23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 233-485034
Offentliggjort
05.12.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
24.01.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

Udbyder

Københavns Kommune

Vindere

Valgt totalrådgiver

(06.11.2018)
Schønherr A/S
Esplanaden 8C, 4. tv.
1263 København K

Karens Minde Aksen


Københavns Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Islands Brygge 37
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Ditte Juul Erritsø Sørensen
E-mail: FC4A@tmf.kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Karens Minde Aksen.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71400000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Københavns Kommune, skal over de kommende år forny Karens Minde Aksen. Karens Minde Aksen er betegnelsen for projektområdet der er beliggende i det Gamle Sydhavnen, mellem Vestre Kirkegård og Tippen.

Opgaven omfatter totalrådgivning til løsning af ovenstående projekt indenfor borgerinddragelse, udarbejdelse af en hydraulisk forundersøgelse, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt og projektopfølgning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71320000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Fysik (TMF) skal over de kommende år forny Karens Minde Aksen. Karens Minde Aksen er betegnelsen for projektområdet der er beliggende i det Gamle Sydhavnen, mellem Vestre Kirkegård og Tippen. Det samlede projektområde er ca. 37.000 m2 og stækker sig over ca. 600 m fra P. Knudsens Gade i nord gennem Sjælør Boulevard over Karens Minde til Troldeskoven i syd.

Gennem fornyelsen af projektområdet ønskes:

• at der forsinkes 15.000 m3 regnvand ved skybrud og at vandet ledes gennem projektområdet og videre til Kalveboderne.

• at de rekreative kvaliteter omkring Karens Minde synliggøres og at der skabes bedre udendørs rammer for kulturelle og sociale aktiviteter for flere typer af brugere.

• at området udvikles sammen med Sydhavnerne og at de lokale ønsker og behov til funktioner og aktiviteter sammentænkes med skybrudsløsningerne.

• at den grønne stiforbindelse gennem kvarteret styrkes og at trygheden og tilgængeligheden i området omkring Karens Minde højnes.

Opgaven omfatter totalrådgivning til løsning af ovenstående projekt indenfor borgerinddragelse, udarbejdelse af en hydraulisk undersøgelse, dispositionsforslag, projektforslag, hovedprojekt og projektopfølgning.

Den økonomiske ramme inklusiv uforudseelige udgifter er på 19 mio. kr. Herudover forventes en bevilling på mellem 10 og 50 mio. kr. til klimatilpasningsløsningen i projektet.

Til brug for afgivelse af ansøgning, skal ansøgere bl.a. udfylde og indsende et European Single Procurement Document (ESPD). ESPD'et er en egen-erklæring, der fungerer som foreløbigt bevis for, at en ansøger eller tilbudsgiver opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Til brug for dette har ordregiver udarbejdet en specifik skabelon, ESPD-skabelon, der indgår i udbudsmaterialet. Ansøgeren skal udfylde ESPD del II (A — C), Del III (litra A — C), relevante afsnit i del IV (B) (jf. denne udbudsbekendtgørelses del III), og del VI i ESPD'et. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet udgør en sammenslutning af virksomheder, f.eks. konsortier, skal der afleveres flere ESPD'er. Der henvises i øvrigt generelt til Konkurrencebetingelsernes bestemmelser om ESPD.

Til brug for afgivelse af referencer ift. teknisk og faglig formåen, jf. punkt III.1.3) og i forhold til udvælgelsen jf. punkt II.2.9) skal ansøger udfylde Referencelisten.

Dette udbud gennemføres iht. Udbudslovens afsnit II — lov nr. 1564 af 15.12.2015.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 30
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Til brug for udvælgelsen skal ansøgerne oplyse følgende i referencelisten, samt vedlægge reference-blade eller lignende, der beskriver og illustrerer referencerne:

1. Op til 3 referencer på varetagelse af projekter vedrørende etablering af parker eller byrum med en samlet projektøkonomi på minimum 4 mio. kr. for hver reference.

2. Op til 2 referencer på varetagelse af projekter vedrørende etablering af overfladeløsninger til regnvandshåndtering med en samlet projektøkonomi på minimum 3 mio. kr. for hver reference.

3. Op til 2 referencer på varetagelse af projekter indeholdende hydraulisk modellering med en samlet projektøkonomi på minimum 500.000,- kr. for hver reference.

4. Op til 2 reference vedr. borger/brugerdialogproces.

For alle referencerne gælder, at disse skal være projekteret i 2014 eller senere. Ved projekteret forstås perioden indtil aflevering af hovedprojekt til bygherren.

Èn reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, der rummer flere kategorier, vil være tilstrækkeligt til at opfylde ordregivers krav til teknisk og faglig formåen. Dette er dog under forudsætning af, at referencen, der indeholder flere kategorier, har samlet projektøkonomi på minimum summen af ovennævnte minimumskrav til projektøkonomien for de kategorier, som referencen indeholder.

Eksempel: én reference, der indeholder både kategori 1 og 2, skal således have en samlet projektøkonomi på minimum 7 mio. kr.

Ansøger skal i referencelisten for hver reference under nr. 1-4 ovenfor, angive:

(i) en kort beskrivelse af leverancen

(ii) ansøgers konkrete rolle i leverancen

(iii) årstal for projektering og evt. udførelse, herunder om projektet er færdiganlagt

(iv) værdien af leverancen ekskl. moms og

(v) navn på modtageren af leverancen.

