23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 002-001608
Offentliggjort
04.01.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
16.02.2017 Kl. 12:00

Addresse
http://permalink.mercell.com/63674262.aspx

Udbyder

Københavns Kommune

Vindere

Valgte firmaer

(24.08.2017)
Jakon A/S
Ballerup

(30.08.2017)
Combi Byg A/S
Rødovre

(08.09.2017)
Øens Murerfirma A/S
København S

(19.01.2018)
Skou Gruppen A/S
Hørsholm

(19.01.2018)
Hovedstadens Bygningsentreprise A/S
Greve

(19.01.2018)
Enemærke og Petersen
Glostrup

(19.01.2018)
Dahl A/S
Rødovre

Hillerødgades svømmehal

(20.09.2018)
Combi Byg A/S
Valhøjs Alle 160
2610 Rødovre

Tagensbo Skole

(18.03.2019)
Skou Gruppen A/S
Kærvej 34
2970 Hørsholm

Hans Knudsens Plads 3

(18.03.2019)
Skou Gruppen A/S
Kærvej 34
2970 Hørsholm

Bispebjerg Skole

(16.04.2019)
Juul & Nielsen A/S
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

Slagtehusgade 6-10

(27.05.2019)
Juul & Nielsen A/S
Erhvervsvej 15
2600 Glostrup

HNG- opgradering af varmeanlæg

(27.05.2019)
Skou Gruppen A/S
Kærvej 34
2970 Hørsholm

Slotsgade 20, Fredensborg

(16.08.2019)
Combi Byg A/S
Valhøjs Alle 160
2610 Rødovre

Frankrigsgade svømmehal

(16.08.2019)
Enemærke & Petersen A/S
Ole Hansens Vej 1
4100 Ringsted

Nørre Allé 7 - Tag- og kælderrenovering

(10.09.2019)
Øens Murerfirma A/S
Raffinaderivej 6
2300 København S

Opdateringer

Rettelse
(11.02.2017)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 14-02-2017
Time: 12:00
Læses:
Dato: 16-02-2017
Time: 12:00

Rettelse
(04.03.2017)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 16-02-2017
Time: 12:00
Læses:
Dato: 16-02-2021
Time: 12:00

Køb af større hovedentrepriser til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder i Københavns Kommune


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune
Farvergade 10, 1. sal
København K
1463
Danmark
Kontaktperson: Tine Christina Olsen
E-mail: g17u@okf.kk.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/63674262.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.kk.dk/

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://permalink.mercell.com/63674262.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://permalink.mercell.com/63674262.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Køb af større hovedentrepriser til vedligeholdelses- og renoveringsarbejder i Københavns Kommune.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune (herefter: »Ordregiver«) ønsker med nærværende udbud at etablere et dynamisk indkøbssystem. Det er hensigten, at det dynamiske indkøbssystem i de næste 4 år, skal anvendes til at indkøbe Ordregivers hovedentreprisearbejder på større renoveringer og vedligeholdelsesarbejder eller på samlinger af renoveringer og vedligeholdelsesarbejder på over 3 000 000 DKK. Det forventede forbrug på indkøb gennem det dynamiske indkøbssystem er ca. på 280 000 000 DKK årligt, fordelt indenfor følgende områder: 1) Tagarbejde: 60 000 000 DKK, 2) Vindues- og facadearbejde: 100 000 000 DKK, 3) Jord-, beton- og kloakarbejde: 40 000 000 DKK, 4) El-arbejde 10 000 000 DKK, 5) VVS- og blikkenslagerarbejde 60 000 000 DKK og 6) Malerarbejde 10 000 000 DKK. Ordregiver forpligter sig ikke til et bestemt minimumskøb.

