23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 184-302919
Offentliggjort
25.09.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
22.10.2012 Kl. 12:00

Addresse
www.byggeweb.dk

Udbyder

Region Midtjylland / Regionshospitalet Horsens

Totalrådgivning vedrørende nyindretning af operationsafdeling (OP) og Akutafdeling samt bygherretilsyn med nyt Dagkirurgisk Center (DKC)


Region Midtjylland / Regionshospitalet Horsens

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Region Midtjylland / Regionshospitalet Horsens
Sundvej 30
Kontaktpunkt(er): Regionshospitalet Horsens
Att: Charlotte Degn
8700 Horsens
DANMARK
Telefon: +45 78425067
Mailadresse: chardegn@rm.dk

Internetadresse(r):

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.Byggeweb.dk

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://www.Byggeweb.dk

Yderligere oplysninger fås her: P+P arkitekter a/s
Kystvejen 17, 5.sal
Att: Erik Rønde Andersen
8000 Århus
DANMARK
Mailadresse: era@pplusp.dk
Internetadresse: http://www.pplusp.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Byggeweb A/S
Ryesgade 19C
København N
DANMARK
Internetadresse: http://www.byggeweb.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Byggeweb A/S
Ryesgade 19C
København N
DANMARK
Internetadresse: http://www.byggeweb.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Regionalt eller lokalt kontor

I.3)Hovedaktivitet
Sundhed

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Totalrådgivning vedrørende nyindretning af operationsafdeling (OP) og Akutafdeling samt bygherretilsyn med nyt Dagkirurgisk Center (DKC) udbudt i totalentreprise.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Regionshospital Horsens.
Sundvej 30.
8700 Horsens
NUTS-kode

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Regionshospital Horsens er et af fem akuthospitaler i Region Midtjylland. I den forbindelse, og i forlængelse af nedlæggelse af sengekapaciteten på mindre hospitaler, har hospitalet igangsat en stor udvidelse for at imødekomme de pladsbehov, som akuthospitalet forudsætter. Nærværende udbud omhandler delprojekter i generalplanens fase 1A vedr. en ombygning af eksisterende OP og Akutafdeling. Afdelingerne udvides med i alt ca. 1.900 m², delvist ved inddragelse af det eksisterende DKC, som er placeret i umiddelbar nærhed. Det eksisterende DKC skal derfor flytte i nybyggede lokaler på ca. 1.100 m² placeret i en ny etage over den etage hvor afdelingen i dag er placeret. Totalrådgivningen omfatter programmering, projektering, byggeledelse og fagtilsyn af ombygningen på hhv. OP og Akutafdelingen.
Samtidigt vil aftalen indeholde bygherrerådgiverydelser vedr. gennemførelse af byggeriet af det nye DKC. Ved kontraktens indgåelse vil der være indgået totalentrepriseaftale vedrørende opførelse af det nye DKC.
Parallelt med igangsætning af fase 1A projekterne vil der ske en revidering af generalplanen for Regionshospital Horsens. Dette arbejde gennemføres af anden rådgiver. Totalrådgivningen skal udover gennemførelse af fase 1A projekterne endvidere sikre snitfladerne til de fremtidige etaper i generalplanen.
Den del af projektet, der vedrører modernisering og ombygning af OP og Akutafdelingen har en samlet forventet anlægsbevilling på ca. 33.000.000 DKK, mens den del af projektet, der vedrører opførelse af nyt DKC har en samlet forventet anlægsbevilling på ca. 32.000.000 DKK Ordregiver har ikke på forhånd defineret den forventede værdi af Totalrådgiver/bygherrerådgiveropgaven.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71000000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Som anført under pkt. II 1.5.

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.2.2013. Færdiggørelse 31.12.2014

