23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 025-054883
Offentliggjort
06.02.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Til
01.03.2018 Kl. 13:00

Addresse
udbud_marbjergbygning@hofor.dk

Udbyder

HOFOR A/S

Vindere

Valgt entreprenør

(09.08.2018)
C.C. Brun Entreprise A/S
Ravnstrupvej 67
4160 Herlufmagle

Bygningsentreprise vedrørende Værket ved Marbjerg


HOFOR A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
HOFOR A/S
10073022
2300
København S
Ørstads Boulevard 35
Danmark
Kontaktperson: Jens Vollertzen
Telefon: +45 27954358
E-mail: udbud_marbjergbygning@hofor.dk
Fax: +45 33952020
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hofor.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.hofor.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.hofor.dk/installatoerer-og-leverandoerer/igangvaerende-udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Vand

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Bygningsentreprise vedrørende Værket ved Marbjerg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bygningsentreprisen vedrørende Værket ved Marbjerg i forbindelse med opførelse af et nyt blødgøringsanlæg.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45252126
45250000
45260000
45300000
45400000
45233250
45112700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

 

Roskilde Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende udbud vedrører kontrakten om udførelse af bygningsentreprisen, som indeholder følgende arbejde:

Den eksisterende bygning fremover kaldet "Blødgøringsbygningen" er forud for denne entreprise klargjort i form af miljøsanering, nedrivning af rørinstallationer samt betondæk og –fundamenter.

Aftalen omfatter indretning og drift af byggepladsen for følgende tre entrepriser.

1. Bygningsentreprise;

2. Maskinentreprise;

3. El-entreprise.

Det samlede blødgøringsanlæg skal placeres i den eksisterende Blødgøringsbygning samt i en ny bygning kaldet "Kalkpillebygning" ved siden af denne.

På Blødgøringsbygningen skal der udskiftes tag, vinduer, port og døre. Derudover skal der i alle rum males vægge og lofter, og i visse rum skal gulvene også males. I enkelte rum skal der udføres mindre omfang af VVS-arbejder som vand- og afløbsinstallationer.

Blødgøringsbygningen skal indeholde kalkfældningskolonnerne, sandsilo og sandvasker, forskellige pumpeinstallationer samt rørføringer mellem de enkelte procestrin.

Kalkpillebygningen, der skal være ca. 175 m2, skal indeholde tanke til opbevaring af lud samt siloer til opbevaring af kalkpellets. Bygningen udføres med en vognport for levering og afhentning af materialer, der skal bruges i processen.

Kalkpillebygningen skal pælefunderes og opføres i betonelementer med skalmur. Der skal leveres og monteres døre og vinduer, ligesom lofter, gulve og vægge skal males indvendigt. Tagbelægningen udføres af tagpap. Der skal indvendigt opføres en trappe med reposer.

Til kryo-tanken (der leveres og etableres af anden entreprenør) skal der etableres et fundament.

Til opsamling af forskellige spildprodukter skal der etableres 2 tanke i jorden. En på 3 m3 og en på 10 m3. Tankene leveres under Maskinentreprisen.

Derudover skal der under Bygningsentreprisen etableres ledninger i jorden mellem:

- Rådvandsbygværk (eksisterende) og blødgøringsbygningen;

- Blødgøringsbygningen og Kalkpillebygningen;

- Kalkpille- og blødgøringsbygningen og det eksisterende slambassin;

- Kryotanken og Blødgøringsbygningen.

Alle gennemføringer af murværk udføres som led i denne bygningsentreprise.

For nærmere beskrivelse henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 22
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 5 konditionsmæssige ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Udvælgelsen vil ske på følgende måde:

Ordregiver vil på baggrund af reference listerne udvælge de ansøgere, der har dokumenteret den erfaring, som i størst mulig grad svarer til den udbudte opgave. Det vurderes positivt, at ansøger har referencer fra industribyggerier til vandværker, procesindustri, fødevare- og medicinalindustri. De enkelte referencers konkrete indhold, relevans og sammenlignelighed med den udbudte opgave vil vægte højest, og antallet af referencer vil være sekundært for udvælgelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

BYB3 - Udførelse af drængrus omkring Blødgøringsbygning (Option).

(66) Levering og udførelse af El-trækrør (fra blødgøringsbygning til pumpebrønd) - OPTION

Levering og udførelse af drænledninger omkring blødgøringsbygning inkl. brønde og pumpebrønd ø600 PE med pumpeinstallation, jf. ledningsplan og ARB OPTION.

BYB4 - Levering af udførelse af stenbed omkring Blødgøringsbygning (OPTION).

BYB3 - Demontering af eksisterende bølgeplader på lav del af bygningen (OPTION).

BYB3 - Demontering af eksisterende bølgeplader på høj del af bygningen (OPTION).

BYB3 - Levering og montering af nye tagbeklædning på lav del af bygningen (OPTION).

BYB3 - Levering og montering af nye tagbeklædning på høj del af bygningen (OPTION).

BYB3 - Levering og montering af tagrender på høj og lav del af bygningen inkl. tagnedløbsrør (OPTION).

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Der stilles ingen særlige krav til sammenslutningers retlige form, men såfremt flere byder i forening, skal der blandt disse udpeges en ansvarlig aktør, der tegner alle ansøgerne. Endvidere skal alle ansøgere hæfte solidarisk for ydelsen og opfyldelsen af kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Som angivet i udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/03/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/03/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøger bedes udfylde, underskrive og returnere det fælles europæiske udbudsdokument, ESPD som foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder kriterierne med hensyn til udelukkelse, egnethed og udvælgelse.

Det er vigtigt for HOFOR at undgå at prækvalificere ansøgere, som senere måtte vise sig ikke at være i stand til at indsende dokumentation for de opstillede egnethedskrav, da det i givet fald forhindrer andre kvalificerede ansøgere i at deltage i processen. På denne baggrund stilles der i dette udbud krav om, at dokumentationen indsendes i forbindelse med udvælgelsen sammen med ESPD'et.

For krav om dokumentation der skal fremsendes med ESPD'et henvises til udbudsbetingelserne.

Ansøgning om prækvalifikation bedes fremsendt til udbud_marbjergbygning@hofor.dk.

Indgåelse af aftale forventes medio juni 2018, opstart af bygningsentreprisen på byggepladsen primo august 2018 med aflevering ultimo december 2019.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
N/A
N/A
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr.593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning afklagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
02/02/2018

Send til en kollega

0.105