23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2016/S 132-237226
Offentliggjort
12.07.2016
Udbudstype
Konkurrencepræget dialog

Anmodning om deltagelse

Til
30.08.2016 Kl. 12:00

Addresse
http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uxfnfdvpqx

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet

Vindere

Valgte totalentreprenører

(14.12.2017)
MT Højgaard A/S & Moe A/S
Knud Højgaards Vej 7
2860 Søborg

Opdateringer

Rettelse
(18.08.2016)

I.3)
I stedet for:
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Læses:
Bud eller ansøgning om deltagelse bestående af udfyldt og underskreven ESPD med eventuelle bilag skal afgives ved upload i udbuddets mappe på portalen ibinder.dk under fanebladet »Anmodning«. Der henvises til yderligere information under punkt VI.3) i udbudsbekendtgørelsen.

IV.2.4)
I stedet for:
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
Læses:
Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk.
Ansøgningen, dvs. eESPD skal være på dansk, men bilag (eksempelvis erklæring fra støttende tredjemand) til en ansøgning må afleveres på danske og/eller engelsk uden at dette gør ansøgningen ukonditionsmæssig.


Yderligere oplysninger
Det er med nærværende berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen hensigten at give ansøgere mulighed for at aflevere bilag til ansøgningen som eksempelvis erklæring fra støttende tredjemand på engelsk.
Herudover præciserer nærværende berigtigelse af udbudsbekendtgørelsen, at ansøgning om prækvalifikation skal afleveres ved upload i udbuddets mappe på portalen ibinder.dk. Ansøgning skal således ikke fremsendes til udbuddets kontaktperson.

Projekt 30X - Integreret byggeri omfattende samarbejde om projektering og opførelse af ca. 10.000 m² nybyggeri til forskning og laboratorier på DTU Lyngby Campus


Danmarks Tekniske Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
30060946
Energivej, Bygning 409
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Pia Pytlich
E-mail: pipy@dtu.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.dtu.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uxfnfdvpqx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Projekt 30X — Ingetreret byggeri omfattende samarbejde om projektering og opførelse af ca. 10 000 m⊃2; nybyggeri til forskning og laboratorier på DTU Lyngby Campus.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000 - IA01
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Der udbydes en samarbejdsaftale om integreret byggeri vedr. projektering og opførelse af ca. 10 000 m⊃2; forsknings- og laboratoriebyggeri benævnt Projekt 30X. Ansøger forudsættes at være en sammenslutning af mindst 2 økonomiske aktører. Samtidig med indgåelsen af Samarbejdsaftalen indgås aftale om udførelse af projektet i hoved- eller totalentreprise samt en Totalrådgiveraftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. arkitekt- og ingeniørarbejderne. Samme økonomiske aktør eller koncernforbundne økonomiske aktører kan ikke få tildelt både Entreprisen og Totalrådgiveraftalen. Formålet med Samarbejdsaftalen er at bringe relevante kompetencer i spil så tidligt som muligt, at etablere et effektivt og ligeværdigt samarbejde om projektering og udførelse af projektet og at skabe en aftale- og incitamentsstruktur, der giver parterne en fælles interesse i, at projektet indfrier og overgår bygherrens krav, behov og forventning. Materiale om udbud og projekt er frit tilgængeligt via ibinder.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71000000 - IA01
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
Hovedudførelsessted:

 

DTU Lyngby Campus, Anker Engelundsvej, 2800 Kgs. Lyngby.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Der henvises til punkt II.1.4) samt udbudsmaterialet, som er frit tilgængeligt via udbudsportalen ibinder.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der er flere end 3 egnede ansøgere, vil udvælgelsen af ansøgere der prækvalificeres ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes oplyste referencer i forhold til den udbudte opgave. Ved vurderingen vil DTU lægge vægt på referencernes relevans i forhold til den udbudte opgave, herunder særligt ansøgernes erfaring med samarbejder som det udbudte samt projektering og udførelse af forsknings- og laboratoriefaciliteter.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Både Totalrådgiver og Entreprenør skal i ESPD, del IV, litra B, oplyse følgende finansielle nøgletal for hver af de seneste 3 regnskabsår:

— Egenkapital

— Nettoomsætning

— Soliditetsgrad.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Hver af Totalrådgiver og Entreprenør skal lever op til minimum 2 af nedenstående 3 krav til egenkapital,nettoomsætning og soliditetsgrad i sidste regnskabsår:

For Totalrådgiveren:

a) Egenkapital på minimum 10 000 000 DKK

b) Nettoomsætning på minimum 30 000 000 DKK

c) Soliditetsgrad på minimum 15%.

For Entreprenøren:

a) Egenkapital på minimum 50 000 000 DKK

b) Nettoomsætning på minimum 300 000 000 DKK

c) Soliditetsgrad på minimum 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Totalrådgivers oplysninger om teknisk og faglig formåen. Totalrådgiver skal i ESPD, del IV, litra C, og/eller ESPD, del V, oplyse højest 5 referencer inden for hver af nedenstående kategorier:

a) Samarbejde: Referenceprojekter om ansøgers erfaring med at skabe forøget værdi i komplekse projekter gennem et tæt samarbejde mellem parterne i projektet.

b) Arkitektrådgivning: Referenceoplysninger om ansøgers erfaring med rådgivning vedrørende forsknings- og laboratoriebyggeri eller lignende installationstunge projekter.

c) Ingeniørrådgivning: Referenceprojekter om ansøgers erfaring med rådgivning vedrørende forsknings- og laboratoriebyggeri eller lignende installationstunge projekter.

