfalden gæld må ikke overstige 100 000 DKK.
3. Relevant erhvervsforsikring incl. personskade- og produktforsikring.
4. Systemer for Kvalitetssikring, Sikkerhed og Sundhed samt Miljøsikring.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Erklæring fra revisor eller bankforbindelse med økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat og egenkapital.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
1. Antal medarbejdere for de sidste 3 år fordelt på relevante medarbejdergrupper.
2. Relevante referencer udført indenfor de sidste 5 år indenfor kontordomiciler, værksted og lager, undervisning samt "integreret energidesign"/bæredygtigt byggeri - gerne med indhold af forsøg og udvikling. Referencerne beskrives med oplysninger om kunde, arbejdets omfang/pris, ansøgers rolle samt tidspunkt og sted for arbejdets udførelse. Max 10 referencer modtages.
3. Ansøger skal aflevere nøgletal fra tidligere udførte opgaver i h. t. Bekendtgørelse nr. 1469. Karakterbog skal medsendes, hvis 3 eller flere evalueringer er gennemført. Ansøgere, der ikke er i besiddelse af nøgletal, kan aflevere tilsvarende oplysninger - se Økonomi- og Erhvervsministeriets VEJ nr. 69 af 20.11.2008.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5: og største antal 6
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der udvælges de 5 egnede kandidater, som ordregiver - ud fra oplysningerne i pkt. III 2.3 nr. 2 - vurderer at have de mest relevante erfaringer fra lignende opgaver, og som skønnes ud fra de afleverede oplysninger jf. del III 2.3, nr. 1-3 at være de bedst egnede.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
Vejledende forhåndsmeddelelse

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2012/S 230-378866 af 29.11.2012

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
4.2.2013

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
11.2.2013

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
1. Anmodning om prækvalifikation bedes fremsendt digitalt som én samlet pdf-fil.
2. Efterfølgende tilbud fra de prækvalificerede omfaltter ikke et traditionelt konkurrenceprojekt, men skal indeholde en beskrivelse af tilbudsgivers holdning og relevant viden indenfor bæredygtighed og energi kombineret med konkrete forslag indenfor konstruktions- og installationsprincipper, indeklima, vandcyklus m.m. Kreative og innovative løsninger modtages gerne.

3. Skitseprojekt udarbejdet af lokal arkitektrådgiver forefindes. Projektet incl. supplerende materiale kan rekvireres digitalt hos bygherrerådgiveren ALECTIA - sekr. Randi P. Richter - på mail rpr@alectia.com

4. Tidsplan:
Meddelelse om prækvalifikation og udsendelse af udbudsmateriale sker 11.2.2013.
Efterfølgende tilbudsfrist er 5.3.2013.
Offentliggørelse af vindende ingeniørfirma sker 14.3.2013.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævn for Udbud.
Dahlerup Pakhus Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Indgivelse af klage til Klagenævnet for Udbud skal indgives inden 30 kalenderdage fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. Håndhævelsesloven §7, stk. 1.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
2.1.2013

Send til en kollega

0.079