Tryk her http://permalink.mercell.com/63674262.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 120 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
44230000
45000000
45210000
45232410
45232440
45260000
45261900
45261910
45261920
45262000
45262100
45262300
45262500
45262690
45310000
45330000
45422000
45440000
50000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Økonomiske aktører kan forvente, at der gennem det dynamiske indkøbssystem vil blive indkøbt større renoveringer og vedligeholdelsesarbejder indenfor følgende fagområder: i) Murerarbejder, ii) Tømrerarbejder, iii) Malerarbejder, iv) VVS- og blikkenslagerarbejder, v) El-installationsarbejder, vi) Glarmesterarbejder og vii) Tagdækkerarbejder, samt arbejder indenfor jord, beton og kloak. Hvis en ansøger bliver godkendt og dermed kommer med i systemet, vil ansøgeren løbende blive opfordret til at byde på de indkøb, der foretages via det dynamiske indkøbssystem. Det dynamiske indkøbssystem vil efter udløbet af ansøgningsfristen, fortsætte med at være åbent i forhold til tilgang af nye ansøgere, der lever op til minimumskravene til egnethed og ikke er omfattet af én eller flere udelukkelsesgrund(e). Det vil sige, at der løbende kan foregå tilgang og afgang af økonomiske aktører på systemet. Det dynamiske indkøbssystem varetages i den udbudsplatform, som Ordregiver anvender, hvilket på nuværende tidspunkt er Mercell. Prækvalificerede ansøgere, der er optaget i det dynamiske indkøbssystem, vil automatisk via en e-mail notifikation fra Mercell få besked, når Ordregiver har et indkøbsbehov og ønsker at foretage en tilbudsindhentning via det dynamiske indkøbssystem. Den prækvalificerede ansøger kan derefter ud fra opfordringsskrivelsen og den specifikke kravspecifikation beslutte, om denne vil byde på den konkrete opgave. Tilbudsfristen kan være helt ned til 10 dage efter modtagelsen af notifikationen. Det er et krav, at tilbudsafgivelsen sker elektronisk, og derfor skal tilbudsbesvarelsen uploades i Mercell. Ligeledes skal al kommunikation med Ordregiver ske digitalt igennem Kommunikationsmodulet i Mercell.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 120 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Ordregiver vil endvidere være berettiget til at forlænge eller forkorte løbetiden på 4 år for det dynamiske indkøbssystem i overensstemmelse med Udbudslovens § 107.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i det Fælles europæisk udbudsdokument (herefter »ESPD«) angive, om ansøger opfylder nedenstående mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet ved at besvare spørgsmålet »Den økonomiske aktør opfylder alle de krævede udvælgelseskriterier« ' i ESPD'ets del IV »Udvælgelseskriterier« med »ja« eller »nej«.

Ansøger skal dokumentere sin økonomiske og finansielle formåen ved fremlæggelse af:

— Kopi af ansøgers forsikringspolice eller erklæring fra det relevante forsikringsselskab. Det fremsendte skal dokumentere, at erhvervsansvarsforsikringen har en dækningssum pr. forsikringsår, der dækker minimum 10 000 000 DKK for person- og tingsskade.

— Revisorpåtegnet dokumentation, f.eks. i form af årsregnskab for at ansøger:

i) har haft en positiv egenkapital i de 2 seneste afsluttede regnskabsår

ii) i de seneste 3 afsluttede regnskabsår har haft en gennemsnitlig årlig soliditetsgrad på mindst 20 %.

iii) i de seneste 3 afsluttede regnskabsår have haft en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 150 000 000 DKK.

Bemærk: Ansøgeren er ikke forpligtet til at fremlægge ovennævnte dokumentation, hvis

1) Ordregiver kan skaffe dokumentationen direkte gennem adgang til en national database eller

2) Ordregiveren allerede er i besiddelse af den fornødne dokumentation fra tidligere gennemførte udbudsprocedurer.

NB: Baserer ansøger sin formåen på andre enheder, skal ansøger også i sin ansøgning fremsende ovennævnte dokumentation for disse andre enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen for at blive optaget på det dynamiske indkøbssystem:

— Ansøgers erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum pr. forsikringsår, der dækker minimum 10 000 000 DKK for person- og tingsskade.

— Ansøger skal have en positiv egenkapital i de 2 seneste afsluttede regnskabsår.

— Ansøger skal i de seneste 3 afsluttede regnskabsår have haft en gennemsnitlig årlig soliditetsgrad på mindst 20 %.

