23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
07.01.2013
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
www.gribvand.dk/subpage122.aspx

Indlevering af tilbud

Til
31.01.2013

Addresse
Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C, 3230 Græsted, Att.: Mette Therkildsen

Udbyder

Gribvand Spildevand A/S

Rådgivningsaftale i forbindelse med udvidelse af eksisterende slammineraliseringsanlæg ved Helsinge Renseanlæg


Gribvand Spildevand A/S

Den ordregivende myndighed:
Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C, 3230 Græsted (i det følgende også kaldet ordregiver), kontaktperson: Henning Holm, e-post: hh@Gribvand.dk

Baggrund for udbuddet:
Ordregiver har valgt at udbyde en rådgiverydelse for perioden 7. februar 2013 til medio 2015.

Den udbudte opgave:
Rådgiveren skal skitse- og detailprojektere udbygning af det eksisterende slammineraliseringsanlæg ved Helsinge Renseanlæg.

Rådgiver skal endvidere forestå udbud af entreprenørydelsen, afholde licitation og foretage tilbudsevaluering samtudarbejde indstilling om valg af entreprenør.

Rådgiver skal endvidere forestå fagtilsyn og byggeledelsen med anlægsarbejdets udførelse samt stå for indkøringen af anlægget frem til medio 2015, herunder udarbejde driftsinstruktioner og oplære driftspersonalet.

Det forventes, at rådgiveren er ansvarlig for projektet, f.eks. er initiativtager ved indhentning af nødvendige oplysninger samt være den aktiv part i de faglige diskussioner og til at sikre, at tidsplanen følges.

Overordnede mål:
Ved indgåelse af aftale om rådgivning, som beskrevet i det følgende, er det Gribvand Spildevand A/S´ overordnede mål, at få en udvidelse i international klasse af det eksisterende slammineraliseringsanlæg ved Helsinge Renseanlæg, inden udgangen af 2013.

Anlægget skal være i drift senest primo 2014, dog med forbehold for vejrliget.

Opgaven:
Den udbudte opgave omfatter følgende ydelser:

Skitseprojekter:
Rådgiveren udarbejder skitseprojekt for udvidelsen af slammineraliseringsanlægget i en kvalitet og på et niveau, så alle komponenter i anlægget er beskrevet og dimensioneret. Skitseprojekterne ledsages af beskrivelser af driften af anlægget, tømningen samt genplantning og genidriftsættelsen. Beskrivelsen rummer desuden en nøje gennemgang af hvorledes anlægget ersikret mod udsivning og hvorledes en evt. udsivning detekteres i SRO-anlægget og imødegås.

Skitseprojektet skal udarbejdes i overensstemmelse med de nyligt meddelte miljøgodkendelser fra Gribskov Kommune og rådgiveren er ansvarlig for at vilkårene i disse opfyldes, evt. ved kontakt til Gribskov kommune i tvivlstilfælde.

Placering af renseanlæg mv. fremgår af spildevandsplanen der er tilgængelig på www.gribskov.dk

Skitseprojektet godkendes af Gribvand Spildevand A/S i forhold til indretning og disponering.

Gribvand Spildevand A/S´s godkendelse af skitseprojektet fritager ikke rådgiveren for det projekteringsmæssige ansvar, herunder ansvar for at anlægget opfylder kravene i de meddelte miljøgodkendelser.

Detailprojekt:
Udarbejdelse af detailprojekt og udbudsmateriale, udsendelse og licitation samt indstilling om valg af entreprenør.

Rådgiver udarbejder udbudsmateriale for udbud af udbygningen af slammineraliseringsanlægget.

Der ønskes udbud i tre fag entrepriser: Byg/anlæg, Maskin og El/SRO

Udbudsmaterialet skal som minimum indeholde følgende:

Detailtegninger mv.:
• Oversigtsplan/afsætningsplan
• Ledningsplan
• Snit af bassiner
• Detailtegninger af bygværker
• Udbudsbeskrivelse indeholdende juridiske og tekniske afsnit
• Tilbudsliste m.v.

Rådgiver forestår udbudsprocessen, herunder formødepå anlæg, svare på spørgsmål der indkommer i udbudsperioden, afholder licitation og udarbejder indstilling til Gribvand Spildevand A/S om valg af entreprenører.

Endelig bistår rådgiver Gribvand Spildevand A/S medudformning af kontrakter og underskrivelse af disse.

Tilsyn, byggeregnskab, byggemøder, budgetopfølgningsamt afleveringsforretning

Rådgiver forestår fagtilsyn med entreprenørarbejdets udførelse samt følger op på byggeregnskabet og følger op på budgettet og tidsplanen.

Byggemøder indkaldes og gennemføres ved rådgiveren der indkalder ordregiver efter behov, minimum hver 14. dag. Rådgiver indkalder til og afholder afleveringsforretning på entreprisen, forventeligt ultimo 2013, udarbejder mangellister og følger op på udførelse af mangler i henhold til denne.

Idriftsættelse og indkøring:
Rådgiver forestår idriftsættelsen og indkøringen efter en i forvejen udarbejdet plan herfor.

Rådgiveren udarbejder udførlig driftsinstruktion for anlægget og forestå oplæring af driftspersonalet.

Det er Gribvand Spildevand A/S´s mål, at mekanisk afvanding af slam i Gribvand Spildevand A/S ophører medio 2015.

1. års gennemgang:
Rådgiver indkalder til 1. års gennemgang ultimo 2014 og udarbejder mangelliste og følger op på udførelse af mangler i henhold til denne.

