23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 023-049465
Offentliggjort
02.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
27.02.2018 Kl. 13:00

Udbyder

HOFOR A/S

Vindere

Entreprise B13 - Afsluttende anlægsarbejder

(26.05.2018)
NCC Danmark A/S
Søborg

Entreprise B13 - Afsluttende anlægsarbejder


HOFOR A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HOFOR Energiproduktion A/S
Ørestads Boulevard 35
København
2300
Danmark
Kontaktperson: Jette Køhler
Telefon: +45 27953813
E-mail: jetk@hofor.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.hofor.dk/installatoerer-og-leverandoerer/igangvaerende-udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Entreprise B13 - Afsluttende anlægsarbejder

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45251220
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

HOFOR, Hovedstandsområdets Forsyningsselskab, opfører et nyt biofyret kraftværk ved det eksisterende Amagerværket. Projektet kaldes BIO4. Kraftværksblokken er ca. 50 m i bredden, 205 m i længden og 70 m høj, på det højeste sted.

De 2 lagre er ca. 200 m lange, 40 m bredde og 40 m i højden.

Der er adskillige transportsystemer fra den sydlige havn, der fører til lagre og til blokken. Langs denne linjeføring af transportbånd er der sekundære bygningsværker, som harpe-knuse hus, flishuggerbygning, og forskellige elbygninger samt vendestationer mm.

Projektet er placeret på følgende matrikel numre, 544,553, 554 and 566 Amagerbros Kvarter, København. Adressen for BIO 4 er Kraftværksvej 37, 2300, København S.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45233200
45332300
45112700
45236000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter afsluttende anlægsarbejder. Dette inkluderer bl.a. følgende arbejder:

— Egen byggeplads,

— Tørholdelse,

— Afgravning og bortskaffelse af forurenet jord, ikke genindbygningsegnet jord og ubundne materialer,

— Terrænregulering,

— Vej- og pladsbelægning, fortorve og rabatter inkl. indbygning af grus, bundsikring, grundforstærkning, membraner,

— Færdiggørelse af eksisterende veje, inkl. færdigregulering og etablering af slidlag,

— Rør og kabler, inkl. brønde, pumpebrønde, sandfang, jordarbejder mv,

— Landskabsarbejder, inkl. etablering af muldlag og beplantning,

— Betonarbejder for støttemure,

— Skilte og afmærkninger, pullerter og autoværn,

— Diverse øvrige arbejder, der fremgår af beskrivelser, tilbudsliste og tegninger.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 100 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/02/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Fobrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715100
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/01/2018

Send til en kollega

0.121