23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2012/S 192-316045
Offentliggjort
05.10.2012
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

Addresse
http://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Indkoeb-og-udbud/Aktuelle-udbud

Indlevering af tilbud

Til
23.11.2012 Kl. 12:00

Addresse
Nordfyns Kommune, Østergade 23, Genbrug og Renovation, Att: Hans Rasmussen, 5400 Bogense, Telefon: +45 64811531, Mailadresse: hara@nordfynskommune.dk, Fax: +45 64812074

Udbyder

Nordfyns Kommune

Opdateringer

Resultat
(14.01.2013)

Del V: Kontrakttildeling

Kontrakt nr.: 480-2012-257945 Betegnelse: Containerkørsel fra genbrugspladserne i Nordfyns Kommune fra 1/1 2013
V.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
30.11.2012

V.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne bud: 5

V.3)Navn og adresse på den økonomiske aktør, som der er truffet afgørelse om at indgå kontrakt med
Marius Pedersen A/S
Ørbækvej 851
5863 Ferritslev
DANMARK

V.4)Oplysninger om kontraktens værdi
Kontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:
Værdi: 4 000 000 DKK
Eksklusive moms
Kontraktens endelige samlede værdi:
Værdi: 5 609 870,40 DKK
Eksklusive moms

V.5)Oplysninger om underentreprise
Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise: nej

Transport af affald fra genbrugspladserne i Nordfyns Kommune fra 1/1 2013 (Resultat)


Nordfyns Kommune

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Nordfyns Kommune
DK
Østergade 23
Kontaktpunkt(er): Nordfyns Kommune, Genbrug og Renovation
Att: Hans Rasmussen
5400 Bogense
DANMARK
Telefon: +45 64811531
Mailadresse: hara@nordfynskommune.dk
Fax: +45 64812074

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.nordfynskommune.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://http://www.nordfynskommune.dk/Om-Kommunen/Indkoeb-og-udbud/Aktuelle-udbud

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed

I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Transport af affald fra genbrugspladserne i Nordfyns Kommune fra 1/1 2013.

II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 2: Landtransport [2], herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Fyn.
DANMARK.

NUTS-kode DK031

II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører en offentlig kontrakt

II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Transport af affald i containere fra de tre genbrugspladser i Nordfyns Kommune til relevante affaldsbehandlingsanlæg. Transport af affald mellem genbrugspladserne.

II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
90512000

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: nej

II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej

II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej

II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Transport af cirka 70 000 ton affald.
Anslået værdi eksklusive moms: 4 000 000,00 DKK

II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Forlængelse to gange på et år hver.
Foreløbig tidsplan for anvendelse af disse optioner:
måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Antal gange, der er mulighed for forlængelse: 2
Hvis der er tale om indkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der kan forlænges: anslået tidsramme for efterfølgende kontakter:
måneder: 12 (fra tildeling af kontrakten)

II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Påbegyndelse 1.1.2013. Færdiggørelse 31.12.2014

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
10 % af årlig entreprisesum

III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Konsortier og joint ventures accepteres ikke.

III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej

III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Serviceattest vil blive krævet af den vindende entreprenør.

III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Liste over relevant omsætning de seneste 3 år.
Tro og love-erklæring ang. gæld til det offentlige.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Minimum 500 000 DKK pr. år eksklusiv moms maksimum 100 000 DKK gæld til det offentlige.

III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Liste over anvendte køretøjer.
Liste over chauffører.
Referenceliste over lignende opgaver seneste 5 år.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:
Køretøjer skal minimum overholde EUROIII. Minimum tre biler skal kunne indsættes samtidigt.
Minimum 3 chauffører fast tilknyttet entreprisen.
Mindst en reference til sammenlignelig opgave med tilsvarende økonmisk omfang.

III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej

III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: nej

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig

IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de nedenfor anførte kriterier

1. Pris. Vægtning 60

2. Erfaring fra lignnende opgaver. Vægtning 20

3. Miljø. Vægtning 10

4. Leveringssikkerhed/fleksibilitet. Vægtning 10


IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej

IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
480-2012-105371

IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej

IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
23.11.2012 - 12:00

IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dansk.

IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
til: 15.1.2013

IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 23.11.2012 - 14:00
Der må være personer til stede under åbningen af bud: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej

VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.3)Yderligere oplysninger
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Langelinie Alle 17
2100 København Ø
DANMARK
Telefon: +45 35290000
Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2)Indgivelse af klager
VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
1.10.2012

Send til en kollega

0.063