23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 192-316044
Offentliggjort
05.10.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Til
19.11.2012 Kl. 12:00

Addresse
Bascon A/S, Baunegårdsvej 73A, Att: Carsten Larsen, 2900 Hellerup, Telefon: +45 40631014, Mailadresse: cla@bascon.dk, www.bascon.dk

Indlevering af tilbud

Til
20.11.2012 Kl. 12:00

Addresse
Bascon A/S, Baunegårdsvej 73A, Att: Carsten Larsen, 2900 Hellerup, Telefon: +45 40631014, Mailadresse: cla@bascon.dk, www.bascon.dk

Udbyder

Vejdirektoratet

Trafikstatistisk rådgivning


Vejdirektoratet

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
Att: Allan Christensen
1059 København K
DANMARK
Telefon: +45 72443333
Mailadresse: ac@vd.dk
Fax: +45 33156335

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.vd.dk

Yderligere oplysninger fås her: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73A
Att: Carsten Larsen
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 40631014
Mailadresse: cla@bascon.dk
Internetadresse: http://www.bascon.dk

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73A
Att: Carsten Larsen
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 40631014
Mailadresse: cla@bascon.dk
Internetadresse: http://www.bascon.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Bascon A/S
Baunegårdsvej 73A
Att: Carsten Larsen
2900 Hellerup
DANMARK
Telefon: +45 40631014
Mailadresse: cla@bascon.dk
Internetadresse: http://www.bascon.dk

I.2)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Trafikstatistisk rådgivning.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 12: Arkitektvirksomhed, rådgivende ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed, byplanlægning og landskabsarkitektur, hermed beslægtet teknisk-videnskabelig konsulentvirksomhed, teknisk prøvning og analyse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hos ordregiver og/eller tjenesteyders hjemmeadresse.

NUTS-kode DK01

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør

Rammeaftalens varighed

Varighed i år: 4

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms: 2 000 000,00 DKK

II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Vejdirektoratet ønsker at indgå en rammeaftale for udførelse af en række trafikstatistiske rådgivnings og udviklingsopgaver. Vejdirektoratet udfører en lang række opgaver indenfor trafikregistreringer og der fremkommer løbende behov for nye registreringer, registreringsmetoder og statistiske behandlinger af registreringer. Vejdirektoratet ønsker derfor at kunne rekvirere rådgivnings- og udviklingsydelser på såvel registreringsmetoder som på statistisk behandling af trafikregistreringer. Opgaverne er meget forskelligartede og kan eksemplificeres som følger. Fælles for opgaverne er dog, at opgaverne både kræver særlig stor statistisk ekspertise og speciel trafikfaglig viden:
a) Opgørelse af cykeltrafikarbejdet og opstilling af metode til beskrivelse af udviklingen i cykeltrafikken. Opgørelsen af cykeltrafikarbejdet er behæftet med stor usikkerhed og vurdering af udviklingen i cykeltrafikarbejdet – hvor man nogle gange bruger Vejdirektoratets cykeltrafikindeks og andre gange data fra TU-undersøgelser – er heller ikke særlig præcis. Der skal udarbejdes metoder, der på et statistisk afklaret grundlag beskriver både omfanget og udviklingen i cykeltrafikken.
b) Udenlandsk biltrafik på det danske vejnet. Der efterspørges ofte data for omfanget af udenlandsk biltrafik – gerne opdelt på forskellige køretøjstyper - på det danske vejnet. Sådanne opgørelser eksisterer ikke. Vejdirektoratet har i 2001 forsøgt at opgøre udenlandsk lastbiltrafik på det overordnede vejnet og ITD (International Transport Danmark) opgør kvartalsvis omfanget af lastbiltrafik over den danske grænse opdelt på nationalitet. Der skal udvikles en metode til at opgøre den udenlandske biltrafik på det danske vejnet. Biltrafikken skal kunne opdeles på køretøjstyper og metoden skal indeholde en vurdering af den statistiske usikkerhed på tallene.
c) Opgørelse af lastbiltrafikarbejde udført med lastbiler med supersingledæk. Lastbiler med supersingledæk slider alt andet lige langt mere på vejene end lastbiler med dobbeltmonterede hjul. Vejdirektoratets akseltrykmålinger kan ikke skelne om akseltrykkene stammer fra den ene eller den anden type dækmontering. Der skal derfor udvikles en registreringsmetode, som resulterer i en statistisk korrekt opdeling af trafikarbejdet med henholdsvis den ene og den anden type dækmontering. Det beregnede eller registrerede trafikarbejde skal endvidere kunne opdeles på forskellige vejtyper.
d) Kvalitetssikring af hastighedsmålinger. Vejdirektoratet har udviklet metoder til automatiske kvalitetskontroller af maskinelle antalstællinger. Hvad angår hastighedsmålinger bliver der indtil videre ikke foretaget egentlige kvalitetskontrol af data. Sammenligning mellem GPS-data og spolebaserede data antyder, at der især ved lave hastigheder er problemer med validiteten af de spolebaserede data. Der skal derfor udvikles automatiske kontroller af maskinelle hastighedsmålinger, som på et statistisk korrekt grundlag kan frasortere målinger, som vurderes ikke at være korrekte.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
72212463, 73220000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Se pkt. II.1.5.
Anslået værdi eksklusive moms: 2 000 000,00 DKK

