23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 190-312465
Offentliggjort
03.10.2012
Udbudstype
Projektkonkurrence

Bestilling af materiale

Addresse
Bascon A/S, Baunegårdsvej 73A, Att: Ove Neumann, 2900 Hellerup, Telefon: +45 39757000, Mailadresse: one@bascon.dk, Fax: +45 39757001, www.bascon.dk

Anmodning om deltagelse

Til
07.11.2012 Kl. 12:00

Addresse
Bascon A/S, Baunegårdsvej 73A, Att: Ove Neumann, 2900 Hellerup, Telefon: +45 39757000, Mailadresse: one@bascon.dk, Fax: +45 39757001, www.bascon.dk

Udbyder

Justitsministeriet

Opdateringer

Resultat
(15.07.2013)

Projektkonkurrencens resultat
Nr.: 1
Betegnelse: Vinder af projektkonkurrence med efterfølgende indgåelse af totalrådgivningsaftale.

V.1)Tildeling og præmier

V.1.1)Antal deltagere:
5


V.1.2)Antal udenlandske deltagere:
1


V.1.3)Navn(e) og adresse(r) på vinderen/vinderne af konkurrencen

Rambøll Danmark A/S
Prinsensgade 11
9000 Aalborg
DANMARK
Mailadresse: dst@ramboll.dk
Telefon: +45 51615120

V.1.4)Værdien af præmien/præmierneFriis & Moltke har som en del af et team vundet konkurrencen om at tegne en Ny Anstalt i Nuuk, Grønland.

Projektkonkurrence for Ny Anstalt i Nuuk i Grønland (Resultat) (Resultat)


Justitsministeriet

Tjenesteydelse

Bekendtgørelse om projektkonkurrence

Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100
Kontaktpunkt(er): Anlægsenheden, DK-1401 København K
1401 København K
DANMARK
Telefon: +45 72554000
Mailadresse: anlaegsenheden@kriminalforsorgen.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.kriminalforsorgen.dk

Yderligere oplysninger fås her: Bascon A/S
Danmark
Baunegårdsvej 73A
Att: Ove Neumann
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 39757000
Mailadresse: one@bascon.dk
Fax: +45 39757001
Internetadresse: www.bascon.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Bascon A/S
Danmark
Baunegårdsvej 73A
Att: Ove Neumann
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 39757000
Mailadresse: one@bascon.dk
Fax: +45 39757001
Internetadresse: www.bascon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73A
Att: Ove Neumann
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 39757000
Mailadresse: one@bascon.dk
Fax: +45 39757001
Internetadresse: www.bascon.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

1.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

1.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
Projektkonkurrence for Ny Anstalt i Nuuk i Grønland.

II.1.2)Kort beskrivelse:
Projektkonkurrence med efterfølgende totalrådgivning bestående af arkitekt-, ingeniør- og landskabsarkitektydelser i alle faser til opførelse af en ny anstalt for domfældte i Nuuk i Grønland med et bruttoetageareal på ca. 8.000 m2.
Byggeriet opføres af den danske stat.
Bygherrens organisation er lokaliseret i København. Bygherremøder afholdes som udgangspunkt i København.
Byggeriet skal omfatte bygninger med sektioner (boenheder) til ca. 76 indsatte fordelt i henholdsvis en lukket og en åben afdeling med forskellige sikkerhedsniveauer. Derudover skal byggeriet bl.a. omfatte faciliteter til beskæftigelse, fritid og besøg for de indsatte, administrationsafsnit, samt diverse tekniske anlæg og udenomsværker af sikkerhedsmæssig art. Området skal indhegnes og den lukkede afdeling skal omkranses af en ringmur.
Der er afsat en samlet bevilling til projektet på Finansloven 2010 på ca. 347.000.000 DKK og anstaltsbyggeriet skal være færdig i 2017.