— Ansøger skal i de seneste 3 afsluttede regnskabsår have haft en gennemsnitlig årlig omsætning på minimum 150 000 000 DKK.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal i ESPD angive sin opfyldelse af nedenstående mindstekrav til teknisk og faglig kapacitet ved at besvare spørgsmålet »Den økonomiske aktør opfylder alle de krævede udvælgelseskriterier« i ESPD, del IV »Udvælgelseskriterier«. Ansøger skal dokumentere sin tekniske og faglige formåen ved fremlæggelse af: — En liste over referencer [Ordregivers bilag, jf. det offentliggjorte udbudsmateriale, skal anvendes] indenfor de seneste 5 år, der dokumenterer, at ansøger lever op til nedennævnte mindstekrav. — Attester for tilfredsstillende udførelse og resultat for minimum 3 af de referencer ansøger oplister i sin referenceliste. [Ordregivers bilag, jf. udbudsmaterialet, kan anvendes] — En beskrivelse af det tekniske udstyr og de foranstaltninger, som ansøgeren har truffet til sikring af kvaliteten, jf. nærmere nedenfor. — En erklæring om ansøgers antal beskæftigede i senest afsluttede regnskabsår. — Fremlæggelse af CV'er, der dokumenterer, at ansøger råder over: i) 2 byggeledere, der indenfor de seneste 5 år har erfaring med minimum 3 arbejder angående renovering og/eller vedligeholdelse, der hver især har indeholdt minimum 3 fag omfattede af det udbudte dynamiske indkøbssystem, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.4). For hvert enkelt arbejde skal værdien af de relevante fag omfattede af det udbudte dynamiske indkøbssystem samlet set som minimum overstige 3 000 000 DKK. [De nævnte referencer i byggeledernes CV'er skal som minimum indeholde oplysninger om bygherre, rådgivere, entreprisetype, økonomi, byggeperiode samt oplysninger om projektet er afleveret til den aftalte tid. Yderligere skal CV'erne indeholde byggelederenes kontaktoplysninger samt erfaring i byggeledelse generelt.] ii) 2 projektledere, der indenfor de seneste 5 år har erfaring med minimum 3 arbejder angående renovering og/eller vedligeholdelse, der hver især har indeholdt minimum 3 arbejder omfattede af det udbudte dynamiske indkøbssystem, jf. pkt. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.2.4). For hvert enkelt arbejde skal værdien af de relevante fag omfattede af det udbudte dynamiske indkøbssystem samlet set som minimum overstige 6 000 000 DKK [De nævnte referencer i projektledernes CV'er skal som minimum indeholde oplysninger om bygherre, rådgivere, entreprisetype, økonomi, byggeperiode samt oplysninger om projektet er afleveret til den aftalte tid. Yderligere skal CV'erne indeholde projektledernes kontaktoplysninger.] iii) 1 arbejdsmiljøkoordinator, der skal have gennemført og bestået uddannelsen og have minimum 3 referencer fra 3 forskellige sager, hvilket skal fremgå af CV. NB: Baserer ansøger i sin formåen på andre enheder, skal ansøger også i sin ansøgning fremsende ovennævnte dokumentation for disse andre enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Følgende minimumskrav skal opfyldes for at blive optaget i det dynamiske indkøbssystem:

