23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 184-303117
Offentliggjort
25.09.2012
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
08.10.2012 Kl. 12:00

Addresse
Mariagerfjord Vand A/S, Rugmarken 5, Att: Søren Erikstrup, 9510 Arden, Telefon: +45 97113616, Mailadresse: soeri@mariagerfjord.dk

Udbyder

Mariagerfjord Vand A/S

Opdateringer

Resultat
(05.08.2013)

Del V: Kontrakttildeling

V.1)Tildeling og kontraktens værdi

V.1.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21.12.2012


V.1.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 6


V.1.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med

Envidan A/S
John F. Kennedys Plads 1K
9000 Aalborg
DANMARK

V.1.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 3 500 000 DKK
Eksklusive moms
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 3 651 000 DKK
Eksklusive moms


V.1.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: ja
Værdi eller andel af kontrakten, der sandsynligvis vil blive givet i underentreprise til tredjemand:
Værdi eksklusive moms 275 000 DKK

Hovedpumpestationer og ombygning af pumpestation (Resultat)


Mariagerfjord Vand A/S

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/17/EF
Del I: Ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Mariagerfjord Vand A/S
Rugmarken 5
Att: Søren Erikstrup
9510 Arden
DANMARK
Telefon: +45 97113616
Mailadresse: soeri@mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter til et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Hovedaktivitet
Vand

I.3)Kontrakt indgås på andre ordregiveres vegne
Ordregiveren indkøber på andre ordregiveres vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens betegnelse for kontrakten:
Hovedpumpestationer og ombygning af pumpestation.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse

NUTS-kode DK050

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Detailprojektering af 3 hovedpumpestationer samt detailprojekt for ombygning af indløbspumpestation på Hobro Renseanlæg.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
45232431

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Oplysninger om delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms
interval: mellem 2 500 000,00 og 3 500 000,00 DKK

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Detailprojektering af yderligere en hovedpumpestation.

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 34 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Se udbudsbetingelserne.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Se udbudsbetingelserne.

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår:
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation for, at der ikke foreligger de i udbudsdirektivet art. 45 anførte forhold.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Seneste årsrapport.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Liste over referencer, der er relevante for opgaven, og som er varetaget af personer, der fortsat er tilknyttet virksomheden.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Begrænset

IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, som er anført i specifikationerne eller i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos ordregiveren:
250372

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
8.10.2012 - 12:00

IV.3.5)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.3.7)Åbning af bud
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Alle 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfn@erst.dk
Telefon: +45 35291000

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20.9.2012

Send til en kollega

0.078