23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 094-168140
Offentliggjort
18.05.2016
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.06.2016 Kl. 10:00

Addresse
Bascon A/S
8000 Aarhus C
Kontaktperson: Søren Ejsing
Telefon: +45 41267520
E-mail: ses@bascon.dk

Udbyder

Boligselskabet ØsterBO, De Vanføres boligselskab, afd. 1

Vindere

Valgt totalentreprenør

(06.01.2020)
Dansk Boligbyg A/S
Erhvervsbyvej 11, 2. sal
8700 Horsens

Opdateringer

Rettelse
(01.06.2016)

I.3)
I stedet for:
Læses:
(...)
Åboulevarden 21
(...)

II.1.4)
I stedet for:
(...)
Budgettet inklusiv moms for totalentrepriseudgifter er 10 500 DKK pr. m² eksklusiv moms for renovering eller nedrivning og genopførelse af boliger.
(...)
Læses:
(...)
Budgettet eksklusiv moms for totalentrepriseudgifter er 10 500 DKK pr. m2 for renovering eller nedrivning og genopførelse af boliger.
(...)

II.2.4)
I stedet for:
(...)
Budgettet inklusiv moms for totalentrepriseudgifter er 10 500 DKK pr. m² eksklusiv moms for renovering eller nedrivning og genopførelse af boliger.
(...)
Læses:
(...)
Budgettet eksklusiv moms for totalentrepriseudgifter er 10 500 DKK pr. m2 for renovering eller nedrivning og genopførelse af boliger.
(...)


Yderligere oplysninger
Prækvalifikationsansøgningen kan ikke afleveres digitalt, men skal afleveres i 1 stk. papirudgave. Der skal ligeledes vedlægges en digital kopi af ansøgningen, inkl. digital udgave af ESPD'en (xml-fil).
For korrekt udfyldelse af ESPD'en skal anvendes revision 1, uploadet på byggeweb d. 26.5.2016.

Opdatering
(04.07.2016)

De prækvalificerede: - Scandi Byg A/S med underrådgivere GPP Arkitekter A/S og Ingeniør’ne A/S - Casa A/S med underrådgivere Arne Elkjær A/S og Pluskontoret Arkitekter A/S - Boligbyg A/S med underrådgivere Arkitema og SlothMøller A/S - K. G. Hansen & Sønner A/S med underrådgivere Ravn Arkitektur og Sweco Danmark - DesignModul A/S med underrådgivere Arkitektfirmaet Vallentin Haugland og Alectia A/S

DVB, afd. 1, ØsterBO - renovering eller nedrivning/genopførelse af ca. 4.440 m2 boliger


Boligselskabet ØsterBO, De Vanføres boligselskab, afd. 1

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet ØsterBO, De Vanføres boligselskab, afd. 1
14905618
Vejle
7100
DANMARK
Kontaktperson: Jens Marius Jensen
Telefon: +45 21713214
E-mail: jmj@osterbo.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.osterbo.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.byggeweb.dk/controller?cmd=tender.public.view&tn=TN002523&date=1463140903596
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Bascon A/S
66006913
Aarhus C
8000
DANMARK
Kontaktperson: Søren Ejsing
Telefon: +45 41267520
E-mail: ses@bascon.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bascon.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

DVB, afd. 1, ØsterBO — Prækvalifikation til totalentrepriseudbud vedr. renovering eller nedrivning/genopførelse af ca. 4 440 m2 boliger.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter renovering eller nedrivning (eksklusiv sokkel) og genopførelse af tilsvarende nye boliger på samme (eksisterende) sokler, af 4 440 m2 eksisterende almen tæt/lav boligbebyggelse fra midten af 70'erne.

Budgettet inklusiv moms for totalentrepriseudgifter er 10 500 DKK pr. m2 eksklusiv moms for renovering eller nedrivning og genopførelse af boliger.

Totalentrepriseudgiften omfatter alle renoveringsudgifter eller nedrivnings- og genopførelsesudgifter, renovering af udearealer, rådgiverudgifter, byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger. Bygherren afholder tilslutningsafgifter og bidrag.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 46 620 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Boligselskabet ØsterBO, DVB, afd. 1, Lillegårdsvej 1-47, 7100 Vejle, Sotregårdsvej 104-150, 7100 Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter renovering eller nedrivning (eksklusiv sokkel) og genopførelse af tilsvarende nye boliger på samme (eksisterende) sokler, af 4 440 m2 eksisterende almen tæt/lav boligbebyggelse fra midten af 70'erne. Boligbebyggelsen er fordelt i 8 længer med hver 6 boliger (48 boliger i alt).

Det primære landskabelige greb med stiadgange langs boligerne, ankomstrum og haverum samt niveaufri adgang til boligen skal bevares.

Budgettet inklusiv moms for totalentrepriseudgifter er 10 500 DKK pr. m2 eksklusiv moms for renovering eller nedrivning og genopførelse af boliger.

