23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 060-132770
Offentliggjort
27.03.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
07.05.2018 Kl. 14:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hhhiackbfn

Udbyder

Hedensted Kommune

Vindere

Valgt team

(06.07.2018)
RUM, i team med Kuben og Drias
Emil Møllersgade 41B
8700 Horsens

Nyt administrationscenter i Tørring - Totalrådgiverudbud


Hedensted Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Nyt administrationscenter i Tørring - Totalrådgiverudbud
29189587
Tjørnevej 6
Uldum
7171
Danmark
Kontaktperson: Michael Edlefsen
Telefon: +45 79755596
E-mail: michael.edlefsen@hedensted.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hedensted.dk

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hhhiackbfn
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
COWI A/S
44623528
Jens Chr. Skous Vej 9
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Christine Neergaard-Petersen
Telefon: +45 41760568
E-mail: CHNP@cowi.com
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.cowi.com

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=hhhiackbfn
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Nyt administrationscenter i Tørring - Totalrådgiverudbud

 

Sagsnr.: A108978
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Hedensted Kommune ønsker at flytte deres afdeling for Fritid og Fællesskab fra nuværende eksisterende lokaler i Uldum, til nye fremtidige lokaler i Tørring.

Der er udpeget en projektgrund til det kommende projekt. Grunden ligger centralt placeret i Tørring midtby ud til byens torv som angivet i lokalplan 1030 Tørring Midtby.

For projektet er der en samlet økonomisk ramme på 41 597 000 DKKK ekskl. moms.

Af den økonomiske ramme er byggeudgifter budgetteret til 31 016 000 DKK ekskl. moms. Dette beløb udgør sammen med uforudsete udgifter på 12,5%, i alt 34 893 000 DKK ekskl. moms, det styrende budget.

Der er et samlet arealbehov på ca. 1 500 m2.

Ordregiver ønsker med dette udbud at tilknytte en Totalrådgiver til projektet, som kan levere alle nødvendige arkitekt-, og ingeniørfaglige ydelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71500000
71600000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

7160 Tørring

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se II 1.4, samt det samlede udbudsmateriale.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 26
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelsen af de prækvalificerede blandt flere egnede ansøgere vil ske på baggrund af ordregivers vurdering af ansøgernes tekniske formåen som dokumenteret gennem de fremsendte referencer.

Ordregiver vil ved udvælgelsen vurdere, hvilke ansøgere, der gennem de fremsendte referencer, har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til den udbudte opgave.

"Relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på totalrådgivningsopgaver indeholdende arkitekt-, og ingeniørfaglige rådgivningsydelser i forbindelse med nybyggeri i høj arkitektonisk kvalitet, udført i fagentreprise og indeholdende rådgivning vedrørende Commisioning og DGNB.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Hvis der ansøges som en sammenslutning (f.eks. som konsortium) skal ansøgningen vedlægges en konsortieerklæring, hvori det erklæres, at de deltagende virksomheder hæfter direkte, ubetinget og solidarisk over for ordregiver, ligesom der i dokumentet skal udpeges en fælles befuldmægtiget.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Jf. udbudsmaterialets kontraktudkast. Kontrakten er baseret på ABR 89 med tilpasninger.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/04/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 07/05/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Der henvises til udbudsmaterialet, herunder særligt til prækvalifikationsbetingelserne for oplysninger omprækvalifikationen.

Ad I.3) Anmodning om prækvalifikation skal uploades via iBinder. Såfremt ansøger har spørgsmål til udbudsmaterialet, herunder prækvalifikationen kan disse fremsendes via iBinder ved anvendelse af spørgsmål/svar-funktionen. Spørgsmål bedes stillet senest 13 dage før fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation udløber. Spørgsmål stillet indenfor fristen for fremsendelse af spørgsmål vil blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af prækvalifikation. Spørgsmål stillet senere end 13 dage før udløbet af frist for anmodning om prækvalifikation vil, såfremt det er muligt, blive besvaret senest 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af anmodning om prækvalifikation. Spørgsmålet stillet senere end 6 dage før udløbet af fristen for aflevering af prækvalifikation vil ikke blive besvaret. Se tidsplan for hele udbuddet i dokumentet Udbudsvilkår.

Ad III.1.2) og III.1.3) Oplysninger om ansøgerens økonomiske og finansielle kapacitet angives i eESPD-skemaet. Det elektroniske ESPD-dokument tilgås ved upload af udbudsmaterialets .xml-fil, til denne webside:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome (Vejledning findes på: www.bedreudbud.dk) Det bemærkes, at referencer bedes afleveret særskilt, idet disse samtidig udgør endelig dokumentation, jf.Udbudslovens §155, stk. 1, nr. 2.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grund for beslutningen. Øvrige klager skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-tidende.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jakobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/03/2018

Send til en kollega

0.109