23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 085-190911
Offentliggjort
03.05.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
14.06.2018 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cnvtroaveo

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet

Udbygning af centralkøl i 2. kvadrant: E01 Storentreprise vedr. bygning og anlæg


Danmarks Tekniske Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Energivej, Bygning 409
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Projektleder Yochai Ariel
E-mail: ariel@dtu.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cnvtroaveo
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=cnvtroaveo
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbygning af centralkøl i 2. kvadrant: E01 Storentreprise vedr. bygning og anlæg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbudsforretningen gennemføres som et begrænset udbud efter reglerne i udbudslovens § § 58-60. Der vil blive prækvalificeret 5 ansøgere til at deltage i tilbudsprocessen. Tildelingskriteriet er Bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Udbudsprocessen består af 2 faser:

(i) prækvalifikation,

(ii) tilbud og tildeling.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelser.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45100000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

2800 Kgs. Lyngby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den hermed udbudte storentreprisekontrakt vedrører udbygning af centralkøl i 2. kvadrant på DTU Lyngby Campus. DTU’s formål med den udbudte udbygning af centralkøleanlægget er en bæredygtig og fremtidssikret centralkølforsyningen på DTU i Lyngby.

Det samlede projekt omhandler etablering af en ny kølecentral på DTU, Lyngby Campus i forbindelse med udbygning af centralkøl i 2. kvadrant. Projektet består af 6 storentrepriser:

- E01 - Jord, råhus, aptering, anlæg/kloak, byggeplads,

- E02 - Kølemaskiner, varmepumper, vekslere, rør + komponenter i B215, inkl. 1-årig driftsaftale,

- E03 - Kølerør, varmerør, omlægning af installationer i B210, ventilation, VVS, bygnings-el i B215,

- E05 - Styring af anlæg og bygningsinstallationer (HVAC),

- E06 - Tilpasning af styring mod eksisterende DTU-system,

- E07 - Højspændingskabler, transformere og koblingsudstyr samt hovedtavle i B215.

For at sikre at alle 6 entreprenører og DTU opnår et succesfuldt projekt med høj kvalitet, sikkerhed og fornuftige dækningsbidrag, har DTU besluttet, at alle entreprenører skal deltage i projektgennemgang og levere detailprojektering til DTU.

Formålet er at sikre, at der udarbejdes et endeligt tegningsmateriale, så parterne kan realisere målet om et produktivt projekt, hvor der leveres robust kølecentral til tiden, prisen og kvaliteten og som leverer en optimeret køling og styring af DTU’s kølecentraler. Herved opnår DTU på sigt store driftsbesparelser.

Storentreprise E01 omfatter følgende hovedopgaver: jord, råhus, aptering, anlæg/kloak og byggeplads. Udførelsen af Storentreprise E01 forventes at starte januar 2019 og AB92 aflevering forventes at være tredje kvartal 2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Bemanding / Vægtning: 25 %
Pris - Vægtning: 75 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, der overholder de for udbuddet fastsatte krav til økonomisk og finansiel formåen, og som ikke er omfattet af en af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde, vil 5 ansøgere blive prækvalificeret og dermed opfordret til at afgive tilbud.

Hvis der er flere end 5 egnede ansøgere, vil udvælgelsen af ansøgere, der prækvalificeres, ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes oplyste referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil DTU lægge vægt på referencernes sammenlignelighed og relevans i forhold til det udbudte, herunder særligt.

- Dokumenteret erfaring med koordinering af komplekse tekniske anlæg.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under rammeaftalen, er det et krav:

- at ansøgerens nettoomsætning for hvert af de 2 seneste regnskabsår har været mindst 30 000 000 DKK,

- at ansøgerens egenkapital for hvert af de seneste 2 regnskabsår har været mindst 20 000 000 DKK, og,

- at ansøgeren soliditetsgrad for hvert af de seneste 2 regnsskabsår har været mindst 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren fremlægger 1 reference, der dokumenterer.

- erfaring med opførelse, herunder styring af opførelsen, af industribygninger med et bruttoetageareal på mindst 500 m2 i enten total-, hoved- eller storentreprise,

- hvis referencen vedrører opførelse i storentreprise, skal storentreprisen desuden mindst have omfattet lukket råhus, herunder tag og facade, aptering samt koordinering med de tekniske fag.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/06/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 22/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Svensk, Norsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/05/2018

Send til en kollega

0.222