23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 113-187566
Offentliggjort
15.06.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.08.2012 Kl. 12:00

Addresse
Odense Kommune, Nørregade 36-38, Kontaktpunkt: By- og Kulturforvaltningen, Plan og By, Byggerådgvining, Att: Jane Haugaard Bruun, 5000 Odense C, Telefon: +45 65512620, Mailadresse: jhb@odense.dk

Udbyder

Odense Kommune

Marienlystcentret - Nyt Tennis Center - Totalrådgivning


Odense Kommune

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Odense Kommune
DK
Nørregade 36-38
Kontaktpunkt(er): By- og Kulturforvaltningen, Plan og By, Byggerådgvining
Att: Jane Haugaard Bruun
5000 Odense C
DANMARK
Telefon: +45 65512620
Mailadresse: jhb@odense.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.odense.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Offentligt organ

I.3)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion
Andet: Totalrådgivning

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Marienlystcentret - Nyt Tennis Center - Totalrådgivning.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Odense.
DANMARK.

NUTS-kode DK031

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 0

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Totalrådgivningskontrakt vedrørende opførelse af nyt tenniscenter ved Marienlystcentret, Windelsvej 138, 5000 Odense C.
Nybyggeri og nyanlæg:
Nærværende projekt består af opførelse af tennishal med 6 indendørs tennisbaner der opfylder krav til gennemførelse af nationale og internationale turneringer samt dertilhørende faciliteter.
Derudover skal der etableres ny udendørs fodbold opvisningsbane til diverse nationale og internationale turneringer.
Etablering af nye parkeringspladser.
Det nye tenniscenter placeres i forbindelse med Marienlystcentret, hvor der kan skabes synergi mellem eksisterende faciliteterne så som toilet, omklædning, kontor, cafe, mødelokaler, parkeringspladser.
Andet:
Projektet skal opfylde krav i lokalplan 1-702, Windelsvej, Marienlystcenteret.
Byggeriet skal gennemføres som miljørigtigt byggeri. Der henvises til ”Odense Kommunes vejledning: ”Miljørigtigt byggeri – Krav og anbefalinger”, der kan findes på kommunens hjemmeside.
Opgaven gennemføres over årene 2012, 2013 og 2014.
De samlede håndværkerudgifter skønnes at andrage 30 000 000 DKK. ekskl. moms.
Konkurrencen er en to-fasekonkurrence, hvor der i første fase udvælges (prækvalificeres) 5 rådgiverteams.
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal rådgiverteams:
1. Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, kontaktperson, adresse, e-mail og telefonnr.
2. Revisorerklæring om resultat og egenkapital i de sidste 3 år, antal ansatte.
3. Tro- og love erklæring om, at firmaet ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige.
4. Referenceliste over tennishal og idrætshal projekter, samt projekter der viser respekt for den oprindelige arkitektur. Referencelisten må kun indeholde realiserede opgaver indenfor de sidste 5 år.
Oplysninger 1-4 skal indsendes for totalrådgiveren. Evt. Øvrige rådgivere i teamet skal som minimum indsende oplysninger om 1 og 4. Der ønskes alene summariske oplysninger. Konkurrenceudskriveren kan kræve oplysninger uddybet og/eller dokumenteret. Ansøgning indsendes pr. mail i ét eksemplar. Fremsendes som 1 stk. sammenhængende pdf. fil. Der vil i udvælgelsen blive lagt særlig vægt på ansøgerens referencer.
5. Dokumentation for at deltagerne kan imødekomme kravet om at sproget er dansk i hele processen, samt at forhandlings- og arbejdssprog er dansk i den videre realiseringsfase.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45212110

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.2.3)Teknisk kapacitet
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: 1. Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, kontaktperson, adresse, e-mail og telefonnr.
2. Revisorerklæring om resultat og egenkapital i de sidste 3 år, antal ansatte.
3. Tro- og love erklæring om, at firmaet ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige.
4. Referenceliste over tennishal og idrætshal projekter, samt projekter der viser respekt for den oprindelige arkitektur. Referencelisten må kun indeholde realiserede opgaver indenfor de sidste 5 år.
Oplysninger 1-4 skal indsendes for totalrådgiveren. Evt. Øvrige rådgivere i teamet skal som minimum indsende oplysninger om 1 og 4. Der ønskes alene summariske oplysninger. Konkurrenceudskriveren kan kræve oplysninger uddybet og/eller dokumenteret. Ansøgning indsendes pr. mail i ét eksemplar. Fremsendes som 1 stk. sammenhængende pdf. fil. Der vil i udvælgelsen blive lagt særlig vægt på ansøgerens referencer.
5. Dokumentation for at deltagerne kan imødekomme kravet om at sproget er dansk i hele processen, samt at forhandlings- og arbejdssprog er dansk i den videre realiseringsfase.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles nej

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris - totalrådgiverhonorar. Vægtning 30

2. Timeforbrug fordelt på faser og fag. Vægtning 30

3. CV er på nøglepersoner. Vægtning 40


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
14.8.2012 - 14:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
27.8.2012

IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud - Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Kampmannsgade 1
1780 København
DANMARK
Telefon: +45 33307321
Internetadresse: htpp://www.kflu.dk
Fax: +45 33307799

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14.6.2012

Send til en kollega

0.096