23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 040-086598
Offentliggjort
27.02.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://projekttorvet.dk/udbud/535/

Anmodning om deltagelse

Til
03.04.2018 Kl. 13:00

Addresse
http://projekttorvet.dk/udbud/535/

Udbyder

Boligforeningen Lillebælt (842)

Vindere

Totalentreprise med projekt. Ny almen boligbebyggelse på Rådhusgrunden i Ejby

(04.03.2019)
Bo Michelsen A/S
Ribelandevej 37
6270 Tønder

Totalentreprise med projekt. Ny almen boligbebyggelse på Rådhusgrunden i Ejby


Boligforeningen Lillebælt (842)

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligforeningen Lillebælt
Sivlandsvænget 27B
Odense
5260
Danmark
Kontaktperson: Boligkontoret Danmark
Telefon: +45 30577094
E-mail: kijo@bdk.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bdk.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://projekttorvet.dk/udbud/535/
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
OBH Rådg. Ingeniører A/S
Agerhatten 25
Odense SØ
5220
Danmark
Kontaktperson: Hans Henrik Olesen
Telefon: +45 76784550
E-mail: hho@obh-gruppen.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://obh-gruppen.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://projekttorvet.dk/udbud/535/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprise med projekt. Ny almen boligbebyggelse på Rådhusgrunden i Ejby

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Boligforeningen Lillebælt afdeling 29 ønsker i begrænset totalentreprise at opføre 42 almene familieboliger og renovere mødehus til fælleshus alt 3 915 bruttoetagemeter i 2 etaper (24+18 boliger) fordelt i rækkehusbebyggelse i 1 plan inklusive depoter og fælles adgangs- og parkeringsarealer. Byggeriet udbydes med økonomisk ramme og i projektkonkurrence med baggrund i lokalplan, ideoplæg og byggeprogram.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 42 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

På gammel rådhusgrund, Anlægsvej 4 i Ejby.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nybyggeri af 3.640 bruttoetagemeter rækkehusbyggeri som boligbyggeri i 1 plan og renovering af 175 bruttoetagemeter eksisterende mødebygning til nyt fælleshus samt nye depotskure og fælles adgangs- og parkeringsarealer etableret på grund efter nedbrydning af det meste af tidligere rådhus og med delvist bevarede parkeringsarealer og beplantning mv.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Funktionsmæssige værdier / Vægtning: 60
Kvalitetskriterium - Navn: Æstetiske værdier / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Teknisk værdi / Vægtning: 20
Pris - Vægtning: 0
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt ordregiver modtager ansøgninger fra flere end 5 egnede totalentrepriseteams, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt ansøgerne.

Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af ansøgers oplysninger om økonomisk og finansiel kapacitet som vægtes med 30 %, teknisk kapacitet relevante kompetencer vægtes med 30 % — samt vurdering af ansøgers dokumentation af de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave, som vægtes med 40 %. Ved »relevante kompetencer/fagledere« forstås: Projekteringsleder, byggeleder samt fagledere ved arkitekt og ingeniører. Ved »relevante referencer« forstås: Referencer, sammenlagt maksimalt 10 stk., som vedrører opgaver af tilsvarende karakter og art som den udbudte opgave.

Ordregiver vil ved sin evaluering af referencer ud over 5 af entreprenørens egne referencer også lægge særlig vægt på den tilknyttede arkitekts 5 mest relevante referencer. Ved evalueringen anvendes samme absolutte pointskala, som angivet i udbudsmaterialet for evaluering af delkriterier for tilbud.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

ESPD dokumentet skal udfyldes digitalt for dokumentation af egnethed efter denne vejledning:

For yderligere vejledning til udfyldelse af ESPD-et henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning »ESPD — Sådan virker det« fra marts 2017, der findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens.

Hjemmeside, www.kfst.dk

Det udfyldte og underskrevne ESPD dokumenter for totalentreprenør, tilknyttet arkitekt og ingeniør uploades til aflevering på http://projekttorvet.dk/udbud/535/

Inden tildeling af kontrakt skal »vindende tilbudsgiver« fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er opgivet i den udfyldte ESPD, jf-.udbudslovens § 151.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgende totalentreprenør skal oplyse den samlede årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår. Ansøger skal i den forbindelse anvende og udfylde ESPDéns del IV.

Ansøgers økonomiske nøgletal for de seneste 3 regnskabsår, herunder resultat, soliditetsgrad og egenkapital.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

At omsætningen skal være mindst det dobbelte af kontraktens anslåede værdi.

Egenkapitalen skal som minimum have været på 7 000 000 i hver af de seneste 3 regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Antal medarbejdere: Ansøger skal i ESPDén oplyse antallet af relevante ledende fagmedarbejdere samt gennemsnitlig antal beskæftigede for de seneste 3 år,

— Referencer: Ansøgende totalentreprenør og tilknyttet arkitekt skal dokumentere erfaring med tilsvarende og sammenlignelige opgaver i form af referencer for tilsvarende nybyggeri af almene boliger eller tilsvarende. Referencerne skal minimum redegøre for ansøgers erfaring med tilsvarende eller sammenlignelige opgaver udført indenfor de seneste 5 år (igangværende og afsluttede) med angivelse af: Entreprisesum, bygherre, entrepriseform, årstal kort beskrivelse af projektet og om arbejdsmiljøkoordinering var/er indeholdt som ydelse i referencen. Der må vedlægges 10 referencer, hvoraf 5 skal være relevante referencer fra det tilknyttede arkitektfirma. Hver reference må maksimalt fylde 1 A4 side. Referencer uploades særskilt til http://projekttorvet.dk/udbud/535/ som én samlet pdf-fil.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Erfaring med projekter af samme karakter som det udbudte.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialets kontraktudkast. Kontrakten indeholder dagbodsklausul samt arbejdsklausul.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/04/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over prækvalifikationen skal indgives inden 20 kalenderdage, regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til ansøgerne.

Klager over udbud, skal indgives inden 45 kalenderdage efter at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, om at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes for dagen efter den dag hvor bekendtgørelsen blev offentliggjort. Senest samtidigt med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klager indgives til Klagenævnet for Udbud, og hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen vedlægges et klagegebyr på 10 000 DKK.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: klfu@klfu.dk

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/02/2018

Send til en kollega

0.078