Totalentrepriseudgiften omfatter alle renoveringsudgifter eller nedrivnings- og genopførelsesudgifter, renovering af udearealer, alle øvrige håndværkerudgifter (dog delvis eksklusiv hårde hvidevarer), rådgiverudgifter, byggepladsomkostninger og vinterforanstaltninger. Bygherren afholder tilslutningsafgifter og bidrag.

Det forventes, at den samlede opgave projekteres og udføres i løbet af 2016-2019.

I forhold til ønsket om samtidig at optimere opgavens økonomi, kvalitet og tid er det målet, at opgaven gennemføres med baggrund i et produktionsrationelt princip, der eksempelvis kan tage afsæt i typehusproduktion, præfabrikation, konceptbyggeri eller lignende. Det er en forudsætning for landsbyggefondens renoveringsstøtte, at byggeriets fundamenter som minimum genanvendes, hvilket derfor indbefatter en renovering indenfor samme ydere geometri.

Opgaven udbydes i totalentreprise, hvor totalentreprenøren har mulighed for at tilbyde en af følgende løsninger:

— Renovering af eksisterende boliger

— Nedrivning af eksisterende boliger og genopførelse på eksisterende fundamenter via insitu byggemetoder

— Nedrivning af eksisterende boliger og genopførelse på eksisterende fundamenter via præfabrikerede fladeelementer eller volumenelementer.

Udbuddet gennemføres som en totalentreprisekonkurrence med tildelingskriteriet »bedste forhold mellem pris og kvalitet«, hvor deltagerne skal udarbejde konkurrencehæfter og »bedømmelsesplancher«, der redegør for byggeriets arkitektoniske, funktionelle og tekniske disponering. Der ydes et konkurrencevederlag på 100 000 DKK eksklusiv moms for de deltagere, der ikke får tildelt opgaven. Totalentrepriseudbuddet forventes gennemført i juni/juli/august 2016.

Tilbud inkl. forslag vil blive honoreret med et vederlag på 100 000 DKK ekskl. moms.

Vederlaget udbetales til de bydende deltagere i konkurrencen, som ikke overdrages opgaven, under forudsætning af, at deres tilbud og forslag er konditionsmæssigt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 46 620 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 32
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Der vil blive udvalgt en kombination af af ansøgere, som skønnes at give den bedste konkurrencemæssige situation.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Generelt

Ansøger skal udfylde det fælleseuropæiske dokument (ESPD) i sin fulde form. ESPD'en vedlægges

ansøgningen for afgivelse af oplysninger om den økonomiske aktør.

En totalentreprenør, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (arkitekt og ingeniør), skal sikre, at ordregiver

modtager vedkommendes eget ESDP sammen med et separat ESDP med de relevante oplysninger for

hver af de underrådgivere, som denne baserer sig på. Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige

sammenslutninger, deltager i udbudsproceduren sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske

aktører udfyldes et særskilt ESDP med de oplysninger, der kræves i Del II-IV samt Del VI.

Der henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning til det fælles europæiske udbudsdokument om

korrekt udfyldelse af formularen.

Som supplement til ESPD'ens del II skal desuden oplyses følgende for totalentreprenøren:

— Præsentation (oplysninger om selskabsform, ejerforhold og evt. tilhørsforhold til andre virksomheder som fx moderselskaber).

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal anvende ESPD'ens del IV, afsnit B for afgivelse oplysninger om:

— Økonomiske nøgletal (oplysninger om virksomhedens omsætning, resultat og egenkapital for de seneste 3 regnskabsår).

Oplysningerne skal kun afgives for totalentreprenøren.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Den tilbudsgiver som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation for de afgivne oplysninger i ESPD'en.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal anvende ESPD'ens del IV, afsnit C for afgivelse af uddybende oplysninger om følgende:

Referencer:

Totalentrepriseteamet skal maksimalt udfylde med 10 referencer fra lignende byggeri. Referencerne ses gerne at indeholde oplysninger om byggeriets bygherre, afleveringsår, omfang, produktionsprincip, energiklasse og totalentrepriseudgift pr. m⊃2; (inkl. alle håndværkerudgifter, byggepladsomkostninger, vinterforanstaltninger, rådgiverudgifter m.v.).

Vejledende ses der gerne leveret 5 referencer fra totalentreprenøren og 5 referencer fra totalentreprenørens rådgivere. Som supplement til den udfyldte ESPD skal vedlægges referenceblade (gerne som 10 A4 sider):

Antal beskæftige:

oplysninger om virksomhedens årlige og gennemsnitlige antal beskæftigede opdelt i fag- eller funktionsgrupper for de seneste 3 regnskabsår.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de

deltagende virksomheder i sammenslutningen.

Den tilbudsgiver som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, skal fremlægge dokumentation for de afgivne oplysninger i ESPD'en.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2016
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/06/2016
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København Ø
2100
DANMARK
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende

frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage

fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for

beslutningen.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden,

jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige

angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
3500
DANMARK
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/05/2016

Send til en kollega

0.078