— Der skal fremvises følgende 14 referencer udført indenfor de seneste 5 år: i) 2 referencer ang. renoveringer og vedligeholdelse indenfor tagarbejder udført på ejendomme, der kræver hensyntagen til ejendommens brugere, f.eks. kommunale ejendomme eller lign. Hver reference skal have en værdi på minimum 5 000 000 DKK indenfor det nævnte arbejdsområde. ii) 2 referencer ang. renoveringer og vedligeholdelse indenfor vindues- og facadearbejder udført på ejendomme, der kræver hensyntagen til ejendommens brugere, f.eks. kommunale ejendomme eller lign. Hver reference skal have en værdi på minimum 5 000 000 DKK indenfor de nævnte arbejdsområder. iii) 2 referencer ang. renoveringer og vedligeholdelse indenfor jord-, beton-, samt kloakarbejder udført på ejendomme, der kræver hensyntagen til ejendommens brugere, f.eks. kommunale ejendomme eller lign. Den ene reference skal have en værdi på minimum 5 000 000 DKK indenfor det nævnte arbejdsområde. Den anden reference skal have en værdi på minimum 3 000 000 DKK indenfor det nævnte arbejdsområde. iv) 2 referencer ang. renoveringer og vedligeholdelse indenfor VVS-og blikkenslagerarbejder udført på ejendomme, der kræver hensyntagen til ejendommens brugere, f.eks. kommunale ejendomme eller lign. Hver reference skal have en værdi på minimum 3 000 000 DKK indenfor det nævnte arbejdsområde. v) 2 referencer vedrørende renovering og ombygning på ejendommes tag-, vindues- og/eller facade, hvor der skulle vises stort hensyn til ejendommens bevaringsværdi. Hver reference skal have en værdi på minimum 3 000 000 DKK indenfor de nævnte arbejdsområder. vi) 2 referencer vedrørende renoverings- og ombygningsarbejder på ejendommes tag-, vindues- og/eller facade, eller jord- og beton arbejdsområder, hvor de berørte bygningsdele har været karakteriseret som indeholdende miljøfarlige stoffer som f.eks. bly, pcb eller asbest. vii) 2 referencer vedr. renoverings- og ombygningsarbejder med en værdi på minimum 10 000 000 DKK indeholdende minimum 2 af de nævnte arbejdsområder (tag/vinduer og facade/jord- og beton/VVS). Bemærk: Der skal leveres minimum 14 forskellige referencer, hvorfor samme reference ikke kan anvendes til at opfylde ovennævnte krav for flere af de nævnte referencer. Hver reference skal angive en kort beskrivelse af det udførte arbejde, samt information omkring adresse, bygherres navn, kontaktperson, afslutningsdato og værdi af arbejdet. Rammeaftaler accepteres ikke som selvstændige referencer. Det er kun afsluttede leverancer under rammeaftaler, der kan accepteres som referencer. — Attester for tilfredsstillende udførelse og resultat for minimum 3 af de referencer ansøger oplister i sin referenceliste. [bilag K, jf. udbudsmaterialet, kan anvendes] — Ansøger skal besidde et kvalitetssikringssystem, der systematisk understøtter, at ansøgers leverancer antager en ensartet og almindelig god håndværksmæssig kvalitet. Ansøger skal minimum råde over: i) 2 byggeledere, der indenfor de seneste 5 år har erfaring med minimum 3 arbejder ang. renovering og/eller vedligeholdelse, der hver især har indeholdt minimum 3 fag omfattet af det udbudte dynamiske indkøbssystem. For hvert enkelt arbejde skal værdien af de relevante fag omfattede af det dynamiske indkøbssystem samlet set som minimum overstige 3 000 000 DKK ii) 2 projektledere, der indenfor de seneste 5 år har erfaring med minimum 3 arbejder ang. renovering og/eller vedligeholdelse, der hver især har indeholdt minimum 3 fag omfattet af det udbudte dynamiske indkøbssystem. For hvert enkelt arbejde skal værdien af de relevante fag omfattede af det udbudte dynamiske indkøbssystem samlet set som minimum overstige 6 000 000 DKK iii) 1 arbejdsmiljøkoordinator, der skal have gennemført og bestået uddannelsen og have minimum 3 referencer fra 3 forskellige sager, hvilket skal fremgå af CV. NB: Baserer ansøger i sin formåen på andre enheder, skal der fremsendes ovennævnte dokumentation for disse enheder.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ordregiver bemærker, at visse opgaver vil være underlagt sociale klausuler i form af arbejds- og lærlingeklausuler, se nærmere herom i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/02/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger og ansøgers underleverandør(er), uagtet om ansøger baserer sin kapacitet på pågældende underleverandør(er), må ikke være omfattet en eller flere udelukkelsesgrunde nævnt i Udbudslovens §§ 135-137. Dokumentation, jf. nærmere i udbudsbetingelserne, herpå skal fremsendes i forbindelse med ansøgers ansøgning. Ansøgere skal være opmærksomme på, at de i dette udbud er forpligtet til at udfylde ESPD elektronisk, jf. nærmere i udbudsbetingelserne. Bemærk, at al dokumentation skal fremsendes i forbindelse med ansøgningen. Hvis ansøgeren baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, skal ansøger fremlægge støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at ansøger faktisk råder over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen. Støtteerklæringen eller dokumentationen skal godtgøre, at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for ansøger. Hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører, såsom et konsortium, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.3, eller hvis ansøger baserer sin egnethed på andre økonomiske aktørers formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 5.2.4, så skal der vedlægges et særskilt ESPD for hver økonomisk aktør.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klager:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2 stk. 2. Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3 stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/01/2017

Send til en kollega

0.131