II.1.3)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71200000, 71300000, 71400000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ved udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere vil ordregiver vælge de ansøgere, der i lyset af den udbudte opgave har den bedste og mest relevante erfaring og kapacitet i forhold til de oplysninger, der kræves nedenfor. Der lægges især vægt på ansøgers kompetencemæssige bredde, erfaring med store komplekse byggerier og erfaring med grønlandsk/arktisk byggeri.
Ordregiver vil udvælge konkurrencedeltagerne på baggrund af flg. oplysninger:
A) Virksomhedsforhold:
— Beskrivelse af virksomhedsprofil,
— Kontaktoplysninger.
Hvis ansøgningen afgives af en sammenslutning af økonomiske aktører, skal ansøgeren angive en fælles befuldmægtiget, der varetager korrespondancen med ordregiver. Alle konsortiedeltagere skal hæfte direkte og solidarisk over for ordregiver. Befuldmægtigede skal fremstå som ansøger i ansøgningen.
B) Økonomisk og finansiel kapacitet:
— Nøgletal for de seneste 3 regnskabsår omfattende omsætning, resultat, balance og egenkapital.
C) Teknisk kapacitet:
1) Referenceliste over de betydeligste totalrådgivningsopgaver, som ansøgeren har udført i de seneste 3 år.
2) Oplysninger om ansøgerens eventuelle erfaring med rådgivning vedrørende anstalter/fængsler eller lignende bygninger til komplekse formål, herunder eventuel erfaring med rådgivning omkring sikringsanlæg.
3) Oplysninger om ansøgerens eventuelle erfaring med rådgivning i statslige byggesager.
4) Oplysninger om ansøgerens kompetencer og erfaringer med grønlandsk/arktisk byggeri, herunder varetagelse af byggestyringsfunktioner.
5) Oplysninger om ansøgerens kompetencer og erfaring med totaløkonomiske beregninger samt bæredygtigt byggeri.
6) Oplysninger om det gennemsnitlige antal beskæftigede hos ansøgeren i de seneste 3 regnskabsår fordelt på uddannelses- og funktionskategorier.
7) Oplysninger om ansøgerens kompetencer og erfaringer inden for rammerne af ”Det Digitale Byggeri” inkl. projektering, udbud, opførelse, aflevering og projektweb.
8) Oplysninger vedrørende ansøgers påtænkte organisering af opgaven, herunder anvendelse af eventuelle underrådgivere.
9) Tilbudsgivere skal aflevere nøgletal om kundetilfredshed for de betydeligste tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år efter reglerne i § 5 i Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 1469 af 16.12.2009 om nøgletal for statsbyggerier m.v. (dvs. et eller flere relevante ”faktablade”).
Hvis tilbudsgiver har fået beregnet nøgletal for mindst tre tidligere gennemførte rådgivningsopgaver inden for de seneste 3 år, skal tilbudsgiver tillige aflevere supplerende oplysninger efter reglerne i § 5, herunder et vægtet gennemsnit for nøgletallene om kundetilfredshed samt oplysning om det samlede antal evalueringer (dvs. en ”karakterbog”).
Hvis tilbudsgiver ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal tilbudsgiver aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er oplysninger om tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at tilbudsgiver kan leve op til de stillede krav og ønskede kvalifikationer på områderne.
Antallet af referencer oplyst under pkt. 1, 2, 3, 4, 5 og 7 bør begrænses til maks 10 referencer under hvert punkt.
Ansøgeren kan basere sin ansøgning på at benytte underrådgiveres tekniske kapacitet til løsning af opgaven.
Såfremt en ansøger vil basere sin ansøgning på en underleverandørs økonomiske/finansielle kapacitet og/eller tekniske kapacitet, skal ansøgeren godtgøre, at den råder over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for den pågældende underleverandørs tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for ansøgeren. Det forudsættes, at kontraktparten anvender de ressourcer, som den pågældende underleverandør giver tilsagn om at ville stille til rådighed i forbindelse med kontraktens opfyldelse.
Hvis ansøgningen indleveres af et konsortium, skal ovennævnte oplysninger om virksomhedsforhold (lll.1.A), økonomisk og finansiel kapacitet (lll.1.B) og teknisk kapacitet (lll.1.C) afgives for samtlige deltagere i konsortiet.
Hvis flere virksomheder i forening (konsortium) afgiver tilbud, skal tilbuddet være bindende for alle.
Uden for bedømmelsen skal ansøgeren endvidere aflevere følgende:
Tro og love-erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige iht. Bekendtgørelse af lov nr. 336 af 13.5.1997.
Tro og love-erklæring for at virksomheden ikke befinder sig i en af de i direktiv 2004/18EØF artikel 45 stk.2, litra a,b,c,e og f anførte situationer.

