23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 227-473789
Offentliggjort
25.11.2017
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
28.12.2017 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/76714394.aspx

Udbyder

Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Opdateringer

Rettelse
(08.12.2017)

IV.2.4
I stedet for:
Dansk
Læses:
Dansk og Engelsk (EN)

Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK), Rørpakke — Lot 5.D


Helsingør Kraftvarmeværk A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Helsingør Kraftvarmeværk A/S
32322735
Haderslevvej 25
Helsingør
3000
Danmark
Kontaktperson: Jakob Ellesøe Kirstein
Telefon: +45 56403319
E-mail: JKKS@cowi.com
NUTS-kode: DK013

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/76714394.aspx

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/76714394.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Jakob Ellesøe Kirstein
Telefon: +45 56403319
E-mail: JKKS@cowi.com
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/76714394.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/76714394.aspx
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk (HØK), Rørpakke — Lot 5.D.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
44160000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

I forbindelse med fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk skal der etableres et træflisfyret kraftvarmeværk. Fornyelsen består blandt andet af etablering af en ny dampkedel og en ny damp turbine, imens eksisterende systemer som fjernvarmekondensatorer og vandbehandling genbruges.

Tryk her https://permalink.mercell.com/76714394.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Leverandøren er ansvarlig for levering af rørbro og rørsystemer inden for leveringsgrænserne defineret i Technical Conditions.

Entreprenørens ansvar inkluderer levering af materialer og komponenter specificeret af køber samt fremstilling, montage, idriftsættelse og myndighedsgodkendelse af den samlede leverance.

Medmindre andet er beskrevet i Technical Conditions, er køber ansvarlig for levering af rørmateriale for hoveddampledning, ventiler, vandudlader, pumper og flashtank.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 4
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Hvis Ordregiver modtager mere end 3 egnede ansøgninger, vil Ordregiver foretage en udvælgelse. Blandt de ansøgere, som opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de ansøgere, der efter Ordregivers vurdering vurderes at have de mest relevante referencer i forhold til den udbudte kontrakt. Udvælgelsen foretages på baggrund af de fem nyeste referencer. Ved relevante referencer forstås referencer vedrørende levering og installation af rør til brug for kraftvarmeværker af tilsvarende art og omfang som det udbudte.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Oplysninger om:

— Soliditetsgrad

— Positiv egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 15 % i de seneste 3 disponible regnskabsår.

— Ansøger skal have en positiv egenkapital i de seneste 3 disponible regnskabsår.

Ovenstående økonomiske nøgletal indskrives i eESPD, del IV, afsnit B. Bemærk, at flere nøgletal kan indskrives i 1 felt.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer fra lignende eller sammenlignelige opgaver vedr. levering og installation af rør fra de seneste 3 år. Referencerne bør være udført i forbindelse med kraftvarmeværker og vise koordinering med øvrige entreprenører. Hver reference skal angive 1) ydelsens art og omfang, 2) kundens navn og kontaktperson, 3) kontraktværdi og 4) udførelsesperiode (start- og sluttidspunkt). Ansøgeren skal mindst vedlægge 3 referencer og må maksimalt vedlægge 5 referencer. Hver reference må fylde 1 A4-side. Hvis flere end 5 referencer vedlægges, vil kun de nyeste 5 referencer blive vurderet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal mindst vedlægge tre referencer fra lignende eller sammenlignelige opgaver.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 28/12/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/11/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

ESPD skal udfyldes via Mercells hjemmeside.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/11/2017

Send til en kollega

0.168