23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 006-008175
Offentliggjort
10.01.2017
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Himmerland Boligforening DLG siloen

Vindere

Aftale om overdragelse af udbudspligt

(10.01.2017)
A. Enggaard A/S
Marathonvej 5
9000 Aalborg

Aftale om overdragelse af udbudsforpligtelsen og opførelsen af nøglefærdige almennyttige boliger vedrørende projekt DLG siloen Aalborg


Himmerland Boligforening DLG siloen

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Himmerland Boligforening DLG siloen
35773010
Sankelmarksgade 8-10
Aalborg
9000
Danmark
Kontaktperson: Michael Knudsen
Telefon: +45 96315207
E-mail: mk@abhim.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.abhim.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Aftale om overdragelse af udbudsforpligtelsen og opførelsen af nøglefærdige almennyttige boliger vedrørende projekt DLG siloen Aalborg.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45211340
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Aalborg havnefront udvikler sig i disse år til et attraktivt boligområde. I forlængelse af dette område ligger Øster havn. Der foregår i dag en stor bosætning i dette område og det er vigtigt for Aalborg by at denne udvikling sker på en måde, således området udvikles med stor variation i boligudbuddet. Med ombygning af den gamle DLG-silo opstod der en mulighed, for at tilføre området almene familieboliger samt ungdomsboliger. Aalborg Kommune finder denne mulighed meget interessant og har på den baggrund tildelte Himmerland Boligforening kvote til familieboliger og ungdomsboliger i DLG bygningen.

Det drejer sig om 62 ungdomsboliger og 18 familieboliger. Ungdomsboligerne vil tilføre bydelen liv og vitalitet, som vil understøtte den udvikling som Aalborg Kommune ønsker for dette område.

Himmerland Boligforening ønsker på den baggrund at indgå aftale med A. Enggaard A/S, om at udvikle og bygge disse almene boliger i den bygning, som betegnes DLG-siloen.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 102 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Aalborg havnefront udvikler sig i disse år til et attraktivt boligområde. I forlængelse af dette område ligger Øster havn. Der foregår i dag en stor bosætning i dette område og det er vigtigt for Aalborg by at denne udvikling sker på en måde, således området udvikles med stor variation i boligudbuddet. Med ombygning af den gamle DLG-silo opstod der en mulighed, for at tilføre området almene familieboliger samt ungdomsboliger. Aalborg Kommune finder denne mulighed meget interessant og har på den baggrund tildelte Himmerland Boligforening kvote til familieboliger og ungdomsboliger i DLG bygningen.

Det drejer sig om 62 ungdomsboliger og 18 familieboliger. Ungdomsboligerne vil tilføre bydelen liv og vitalitet, som vil understøtte den udvikling som Aalborg Kommune ønsker for dette område.

Himmerland Boligforening ønsker på den baggrund at indgå aftale med A. Enggaard A/S, om at udvikle og bygge disse almene boliger i den bygning, som betegnes DLG-siloen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Aalborg Kommune har tilkendegivet, at kommunen vil tildele kvote til de pågældende boliger, og at boligerne overdrages i form af en ejerlejlighed.

Aalborg Kommune har en særligt væsentlig byplanmæssig interesse i, at der etableres boliger på det pågældende byggefelt, og at kvoten til de pågældende boliger vil blive tildelt i overensstemmelse med Aalborg Kommunes sædvanlige principper for tildeling af kvoter til alment boligbyggeri.

Endvidere ejer A. Enggaard A/S grunden og har stillet det som en betingelse for salg af byggerettighederne til Himmerland Boligforening, at A. Enggaard A/S skal udføre de påtænke byggearbejder, hvorfor A. Enggaard A/S i den forbindelse udover dette projekt skal opføre andre ejerlejligheder, hvorfor et salg af byggerettigheder med henblik på, at Himmerland Boligforening selv gennemfører et udbud ikke er muligt.

Det skal hertil desuden bemærkes, at der i det pågældende område ikke er andre byggefelter i nærheden af grunden, som vil kunne udnyttes inden for en sammenlignelig rimelig tidshorisont.

I henhold til den delegerede bygherremodel som fastslået ved EU-Domstolens dom af den 12.6.2001 i sag C-399/98 (Ordine) er det muligt for Himmerland Boligforening som ordregiver at afløfte udbudspligten, da A. Enggaard A/S som privat developer i praksis er den eneste mulige kontraktpart.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

 

Aftale om overdragelse af udbudspligt

 

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
20/12/2016
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
A. Enggaard A/S
18795507
Marathonvej 5
Aalborg
9000
Danmark
E-mail: info@enggaard.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse:www.enggaard.dk

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 102 000 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17
København Ø
2100
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.kfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over udbuddet skal indgives inden 30 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette undergiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
09/01/2017

Send til en kollega

0.078