23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 044-079920
Offentliggjort
03.03.2017
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

https://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
31.03.2017 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Vindere

Valgt entreprenør

(06.05.2019)
Per Aarsleff A/S

(22.05.2019)
Per Aarsleff A/S
Industirholmen 2
2650 Hvidovre

Opdateringer

Opdatering
(27.04.2017)

Følgende firmaer er prækvalificerede:


- MT Højgaard


- Per Aarsleff


- Pihl konsortiet (Pihl & Søn A/S, M.J. Eriksson A/S og LM Byg A/S)

Statens Naturhistoriske Museum (SNM)


Bygningsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
58182516
Carl Jacobsens Vej 39
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Hanne Alrø
Telefon: +45 41701186
E-mail: haa@bygst.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bygst.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: statsligt byggeri

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Statens Naturhistoriske Museum (SNM).

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bekendtgørelsen vedrører udbuddet af en hovedentreprise for Statens Naturhistoriske Museum.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

 

Statens Naturhistoriske Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bekendtgørelsen vedrører udbuddet af en hovedentreprise for Statens Naturhistoriske Museum som udgør et areal på ca. 30 000 m². I 2004 sammenlagde Københavns Universitet (KU) de 4 eksisterende naturhistoriske museer; Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologisk Museum og Botanisk Have til »Statens naturhistoriske Museum« (SNM). Formålet med et nyt naturhistorisk museum er at styrke den tværfaglige formidling inden for det naturvidenskabelige område. Det nye museum skal etableres som en kombination af det eksisterende Sølvtorvskompleks der ombygges og nybyggeri bl.a. udstillingsfaciliteter og magasiner der primært placeres under terræn. Projektet indeholder både udstilling, magasiner til museets samlinger, forskningsfaciliteter, undervisningsfaciliteter samt administration. Udstillingen og magasiner er placeret under terræn i nybyggeri, medens de øvrige funktioner indrettes i de eksisterende bygninger. Der vil være en projektoptimeringsperiode med leverandør- og samprojektering for at skabe rammerne for et gennemarbejdet og bygbart projektmateriale, hvor risici er afdækkede og håndteret således også den leverandørspecifikke projektering. Der vil være en exitmulighed herefter. Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 700 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2017
Slut: 01/11/2021
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøger, der opfordres til at afgive tilbud, sker på vurderingen af de egnede ansøgere.

Bygningsstyrelsen vil ud fra en helhedsvurdering lægge vægt på kvaliteten og relevansen af de under pkt. III.1.3) nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

Ansøgere skal udfylde og indsende en ESPD.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Den økonomiske aktør skal udfylde og aflevere ESPD'et som afleveringskrav nr. 1.

Ansøgere vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt de er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 135-136 obligatoriske udelukkelsesgrunde og de i § 137, stk. 1, nr. 1-7 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde. Der henvises i det hele til ESPD'et hvor ansøger skal oplyse hvorvidt de er udelukket fra deltagelse efter nogen af de nævnte grunde.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere tilbudsgivere sammen i et konsortium skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge en individuel ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglige formåen skal hver enkelt af disse vedlægge en individuel ESPD.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Den økonomiske aktør skal udfylde følgende i del IV, afsnit B i ESPD'et:

— Øvrige økonomiske og finansielle krav:

Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de tilgængelige disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Den økonomiske aktørs egenkapital skal være positiv i hvert af de 3 seneste, disponible regnskabsår. Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium), skal samtlige deltagere opfylde kravet om positiv egenkapital i hvert af de 3 seneste, disponible regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal i ESPD'ets del II, afsnit D oplyse, om ansøgeren har til hensigt at give en del af kontrakten i underleverance til tredjemand. Hvis ja, og såfremt de kendes, skal ansøgeren angive de foreslåede underleverandører.

Ansøgeren skal udfylde følgende i ESPD'et, del IV, litra C:

— ansøgeren skal levere en referenceliste liste over de væsentligste bygge- og anlægsopgaver, der er udført indenfor de seneste 5 år inden ansøgningsfristens udløb indenfor følgende kategorier:

a) udførelse af byggegrube, komplekse installationer, høje indeklimakrav og/eller laboratorier

b) byggeri, hvor ansøgeren har deltaget aktivt, og/eller været ansvarlig for, koordinering af samprojektering og/eller leverandørprojektering

c) byggeri, hvor ansøgeren har projekteret og forestået udførelsen af komplekse stålkonstruktioner og teknisk komplicerede anlæg.

Idet ESPD'et ikke levner tilstrækkelig plads til referencer kan referencerne fremsendes i et særskilt dokument, som supplerende fil i RIB.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (f.eks. en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over den pågældendes ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden Bygningsstyrelsens forudgående skriftlige tilladelse.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøgeren skal anvise mindst 1 referencer for hver af de ovennævnte kategorier under a) b) c). Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (f.eks. en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over den pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb, jf. udbudslovens § 144, stk. 2 — det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden BYGSTs forudgående skriftlige tilladelse.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/03/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 5 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB, (tidligere Byggeweb). Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB. Spørgsmål vedrørende anvendelse af Byggeweb Udbud kan rettes til RIB A/S, tlf. 32245250, support@rib-software.dk.Udbudsnr. i RIB er TN013351.

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »login« og følg vejledningen

2. Login ved at taste dine personlige brugerkoder

3. I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter udbud«

4. Indtast RIB udbudsnummer TN013351 og tryk »søg«

5. Udbuddet »Prækvalifikation — Statens Naturhistoriske Museum« fremkommer, og vælg »OK«

6. Åbn udbuddet ved at vælge »rib-software udbud« og udbudsnavn » Prækvalifikation — Statens Naturhistoriske Museum« i oversigten

7. Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Udbud« og følg vejledningen

2. Vælg »Ny bruger« og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1. Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt brugernavn/password?«og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib support vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk.

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Ansøges der som et konsortie, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning, er det nødvendigt i forhold til RIB, at konsortiet udpeger en repræsentant, som uploader materiale/dokumenter for samtlige konsortiemedlemmer eller. lign.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB. Ansøgeren skal downloade ESPD'et (Xml-fil) i RIB. Xml-filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge »Jeg er en økonomisk aktør«, og dernæst »Importere ESPD«. Herefter uploader man xml-filen som afleveringskrav 1, der udgør ordregiverens ESPD, som ansøgeren har downloadet i RIB. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning »Det elektroniske ESPD — sådan virker det:

http://www.kfst.dk/Indhold%20KFST/Publikationer/Dansk/2016/20160916%20ESPD%20%20saadan%20virker%20det

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor BYGST har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at BYGST har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/03/2017

Send til en kollega

0.114