Referenceoplysningerne bør omfatte bygherrens navn, projektets etageareal inkl. kælder og projektsum. I forbindelse med hver reference bør ansøger oplyse, hvilke opgaver og roller Totalådgiveren har varetaget i projektreferencen. Referenceprojekter må maksimalt være 5 år gamle på ansøgningstidspunktet. Det bemærkes, at DTU således har fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer for tjenesteydelser højest må være 3 år gamle. Det skyldes, at der efter DTU's opfattelse er et så begrænset marked for de efterspurgte referencer, at det vil kunne føre en til uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrencen, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes.

Ansøger kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

Entreprenørens oplysninger om teknisk og faglig formåen. Entreprenøren skal i ESPD, del IV, litra C, og/eller ESPD, del V, oplyse højest 5 referencer inden for hver af nedenstående kategorier:

a) Samarbejde: Referenceprojekter om ansøgers erfaring med at skabe forøget værdi i komplekse projekter gennem et tæt samarbejde mellem parterne i projektet.

b) Entreprisearbejde: Referenceprojekter om ansøgers erfaring med udførelse af forsknings- og laboratoriebyggeri eller lignende installationstunge projekter.

Referenceoplysningerne bør omfatte bygherrens navn, projektets etageareal inkl. kælder og projektsum. I forbindelse med hver reference bør ansøger oplyse, hvilke opgaver og roller Totalrådgiveren har varetaget i projektreferencen.

Referenceprojekter må maksimalt være 5 år gamle på ansøgningstidspunktet.

Ansøger kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Disse fremgår af udbudsmaterialet, der er frit tilgængeligt via udbudsportalen ibinder.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Konkurrencepræget dialog
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/08/2016
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 09/09/2016
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det præciseres, at nærværende udbudsproces gennemføres som konkurrencepræget dialog, og at interesserede i første omgang alene skal indgive en anmodning om at blive prækvalificeret til deltagelse i den konkurrernceprægede dialog ved udfyldelse af eESPD for hver af henholdsvis Totalrådgiver og Entreprenør (se yderligere nedenfor).

For alle interesserede afholdes der et besigtigelses- og informationsmøde om nærværende udbud torsdag den 11.8.2016 kl. 11 på Lyngby Campus. Det præcise mødested vil blive oplyst via ibinder. Det henstilles, at interesserede giver meddelelse om deres deltagelse, herunder antal deltagere, til kontaktperson angivet i pkt. I.1) i nærværende udbudsbekendtgørelse senest den 9.8.2016.

Gennemførelse af prækvalifikationsfasen foregår digitalt via udbudsportalen iBinder.com. Al materiale vedrørende nærværende udbud er frit tilgængeligt for alle interesserede på udbudsportalen iBinder via følgende link http://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uxfnfdvpqx Adgang til udbudsportalen iBinder er gratis. Meddelelse til ansøgere om, hvem der prækvalificeres, vil ske ved udsendelse af mail til den af ansøger i eESPD oplyste kontaktpersons mailadresse (eESPD del II, B).

Når prækvalifikationsfasen er afsluttet, vil der blive etableret en udbudsmappe på udbudsportalen iBinder, hvor udbudsmaterialet ligeledes vil være tilgængeligt, og hvor prækvalificerede ansøgere vil få adgang til at afgive deres tilbud.

I nærværende udbud anvendes elektronisk ESPD (benævnt eESPD). Link til eESPD er tilgængelig i iBinder under fanebladet »Prækvalifikationsmateriale«. Ordregiver har udarbejdet en kort vejledning vedr. eESPD, der ligeledes er tilgængelig i ibinder. Udfyldt, dateret og underskreven eESPD skal afleveres i iBinder under fanebladet »Anmodning«.

Følgende udelukkelsesgrunde er gældende i nærværende udbud

— udbudslovens (Lov nr. 1564 af 15.12.2015) § 135 stk. 1 nr. 1-6 (svarende til art. 57 nr. 1 a-f i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU)

— udbudslovens (Lov nr. 1564 af 15.12.2015) § 135 stk. 3 og 4 (svarende til art. 57 nr. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU)

— udbudslovens (Lov nr. 1564 af 15.12.2015) § 136 (svarende til art. 57 nr. 4 e, f og h i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU)

— udbudslovens (Lov nr. 1564 af 15.12.2015) § 137 stk. 1. nr. 1., 2. og 7. (svarende til art. 57 nr. 4a (samt art. 18 nr. 2), art. 57 nr. 4b og art. 57 nr. 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU).

Ved udelukkelse i henhold til udbudslovens § 137 stk. 1. nr. 1 forudsætter ordregiver, at ansøger ved endelig afgørelse, vedtaget bødeforlæg eller accepteret bøde eller lignende er fundet eller har erkendt at have tilsidesat sine forpligtelser på miljøområdet, socialområdet eller det arbejdsretlige område.

Såfremt en ansøger ønsker at benytte sig af adgangen til »self-cleaning« i forhold til i dette udbud er Udbudslovens § 138 (svarende til art. 57 nr. 6-7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU) naturligvis gældende.

Ved anmodning om prækvalifikation skal ansøgeren via eESPD afgive referenceoplysninger. Krav til referenceoplysninger fremgår af nærværende udbudsbekendtgørelse samt Det beskrivende dokument Del 2, som er tilgængeligt i iBinder. Såfremt afgivelse af referenceoplysningerne ikke kan rummes i eESPD-standardformularen, og det således er nødvendigt med supplerende oplysninger, kan disse oploades i ibinder sammen med eESPD.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen, hvor ordregiveren har fremsendt underretning om, hvem der blev prækvalificeret. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt. Samtidig med klagerens fremsendelse til Klagenævnet skal klageren underrette ordregiveren om, at der er indgivet klage til Klagenævnet. Dette kan lettest ske ved, at klageren sender eller mailer en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41711500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/07/2016

Send til en kollega

0.105