III.2)Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type konkurrence
Begrænset
Forventet antal deltagere: 5

IV.2)Navne på allerede udvalgte deltagere
IV.3)Kriterier for vurdering af projekter:
Forslagene vil blive bedømt på deres arkitektoniske, planmæssige, bæredygtige og tekniske løsninger samt honorarstørrelse. Der vil blive lagt stor vægt på sandsynligheden for, at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet. Bedømmelseskriterierne vil være uddybet i udbuds-/konkurrencebetingelserne.

IV.4)Administrative oplysninger
IV.4.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
KAN 12-221-0044

IV.4.2)Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
IV.4.3)Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 7.11.2012 - 12:00

IV.4.4)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage
Dato: 5.12.2012

IV.4.5)Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.
Andet Prækvalifikationsmaterialet skal afleveres på dansk, idet dog mindre dele som attester, oplysninger om økonomiske forhold, referencer mv vil kunne fremsendes på svensk, norsk eller engelsk. Konkurrencemateriale og efterfølgende projektmateriale skal afleveres på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

IV.5)Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.5.1)Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej

IV.5.2)Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
De virksomheder/konsortier, der indleverer et konditionsmæssigt konkurrrenceforslag/tilbud til projektkonkurrencen, modtager et vederlag på 200 000 DKK ekskl. moms samt et beløb på op til 25 000 DKK ekskl. moms til dækning af dokumenterede rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med besigtigelsestur i Nuuk.

IV.5.3)Opfølgende kontrakter
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: ja

IV.5.4)Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: ja

IV.5.5)Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen
Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2)Yderligere oplysninger:
Byggeriet er omfattet af de danske reglerne om statsligt byggeri.
Opmærksomheden henledes på, at totalrådgiver, i forbindelse med ydelser der skal udføres i Grønland, vil skulle opfylde grønlandske myndighedskrav og lovgivning.
Herunder kan f.eks. nævnes Landstingslov nr. 12 af 12.11.2001 om næringsvirksomhed i Grønland og Landstingslov nr. 5 af 27.3.2006 om ændring af landstingslov om næringsvirksomhed i Grønland med tilhørende bekendtgørelser 37/1998, 10/2000 og 20/2001.
Inden kontraktindgåelse vil der være krav til aflevering af:
Serviceattest eller tilsvarende for virksomheden.
Erklæring om at tilbudsgiver vil tage hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt.
Underskrevet tro- og loveerklæring vedr. viden om grønlandske myndigheds- og næringsforhold.
Tilsagn fra forsikringsselskab om mulighed for tegnelse af projektansvarsforsikring for opgaven.
I rådgiveraftalen vil der være krav om, at de personer som involveres i sagen fra rådgiver og dennes underrådgivere, skal kunne sikkerhedsgodkendes af bygherren. Bygherren vil i forbindelse med sikkerhedsgodkendelsen foretage kontrol i offentlige registre, herunder Kriminalregistret.
Konkurrenceperioden forventes at løbe fra medio december 2012 til medio marts 2013.
Der vil blive nedsat en bedømmelseskomite hvortil Arkitektforeningen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører udpeger hhv. to og èn fagdommer.
Vedr. aflevering af ansøgning om prækvalifikation:

Ansøgning om prækvalifikation bedes afleveret i 5 trykte eksemplarer samt digitalt i pdf-format på CD-rom/DVD eller USB stick i 1 eksemplar. Der henstilles til, at der anvendes en dertil udarbejdet skabelon til at afgive oplysningerne. Skabelonen kan downloades fra www.bascon.dk/da/udbud/ Ansøgningen skal afleveres senest kl. 12:00 på dagen for ansøgningsfrist, jvf. IV 4.3. Adresse for aflevering fremgår af Bilag A.

Generelt henvises til www.kriminalforsorgen.dk for eventuelle yderligere oplysninger.

VI.3)Klageprocedurer
VI.3.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerup Pakhus Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.3.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor den ordregivende myndighed har afsendt underretningen til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
Klager over andre forhold skal være indgivet til Klagenævnet for udbud inden 6 måneder efter, at den ordregivende myndighed har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at den ordregivende myndighed har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra den dag, hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort.

VI.3.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
Fax: +45 41715100

VI.4)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.9.2012

Send til en kollega

0.078