23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 049-109136
Offentliggjort
10.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.planprojekt.dk/udbud

Anmodning om deltagelse

Til
06.04.2018 Kl. 12:00

Udbyder

Sorø Fjernvarme A/S

Vindere

Totalrådgivning ved etablering af biomassefyret kraftvarmeværk

(09.06.2018)
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Totalrådgivning ved etablering af biomassefyret kraftvarmeværk


Sorø Fjernvarme A/S

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Sorø Fjernvarme A/S c/o i/s Affaldplus
39170523
Ved Fjorden 20
Næstved
4700
Danmark
Kontaktperson: Tommy Fer
Telefon: +45 55750815
E-mail: tfe@affaldplus.dk
NUTS-kode: DK022

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.affaldplus.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.planprojekt.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Plan & Projekt A/S
13520984
Godthåbsvej 19
Skanderborg
8660
Danmark
Kontaktperson: Finn Duus
Telefon: +45 86929344
E-mail: finn.duus@planprojekt.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.planprojekt.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Prækvalifikation - Totalrådgivning ved etablering af biomassefyret kraftvarmeværk

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71310000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Bekendtgørelsen vedrører prækvalifikation af totalrådgivere til at afgive tilbud på totalrådgivning i forbindelse med etablering af et nyt biomassefyret kraftvarmeværk baseret på ORC-teknologien og en ny varmeproducerende biomassefyret kedel beliggende ved Tangagervej i Sorø, samt tilknyttet fjernvarmeledning fra det nye kraftvarmeværk til Industrivej 9 i Sorø og forbindelsesledning fra Industrivej 9, Sorø til Smedevej 32, Frederiksberg. Totalrådgivningen omfatter arkitektydelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

Sorø.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet omfatter totalrådgivning inklusive arkitektbistand i forbindelse med etablering af et nyt, biomassefyret kraftvarmeværk baseret på ORC-teknologien og et nyt biomassefyret varmeproducerende kedelanlæg beliggende ved Tangagervej i Sorø, tilknyttet fjernvarmeledning fra det nye værk til Industrivej 9 i Sorø, samt forbindelsesledning mellem Industrivej 9, Sorø og Smedevej 32, Frederiksberg.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

De angivne 36 måneder er skønnet, og indeholder ét års mangelgennemgang. I den udstrækning at projektet forsinkes, vil kontraktperioden efter nærmere aftale blive udvidet tilsvarende.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Fremgår af udbudsbeskrivelsen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Serviceattest fra Erhvervsstyrelsen ikke udstedt tidligere end 1.9.2017. Serviceattesten skal indeholde oplysninger fra Kriminalregistret, idet rådgivere og underrådgivere skal kunne fremsende bevis for ren straffeattest. Serviceattesten skal vedlægges ansøgningen om prækvalifikation.

Serviceattesten skal afgives for samtlige deltagere i en eventuel sammenslutning, samt for alle underrådgivere, såfremt der anvendes sådanne.

Ansøgere hjemmehørende andet sted end i Danmark skal tilvejebringe tilsvarende dokumentation jf. direktiv2014/24/EU artikel 60, der ikke må være udstedt tidligere end 1.9.2017.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Fakturering finder sted månedligt.

Bygherrens betalingsfrist er 30 dage.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Hvis ansøger/totalrådgiver gør bug af underrådgiver/arkitekt, skal understreges, at der alene indgås en kontrakt mellem bygherren og totalrådgiveren. Totalrådgiveren har det samlede ansvar for tilknyttet arkitekts og eventuelle andre underrådgiveres ydelser. Økonomiske og ansvarsmæssige forhold mellem totalrådgiveren og dennes arkitekt/underrådgivere er bygherren uvedkommende.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/04/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 10/04/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsbeskrivelsen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud § 7 skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Klage over tildeling af kontrakt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet frad agen efter den dag, hvor bekendtgørelsen om indgået kontrakt er offentliggjort.

Senest samtidig med indgivelse af eventuel klage til Klagenævnet for Udbud, skal klager skriftlig underrette ordregiver om den påståede overtrædelse og om klagen er indgivet i standstill perioden.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 4171500
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:https://www.kfst.dk/offentlig-konkurrence/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/03/2018

Send til en kollega

0.079