23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 204-421175
Offentliggjort
24.10.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Esbjerg Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Esbjerg Kommune — Prækvalifikation til rammeaftaleudbud for totalrådgivning i forbindelse med kloakseparering


Esbjerg Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Esbjerg Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme
Frodesgade 30
Esbjerg
6700
Danmark
Kontaktperson: Jan Hansen
Telefon: +45 27241501
E-mail: janh@esbjergkommune.dk
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.esbjerg.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.esbjerg.dk

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Esbjerg Kommune — Prækvalifikation til rammeaftaleudbud for totalrådgivning i forbindelse med kloakseparering.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71322500
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Esbjerg Kommune har budgetlagt kloaksepareringsopgaver på i alt ca. 30 strækninger eller lokaliteter med et vejledende budget til entrepriseudgifter på 25-30 000 000 DKK.

Esbjerg Kommune ønsker via dette rammeaftaleudbud at tilknytte 1 totalrådgiver(ingeniør) til de konkrete opgavers projektering og udførelse.

Prækvalifikationsformularer og udbudsmateriale findes på følgende link til Ibinders udbudsportal: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=udjllvongz

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 5 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Esbjerg.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Der tildeles en 4-årig ikke-eksklusiv rammeaftale til 1 totalrådgiver, hvorefter de konkrete rådgivningsopgaver i hovedtræk omfatter:

Opgaveplanlægning i samarbejde med bygherre og interessenter

Opgaveafvikling i samarbejde med bygherre og interessenter

Planlægning, rekvirering og ledelse af eksternt udførte forundersøgelser

Projektering frem til udbud i hovedentreprise

Gennemførelse af prækvalifikation/udvælgelse til hovedentrepriseudbud

Gennemførelse af hovedentrepriseudbud/kontrahering

Projektopfølgning, fagtilsyn, byggeledelse og 1 års syn.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisering / Vægtning: 45
Kvalitetskriterium - Navn: Proces / Vægtning: 35
Pris - Vægtning: 20
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 099-196139
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Esbjerg Kommune — Prækvalifikation til rammeaftaleudbud for totalrådgivning i forbindelse med kloakseparering

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/10/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Rambøll A/S
35128417
Bavnehøjvej 5
Esbjerg
6700
Danmark
Telefon: +45 51611000
E-mail: info@ramboll.com
NUTS-kode: DK032
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Nærværende udbud udbydes gennem udbudsportalen iBinder.

Registrering af ansøger sker via www.ibinder.dk

og download af udbudsmaterialet sker via følgende link: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=udjllvongz

Ansøgere har mulighed for at stille spørgsmål i relation til prækvalifikationsprocessen på Ibinder under fanen »spørgsmål og svar«.

Spørgefristen er 14.6.2017. Spørgsmål besvares hurtigst muligt og senest den 15.6.2017.

Ansøgerne har selv ansvar for at holde sig opdateret på Ibinder i forhold til spørgsmål/svar og/eller eventuelle supplerende oplysninger.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Langelinie Allé 17
København
2100 Ø
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller lovens § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i stand still perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i stand still perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2017

Send til en kollega

0.178