23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
04.10.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
http://leverandorportal.vejdirektoratet.dk

Indlevering af tilbud

Til
29.10.2012 Kl. 11:00

Addresse
Vejdirektoratet, receptionen, Anlægsdivisionen, Thomas Helsteds Vej 11, Postboks 529, 8660 Skanderborg

Udbyder

Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen

Rammeaftale om rådgivning vedr. støjisolering af boliger langs statsveje


Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen

1. Alment:
Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud.
BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder.

2. Orientering:
Nærværende Udbudsbetingelser gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af rammeaftale om rådgivning vedrørende støjisolering af boliger mod vejtrafikstøj langs nyanlagte statsveje eller statsveje under anlæg.

Opgaven omfatter rådgivning og administration for Vejdirektoratet i forbindelse med støjisolering af boliger langs nyanlagte statsveje eller statsveje under anlæg i hele Danmark.

Arbejdet udføres iht. anlægsloven.

Opgaven skal løses i et samarbejde med Vejdirektoratets Anlægsdivision.

Rammeaftalen tildeles én aktør.

Udbuddet er benævnt ”Udbud ANL-ANA.R003 Rammeaftale om rådgivning vedr. støj-isolering af boliger langs statsveje”.

Opgaven skal udføres i perioden november 2012 til november 2016.

3. Udbud:

3.1 Udbudsform:
Opgaven udbydes i offentlig licitation i henhold til tilbudsloven.

Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk.

3.2 Kontraktform:
Opgaven udbydes i delt rådgivning.

3.3 Udbudsmateriale:
Udbudsmaterialet omfatter:
• Nærværende BUT.
• De i Særlige Betingelser (SB), ad 2.1.1, nævnte dokumenter.

3.4 Bedømmelsens faser:
Bedømmelsen sker i 2 faser:
• Der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke op-fylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes.
• Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsen-des til de bydende.

3.5 Udvælgelse

3.5.1 Serviceattest:
Bygherren forbeholder sig ret til at kræve, at den tilbudsgiver, med hvem bygherren ag-ter at indgå kontrakt, forinden kontraktindgåelse fremlægger serviceattest fra Erhvervs-styrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Ser-viceattesten skal i givet fald foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel.

3.5.2 Kriterier for udvælgelse:
Mindstekrav: Tilbudsgiver skal kunne fremlægge referencer fra tidligere udførte opgaver indenfor støjisolering af boliger.

3.6 Tildeling:

3.6.1 Generelt:
Kriterium for tildeling er laveste pris.

3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv.:
Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtel-ser vedrørende ovenstående via følgende links:

Skatter og afgifter: www.skat.dk
Miljøbeskyttelse: www.mst.dk
Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt: www.at.dk

4. Spørgsmål til udbudsmaterialet:
Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til Vejdirektoratet senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb.

Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb.

Alle henvendelser skal ske skriftligt via e-mail til udbud@vd.dk med kopi til sthan@vd.dk.

Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på leveran-dorportal.vd.dk senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarel-sen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål.

Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af ret-telsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Vejdirektoratets eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende.

Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: ”ANL-ANA.R003 Spørgsmål vedr. støjisolering af boliger langs statsveje”.

5. Tilbud:

5.1 Alternative tilbud:
Alternative tilbud modtages ikke.

5.2 Forbehold:
Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggen-de elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af bygherren.

Tilbud, der indeholder ikke-væsentlige forbehold kan afvises, eller forbeholdene pris-sættes.

5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet:
Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket ”Udbudsnr. og titel”. Mærkat til påklæb-ning er vedlagt tilbudslisten. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, e-mail adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6.

Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer.

Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom eller andet) og som pdf med underskrift.

Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn.

Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen, Anlægsdivisionen, Thomas Helsteds Vej 11, Postboks 529, 8660 Skanderborg senest på tidspunktet anført på leverandorportal.vd.dk under Aktuelle udbud.

Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist.

Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud.

6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet:
Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet.

Såfremt enkelte oplysninger mangler, vil tilbuddet ikke nødvendigvis erklæres ukonditi-onsmæssigt, men det kan medføre en lavere vurdering af tilbuddet.

• Udfyldt og underskrevet tilbudsliste indeholdende tro- og loveerklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige.
• Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud.
• Referenceliste for tidligere udførte opgaver indenfor støjisolering af boliger. Refe-rencerne må max. være 5 år gamle, og der ønskes oplyst ordregiver, projektnavn, honorarstørrelse, beskrivelse af opgaven samt periode for opgavens gennemførel-se.

7. Vedståelsesfrist:
Tilbuddet vedstås i 20 arbejdsdage.

Send til en kollega

0.078