Ved udvælgelsen vil der udelukkende blive vurderet på baggrund af referencerne angivet i referencelistens punkt ”udvælgelse”.

En reference, der er anvendt til at opfylde minimumskravet til teknisk og faglig formåen, kan ligeledes anføres som reference ift. udvælgelsen, men skal angives igen i referencelistens afsnit omkring ”udvælgelse”.

Udvælgelsen vil ske på baggrund oplysninger i referencelisten og efter følgende kriterier:

• Udvælgelsen sker på baggrund af hvilke ansøgere, der kan påvise de bedste og mest relevante referencer, jf. ovenfor. I denne vurdering lægges der vægt på, at der kan påvises relevante referencer i hver kategori, at referencerne angår sammenlignelige projekter samt i hvor høj grad referencerne angår projekter, der er anlagt. Derudover lægges der vægt på, at rådgivers rolle og ansvar i projekterne svarer til den som i nærværende udbudte opgave (totalrådgivning), samt at projekterne har en lignende økonomisk ramme.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der indgår optioner på fagtilsyn og byggeledelse.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre mv.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal angive følgende oplysninger vedr. økonomisk og finansiel kapacitet:

Samlet for ansøger gælder, at.

• Ansøgeren skal have en årsomsætning på minimum 10 mio. kr. i det senest offentliggjorte årsregnskab eller som gennemsnit i de 3 seneste offentliggjorte årsregnskaber.

For ansøger og hver økonomisk aktør, der deltager for ansøger, dvs. hver aktør i en sammenslutning (typisk konsortium eller lign) eller en aktør som ansøger baserer sin økonomiske og/eller tekniske kapacitet på, gælder at:

• Hver økonomisk aktør skal have en soliditetsgrad på minimum 15 % i det seneste offentliggjorte årsregnskab.

Til brug for ovenstående vurdering skal ansøger udfylde de relevante oplysninger i ESPD del IV afsnit B.

Følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet behøver ikke indgå i prækvalifikationsanmodningen, men skal kunne fremlægges, hvis ordregiver anmoder herom:

• Fremlæggelse af årsregnskaber eller uddrag heraf.

• Fremlæggelse af erklæring om ansøgers samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår.

• Ethvert andet dokument, som ordregiver vurderer passende, hvis ansøgeren af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge de dokumenter som ordregiveren forlanger.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Der stilles følgende minimumskrav til ansøgers tekniske og faglige formåen vedr. følgende projekt kategorier:

1. Ansøgeren skal kunne påvise 2 referencer på varetagelse af projekter vedrørende etablering af parker og byrum med en samlet projektøkonomi på minimum 4 mio. kr. for hver reference.

2. Ansøgeren skal kunne påvise 1 reference på varetagelse af projekter vedrørende etablering af overfladeløsninger til regnvandshåndtering med en samlet projektøkonomi på minimum 3 mio. kr. for hver reference.

3. Ansøgeren skal kunne påvise 1 reference på varetagelse af projekter vedrørende etablering af hydraulisk modellering med en samlet projektøkonomi på minimum 500.000,- kr. for hver reference.

4. Ansøgeren skal kunne påvise 1 reference på varetagelse af borger/brugerdialogprocesser.

For alle referencerne gælder, at disse skal være projekteret i 2014 eller senere. Ved projekteret forstås perioden indtil aflevering af hovedprojekt til bygherren.

Èn reference kan indeholde mere end én af de ovenstående kategorier, således at en enkelt reference, der rummer flere kategorier, vil være tilstrækkeligt til at opfylde ordregivers krav til teknisk og faglig formåen. Dette er dog under forudsætning af, at referencen, der indeholder flere kategorier, har samlet projektøkonomi på minimum summen af ovennævnte minimumskrav til projektøkonomien for de kategorier, som referencen indeholder.

Eksempel: én reference, der indeholder både kategori 1 og 2, skal således have en samlet projektøkonomi på minimum 7 mio. kr.

I referencelisten for hver reference skal ansøger angive:

(i) en kort beskrivelse af leverancen

(ii) ansøgers konkrete rolle i leverancen

(iii) periode for leverancens udførelse

(iv) værdien af leverancen ekskl. moms og

(v) navn på modtageren af leverancen.

En reference der er anvendt til at opfylde minimumskravet til teknisk kapacitet kan ligeledes anføres som reference ift. udvælgelsen.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Ved kontraktindgåelse forpligter rådgiveren sig på at følge Københavns Kommunens CSR bilag.

Ved kontraktindgåelse forpligter rådgiveren sig på at følge Københavns Kommunens Arbejdsklausul.

Ovenstående vilkår er nærmere specificeret i rådgiveraftalen og i udbudsmaterialet generelt.

Læs desuden mere om Kommunens sociale og etiske krav på http://www.kk.dk/artikel/hvilke-sociale-og-etiske-krav-stilles-i-kommunens-kontrakter.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 24/01/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Udbudsmaterialet er frit, direkte og fuldt elektronisk tilgængeligt via Byggeweb på https://www.rib-software.dk/ udbudsportal under følgende Byggeweb nr. TN468161.

Alle interesserede kan anmode om at blive udvalgt. Københavns Kommune opfordrer også nystartede til at søge om prækvalifikation, evt. sammen med mere etablerede kollegaer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Tolboden 2
Viborg
2100
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ikke relevant
Ikke relevant
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrrelsen
Valby
Carl Jacobsens Vej 35
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/12/2017

Send til en kollega

0.078