23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2013/S 005-005743
Offentliggjort
08.01.2013
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.02.2013 Kl. 12:00

Addresse
Vejle Kommune, Teknik & Miljø. Kirketorvet 22. Att: Tina Andersen Mølby. 7100 Vejle. Telefon: +45 76812181. Mailadresse: tinmo@vejle.dk

Udbyder

Vejle Kommune, Teknik & Miljø

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et Kultur - og Borgerhus i Give


Vejle Kommune, Teknik & Miljø

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Vejle Kommune, Teknik & Miljø
Kirketorvet 22
Att: Tina Andersen Mølby
7100 Vejle
DANMARK
Telefon: +45 76812181
Mailadresse: tinmo@vejle.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.vejle.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af et Kultur - og Borgerhus i Give.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
NUTS-kode

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Opgaven omhandler i hovedtræk 3 faser:
1. Udarbejdelse af et beslutningsgrundlag for valg af den fremtidige placering af et kulturhus i Give.
Beslutningsgrundlaget skal bestå af 2 idéoplæg, der begrundet beskriver fordele og ulemper ved 2 af 3 mulige placeringer samt anlægsbudget og afledt driftsbudget for de to valgte oplæg.
2. Projektering af det valgte projekt.
3. Udbud, byggeledelse og tilsyn.
I projektet indgår tilrettelæggelse og gennemførelse af en brugerinddragelsesproces i forbindelse med udarbejdelsen af idéoplæggene.
Afhængig af resultatet af fase1 kan det blive nødvendigt at standse eller udskyde samarbejdet efter denne.
I forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget skal der redegøres for hhv. ombygning af det gamle rådhus i Give, nybygning placeret i Give midtby samt vurderes, om der er andre oplagte muligheder, der bør undersøges. To forslag indstilles til politisk behandling.
Projektet er sat i gang med henblik på at etablere nye faciliteter til de aktiviteter, der i dag foregår i det gamle rådhus i Give, byens bibliotek og rum til sundhedsplejen. Der er dog en forventning om, at det kommende Kultur - og Borgerhus skal være fleksibelt og kunne tilbyde rammer for andre aktiviteter, der henvender sig til borgerne i Give.
Til at varetage Give borgernes interesser i byggeprojektet er etableret en forening på tværs af foreningslivet i Give, ”Give i live”.
Det er ”Give i lives” ønske, at huset kan danne rammen om en række kulturelle tilbud i form af bl.a. teaterforestillinger, koncerter og filmvisning. Huset skal også være stedet, hvor det er muligt at udfolde sig kreativt, enten kunstnerisk eller praktisk. Der skal være plads til store armbevægelser, uanset om man er billedkunstner, har lyst til at bygge sin egen cykel eller lave en danseforestilling.
Huset skal være omdrejningspunktet i både det rige foreningsliv i Give, men også i mødet mellem borgerne i Give ved at tilbyde bl.a. møde-, undervisnings- og udstillingsfaciliteter eller mulighed for at mødes til en kop kaffe.
I planlægningen af de nye faciliteter til biblioteket i Give skal der fokuseres på, hvorledes fremtidens digitale bibliotek integreres i biblioteksrummet. Biblioteket vil i over halvdelen af åbningstiden være ubemandet, og der lægges derfor vægt på, at biblioteket skal være overskueligt og selvformidlende, og at biblioteket og husets øvrige aktiviteter ”smelter sammen”.
Huset skal have en markant arkitektonisk profil både ude og inde, og der lægges i vurderingen af de to idéoplæg vægt på en totaløkonomisk redegørelse, der tager højde for et byggeri, der er omstillingsparat, vedligeholdelsesvenligt, rart at være i både pga. udseende, indretning og indeklima samt er billigt at drive.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 300 000 og 3 000 000 DKK

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
vil fremgå af udbudsmaterialet

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Almindelige bestemmelser for rådgivning ABR89. Vil herudover fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt ordren tildeles en sammenslutning af tjenesteydere, skal deltagerne påtage sig solidarisk hæftelse.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 1) Virksomhedens navn, adresse, selskabsform, organisation, ejerforhold, CVR nr, tlf. nr, e-mailadresse for kontaktperson i ledende virksomhed.
2) Tro- og loveerklæring vedr. ubetalt gæld til det offentlige i ht. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13.05.1997.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Årsregnskab eller revisor attesteret erklæring med oplysninger om tilbudsgivers økonomiske nøgletal for de sidste 3 regnskabsår eller i en kortere tid, hvis virksomheden er nyetableret, omfattende omsætning, resultat, balancesum og egenkapital.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Oplysning om rådgiverressourcer. Vejle Kommune stiller krav om at den økonomiske aktør er totalrådgiver i et team bestående af, et rådgivende ingeniør firma, et arkitekt firma samt evt. en indretningsarkitekt, kunstner eller anden faglig profil med speciale i indretning.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindsteantal 5: og største antal 7

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
8.2.2013 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
22.2.2013

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Kampmannsgade 1
1780 København
DANMARK
Telefon: +45 33307700
Internetadresse: http://www.kfu.dk
Fax: +45 33307600

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Senest samtidig med indgivelse af klage til klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om, at klage indbringes for klagenævnet.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
3.1.2013

Send til en kollega

0.078