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Finansierings- og betalingsvilkår vil fremgå af udbudsmaterialet.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
En sammenslutning økonomiske aktører skal hæfte solidarisk overfor ordregiver og udpege en fælles befuldmægtiget.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal oplysningerne gives for hver enkelt aktør. Oplysningerne fremsendes også for eventuelle underrådgivere. I givet fald præciseres, hvem der er hhv. totalrådgiver og underrådgiver.
1) Virksomhedens navn, adresse, selskabsform, ejerforhold. For kontaktperson i det ledende firma oplyses telefonnr. og e-mail adresse.
2) Tro- og loveerklæring om ubetalt forfalden gæld til det offentlige i henhold til lovbekendtgørelse nr. 336 af den 13.5.1997
3) Erklæring om at firmaet ikke befinder sig i én af de i direktiv 2004/18/EF, artikel 45, anførte situationer.
Desuden skal ansøgningen vedlægges de i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.1 (Personlige forhold), pkt. III.2.2 (Økonomisk kapacitet) og pkt. III.2.3 (Teknisk kapacitet) krævede oplysninger for samtlige deltagere i konsortiet. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for en konsortiedeltagers vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysningerne kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.
I det omfang ansøgeren ønsker, at der skal lægges vægt på underrådgiveres økonomiske eller tekniske kapacitet ved prækvalifikationsvurderingen, skal ansøgningen vedlægges en erklæring om, at underrådgiveren stiller sine økonomiske eller tekniske kompetencer til rådighed for ansøgeren i forbindelse med projektets udførelse.
Ansøgningen skal desuden vedlægges de i udbudsbekendtgørelsens pkt. III.2.1 (Personlige forhold), pkt. III.2.2 (Økonomisk kapacitet) og pkt. III.2.3 (Teknisk kapacitet) krævede oplysninger for sådanne underrådgiverens vedkommende. Vedlægges de pågældende oplysninger ikke eller ikke fuldt ud for underrådgiverens vedkommende, vil ansøgningen ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men den manglende vedlæggelse af oplysninger kan have indflydelse på prækvalifikationsvurderingen.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: 4) Oplysninger om virksomhedens samlede omsætning, overskudsgrad (eller resultat før skat), soliditet (eller egenkapital og balance) i de seneste 3 års regnskaber.
Dokumentationen fremlægges i form af revisorpåtegnet erklæring eller årsregnskab. For nystartede virksomheder kan der vedlægges nøgletal fra virksomhedens etablering suppleret med en finansiel vurdering fra revisor.
5) Kort erklæring om, hvorvidt oplysningerne i årsregnskab, fortsat må antages at være udtryk for ansøgers økonomiske situation, eller om der er sket væsentlige ændringer heri, som har indvirkning på ansøgers økonomiske formåen. Denne dokumentation afleveres alene, såfremt at årsregnskabet er afsluttet for mere end 6 måneder siden.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
6) Op til 15 referencer for det samlede rådgiverteam fra de seneste 3 år med oplysninger om projektnavn, klient, opgavens størrelse, udførelsesperiode samt beskrivelse af egne ydelser. Af hensyn til vurderingen er det vigtigt, at alle oplysninger fremgår. Referencerne skal dokumentere erfaring med totalrådgivning (arkitekt og ingeniør for tilsvarende ydelser.
7) Antal gennemsnitlige beskæftigede, heraf ledere og andre relevante faggrupper gennem de seneste 3 år. Angivelse af antal medarbejdere med lovpligtig sikkerhedskoordinatoruddannelse.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Der prækvalificeres de kandidater, der under hensyn til oplysninger om teknisk og økonomisk formåen forventes at give en optimal konkurrence.

IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
TN193626

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
Andre forudgående offentliggørelser

Bekendtgørelsens nummer i EUT: 2012/S 161-268778 af 23.8.2012

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
22.10.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.8)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Parallelt udbud:
Parallelt med nærværende udbud udbydes i et selvstændigt udbud Totalentreprise vedrørende nyt Dagkirurgisk Center (DKC) (herefter kaldet Totalentreprisen). Det er muligt for en rådgiver at søge prækvalifikation og afgive tilbud ifm. såvel nærværende udbud som udbud vedr. Totalentreprisen.
Af de to udbud har Totalentreprisen højeste prioritet for ordregiver. Det skal derfor påpeges, at tilbud fra de rådgivere, der i et ikke ubetydeligt omfang deltager i eller bistår det totalentrepriseteam, der vinder udbuddet vedr. Totalentreprisen, ikke vil kunne få overdraget opgaven vedr. Totalrådgivningen.
Baggrunden herfor er, at der ønskes en totalrådgiver/bygherrerådgiver, der er organisatorisk og medarbejdermæssigt adskilt fra totalentreprenøren og dennes rådgivere, således at totalrådgiveren/bygherrerådgiveren ikke kan komme i en loyalitetskonflikt mellem bygherren og totalentreprenøren og dennes rådgivere. Der ønskes desuden et klart snit mellem totalentreprenøren og dennes rådgivere og totalrådgiver/bygherrerådgiveren med hensyn til opgavefordeling samt sikring af en objektiv kontrol af bl.a. tilsynsindsats og kvalitet i opgaveløsningen.
Ovennævnte indebærer, at såfremt tilbudsvurderingen på Totalrådgiver/bygherrerådgiveropgaven viser, at det økonomisk mest fordelagtige tilbud er afgivet af en rådgiver, der i et ikke ubetydeligt omfang deltager i og/eller bistår det team, der har vundet Totalentreprisen med deraf følgende risiko for loyalitetskonflikt mv., vil et sådant tilbud blive afvist.
Totalrådgiver/bygherrerådgiveropgaven vil herefter blive tildelt den tilbudsgiver, som har afgivet "det økonomisk næstmest fordelagtige tilbud".
Anmodning:
Anmodning om prækvalifikation kan KUN afleveres digitalt via Byggeweb.

Ved aflevering af ansøgningen foretages log-in på www.byggeweb.dk med ansøgers alm. brugernavn og password.

Såfremt ansøger i forvejen ikke er i besiddelse af et gyldigt brugernavn og password, skal ansøger selv først oprette sig som ny bruger direkte fra forsiden. Derefter modtager ansøger en personlig mail med et link, hvorfra det nødvendige password kan oprettes.
Efter endt godkendelse, foretages der log-in på byggeweb.dk med ansøgers nye brugernavn og nye password.
Ved godkendt adgang, kan ansøger derefter på hovedsiden se et felt under "Offentlige udbud, søgning" for "Byggeweb udbudsnr." - og her udfylde med: TN193626.
Derefter vil der være adgang til ansøgning om prækvalifikation.
Ansøgning sker ved upload af de opstillede emner, i pdf format, i henhold til standardskabelon tilgængelig på.
Byggeweb.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.kluf.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): Lovbestemte klagefrister fremgår af Lov nr. 492 af den 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne, hvor krav om fremgangsmåden er beskrevet. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klager skal samtidigt med indgivelse af klage indbetale et klagegebyr på 10 000 DKK.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20.9.2012

Send til en kollega

0.094