23948sdkhjf

Fakta om udbudet

Offentliggjort
04.09.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
22.09.2017 Kl. 16:00

Addresse
Moe A/S
Østre Havnegade 18 1. th.
9000 Aalborg
Att.: Thomas Simoni

Udbyder

Rebild Kommune

Ny daginstitution Støvring Ådale


Rebild Kommune

Opgavebeskrivelse Rebild Byråd har truffet beslutning om at opføre en ny daginstitution i Støvring. Projektet gennemføres i totalentreprise.

Totalentreprisen omfatter planlægning, projektering og opførelse af en ny integreret daginstitution beliggende i Støvring. Den nye institution er normeret til 30 småbørnspladser og 60 børnehavepladser og omfatter et bebygget areal på ca. 800 - 900 m².

Den nye institution skal certificeres efter DGNB som en del af totalentreprisen.

Totalentreprisen udbydes som begrænset udbud, blandt 3 totalentreprenørfirmaer. De afgivne tilbud vil blive bedømt ud fra kriteriet: ”det økonomiske mest fordelagtige tilbud”.

Der udbetales vederlag på kr. 50.000,- til de 3 totalentreprenører, som prækvalificeres og afleverer konditionsmæssigt tilbudsmateriale.

Konkurrenceperioden forløber fra primo oktober til ultimo november 2017 med licitation primo november 2017.

Planlægning og projektering skal påregnes udført i perioden primo december 2017 til ultimo februar 2018.
Opførelsesperioden: primo marts 2018 til ultimo december 2018.
Annonceret 1. september 2017 15:00:00 CEST
Deadline 22. september 2017 16:00:00 CEST
Udbudstype Mindre danske udbud
Opgavetype Bygge- og anlægsopgaver
Udbudsform Begrænset licitation med prækvalifikation
Antal prækvalificerede tilbudsgivere 3
CPV kode 45000000, 45214100, 71240000
Myndighedstype Kommune

Tildelings- og udvælgelseskriterier

Tildelingskriterier Økonomisk mest fordelagtige bud
Udvælgelseskriterier Bydende entreprenører, som måtte have interesse i at deltage i det begrænsede udbud, skal til bygherrerådgiver Thomas Simoni, MOE A/S, fremsende skriftlig anmodning i 2 eksemplarer omhandlende følgende oplysninger:

1. Liste over opgaver af samme type/kategori, dette værende primært institutionsbyggeri, herunder byggeri med fokus på bæredygtighed og certificering, som entreprenøren eller dennes tilknyttede rådgivere har udført indenfor de sidste tre år. (Vægtes med 50 %).

2. Erklæring om egne og tilknyttede rådgiveres antal beskæftigede og den faglige sammensætning de sidste tre år. (Vægtes med 20 %).

3. Beskrivelse af egne og tilknyttede rådgiveres kvalitetssikrings- og miljøledelsessystemer. (Vægtes med 10 %).

4. Oplysninger om egne og tilknyttede rådgiveres samlede omsætning, egenkapital og resultat inden for de seneste tre regnskabsår. (Vægtes med 20 %).

5. Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring, med en dækningssum på min. kr. 10 mio.

6. Tro- og love-erklæring -Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlig. Tilbudsgiver vil ikke komme i betragtning, hvis de har en ubetalt gælde, som overstiger kr. 100.000,-

Oplysninger vedr. alle ovennævnte punkter skal fremsendes for at komme i betragtning til prækvalifikationen. Udvælgelse af de 3 totalentreprenører vil herefter foregå ved karaktergivning af punkt 1 – 4, hvor der vægtes med de anførte procentdele. Karaktergivningen er fra 1 – 10, hvor 10 er højeste karakter.

Prækvalificerede tilbudsgivere skal overholde følgende arbejdsklausul, hvis de vinder udbuddet:
Totalentreprenøren skal sikre ansatte hos totalentreprenøren og eventuelle underentreprenører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de indenfor det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Ordregiver er berettiget til at tilbageholde betalinger til totalentreprenøren, hvis arbejdsklausulen ikke overholdes, og det betyder, at arbejdstagerne rejser krav mod ordregiver.

Den vindende totalentreprenør skal overholde en uddannelsesklausul, hvorefter 5 procent af de arbejdstimer, der anvendes ved opfyldelsen af kontrakten skal udføres af personer i erhvervspraktik. Den endelige formulering af klausulen vil fremgå af udbudsmaterialet.

Kontaktperson

Navn Thomas Simoni
Telefon +45 25400123
E-mail tsi@moe.dk

Ordregiver

Navn Rebild Kommune
Adresse Hobrovej 110
9530 Støvring
DK
Telefon +45 99889988
E-mail indk@rebild.dk
WWW www.rebild.dk

Modtager af tilbud

Navn MOE A/S
Adresse for modtagelse af tilbud Østre Havnegade 18 1. th., 9000 Aalborg, Att.: Thomas Simoni

Send til en kollega

0.094