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Ingen.

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Iht. Almindelige bestemmelser for rådgivning og bistand (ABR 89).

III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Rammeaftaleholderen kan ikke være en sammenslutning af flere økonomiske aktører.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Tilbuddet skal indeholde oplysninger om hvilket firma, der afgiver tilbud, telefonnr., e-mail-adresse samt kontaktperson. Tilbuddet skal vedlægges en generel firmabeskrivelse, herunder organisation og ejerforhold. Tilbuddet skal vedlægges "Tro- og loveerklæring" om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige samt en "Tro- og loveerklæring" om, at ansøger ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde i udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a, b, c, e og f, jf. § 11, stk. 1 og stk. 4 i bekendtgørelse nr. 712 af 15.6.2011.

Paradigme for ovennævnte tro- og loveerklæringer kan hentes på www.bascon.dk/da/udbud.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Økonomiske forhold indenfor de seneste 3 år (minimum angivelse af resultat, omsætning, balancesum og egenkapital).
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Der må ikke være en nævneværdig risiko for, at den økonomiske aktørs eksistens ophører i rammeaftalens funktionsperiode.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
A) Tilbuddet skal vedlægges referencer for opgaver med tilsvarende statistiske og registreringsmæssige problemstillinger.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Referencer skal dokumentere solid generel erfaring og absolut spidskompetence med udvikling af statistisk behandling af trafikdata og stor trafikfaglig viden og kompetence, herunder stor viden om trafikregistreringer.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument

IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Frist for modtagelse af anmodninger om dokumenter eller for adgang til dokumenter: 19.11.2012 - 12:00
Skal der betales for dokumenterne?: nej

IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
20.11.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
til: 21.1.2013

IV.3.8)Åbning af bud
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
Rammeaftalen vil have en løbetid på 4 år startende den 17.2.2013. I denne 4 årige periode kan Vejdirektoratet rekvirere ydelser via rammeaftalen.
Rammeaftalen vil blive udformet således, at Vejdirektoratet har ret, men ikke pligt, til at rekvirere ydelser fra rammeaftalen, når Vejdirektoratet ønsker udført ydelser. Rammeaftalen vil blive udformet med timesats for en navngiven nøglemedarbejder. Ved igangætning af opgaver via rammeaftalen udarbjdes en rekvisition, hvori aktiviteter, tid og ressourceforbrug er beskrevet.

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til Bascon, att.: Carsten Larsen (cla@bascon.dk).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17
2100 København Ø
DANMARK
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En evt. klage skal indgives senest 12 måneder efter offentliggørelse af meddelelse om tildeling af kontrakt på TED, regnet fra dagen efter offentliggørelsen.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen - Udbudshotline
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
DANMARK
Mailadresse: udbudshotline@kfst.dk
Telefon: +45 41715171
Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.10.2012

Send til en kollega

0.078