Tilbuddet skal være skriftligt og skal være Ordregiver i hænde senest 31. januar 2013 på adressen: Holtvej 18C, 3230 Græsted og mærket:
Tilbud
Gribvand Spildevand A/S
Holtvej 18C
3230 græsted
Att.: Mette Therkildsen
Rådgivning ang. udbud af slammineraliseringsanlæg
Må ikke åbnes i posten

Tilbuddet fremsendes/afleveres skriftligt i ét originalt eksemplar samt ét eksemplar i elektronisk form.

Elektronisk eksemplar kan vedlægges papirudgaven aftilbuddet på et USB-stik eller CD.

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det skriftlige og det evt. medleverede elektroniske tilbud, gælder det skriftlige tilbud. Tilbud modtaget efter tilbudsfristen, et andet sted eller i en anden form end angivet vil ikke være at betragte som konditionsmæssigt, og vil derfor blive afvist.

Vedståelse:
Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbudi 6 mdr. at regne fra tilbudsfristens udløb.

Såfremt tilbuddet ikke vedstås i overensstemmelse med ovenstående, skal dette tydeligt fremgå af tilbuddet.

Alternative bud:
Der kan ikke afgives alternative tilbud.

Forbehold:
Et tilbudsforbehold – dvs. en reservation i tilbuddet – kan føre til, at Ordregiver afviser tilbuddet.

Tilbudsgiverne opfordres derfor til at begrænse forbehold og til i stedet at søge eventuelle uklarheder mv. opklaret ved at stille spørgsmål.

Honorar:
Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud.

Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag vil ikke blive returneret.

Udbuddets forløb:
Spørgsmål og svar, herunder tidsfrist:
Tilbudsgiver opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål til udbudsmaterialet.

Af hensyn til ensartet behandling af de bydende, skal alle henvendelser og spørgsmål vedrørende dette udbud være skriftlige og rettes til Henning Holm, på e-mail: hh@Gribvand.dk eller på adressen: Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C, 3230 Græsted, att. Henning Holm.

Samtlige mundtlige henvendelser vil, af hensyn til ordregivers forpligtelse til at behandle de tilbudsgivende ligeligt, blive afvist.

Alle spørgsmål, der fremsendes senest 8 kalenderdage før tilbudsfristens udløb, kan påregnes besvaret. Spørgsmål, der fremsendes efter denne frist, vil blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 5 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på Gribvand Spildevand A/S hjemmeside www.Gribvand.dk. Det er tilbudsgivernes eget ansvar, at holde sig orienteret med de offentliggjorte spørgsmål og svar.

Åbning af de indkomne tilbud:
Tilbuddene registreres ved deres modtagelse, og rettidige tilbud åbnes samlet umiddelbart efter tilbudsfristens udløb.

Tilbud der ikke er modtaget rettidigt, vil blive forkastet.

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Gennemgang af de indkomne tilbud:
De indkomne tilbud vil i første omgang blive gennemgået med henblik på fastlæggelse af, om hvert tilbud indeholder de efterspurgte oplysninger.

De tilbud, som indeholder de efterspurgte oplysninger vil derefter blive gennemgået med henblik på fastlæggelse af, omhvert tilbud indeholder forbehold. Hvis tilbuddet indeholderforbehold mod grundlæggende elementer, vil det blive afvist. Hvis tilbuddet indeholder forbehold som ikke vedrører grundlæggende elementer vil forbeholdet blive prissat, såfremt dette ermuligt. Alternativt vil tilbuddet ligeledes blive afvist.

Annullation:
Ordregiver kan annullere udbuddet såfremt de nødvendige saglige grunde herfor er til stede.

Aktindsigt:
Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at udbudsmaterialet, herunder indkomne tilbud, vil kunne være omfattet af retsregler om adgang til aktindsigt.

Det betyder, at konkurrenter m.fl. kan anmode om aktindsigt i tilbud, der afgives.

Anmodninger om aktindsigt fra andre tilbudsgivere skal i henhold til praksis fra Klagenævnet for Udbud - afhængig afomstændighederne - imødekommes af Ordregiver.

Det indgår dog bl.a. i denne bedømmelse, om den tilbudsgiver, der afgiver et tilbud, har bedt om, at tilbuddet behandles fortrolig, og har indikeret hvilke oplysninger/elementer i tilbuddet, det drejer sig om.

Såfremt der er oplysninger eller elementer til tilbudsgivers tilbud, som ud fra forretningsmæssige overvejelser ønskes undtaget fra aktindsigt, bedes tilbudsgiver angive dette i sit tilbud.

Ordregiver vil dog under alle omstændigheder være berettiget og forpligtet til at give aktindsigt i det omfang, somfølger af lovgivningen.

Tidsplan:
Udsendelse af udbudsmateriale Uge 2 2013
Tilbudsfrist 31. januar 2013
Kontraktindgåelse 7. februar 2013
Opstart af kontrakt 7. februar 2013
Skitseprojekt 1. marts 2013
Godkendelse af skitseprojekt 6. marts 2013
Udsendelse af udbudsmateriale 3. april 2013
Licitation 24. april 2013
Igangsætning af anlægsarbejder 2. maj 2013
Aflevering November 2013
Idriftsættelse og indkøring Foråret 2014
Mekanisk afvanding af slam i Gribvand Spildevand A/S ophører 1. juli 2015
1. års gennemgang November 2014
Afsluttende indkøring Medio 2015

Læs hele udbudsmaterialet på Gribvand Kommunes hjemmeside.

Send til en kollega

0.112