23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 085-190913
Offentliggjort
03.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Anmodning om deltagelse

Addresse
https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pizagcrchw

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet

Opdateringer

Annullering
(20.10.2018)

DTU har nu modtaget tilbud på de i alt 6 entrepriser, der indgår som en del af DTU samlede projekt vedrørende B215K Udbygning af centralkøl i 2. kvadrat.
Desværre har det vist sig, at de indkomne tilbud på 5 ud af 6 entrepriser overstiger DTU’s estimerede entrepriseudgift, og at den akkumulerede entreprisesum på alle 6 entrepriser tilsammen gør, at projektets økonomi er væsentligt overskredet.
Dette medfører, at DTU desværre er nødsaget til at annullere udbuddet, hvilket hermed meddeles. DTU indrykker ligeledes en bekendtgørelse i EU-tidende om annullationsbeslutningen.
I forhold til projektets økonomi har DTU’s vurdering omfattet selv anlægsudgiften. Som følge af, at økonomien er overskredet væsentligt, vil et eventuelt genudbud af en ændret centralkølefunktion forudsætte, at der udarbejdes et nyt projekt-scope der viser, at projektet kan realiseres til de midler, der er bevilget af DTU’s bestyrelse.
DTU beklager ulejligheden, takker for samarbejdet under dette udbud, og ser frem til fremtidige samarbejder om vedligeholdelse, renovering, og udvidelse af DTU’s forsyninger og bygningsmasse.

Udbygning af centralkøl i 2. kvadrant - E02 Storentreprise vedr. maskinleverance samt køle- og varmeinstallationer


Danmarks Tekniske Universitet

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Energivej, Bygning 409, 1. sal
Kgs. Lyngby
2800
Danmark
Kontaktperson: Projektleder Yochai Ariel
E-mail: ariel@dtu.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pizagcrchw
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pizagcrchw
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbygning af centralkøl i 2. kvadrant - E02 Storentreprise vedr. maskinleverance samt køle- og varmeinstallationer

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbudsforretningen gennemføres som et udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens § § 61-66. Der vil blive prækvalificeret 4 ansøgere til at deltage i forhandlingsprocessen.

Udbudsprocessen består af 3 faser:

(i) prækvalifikation,

(ii) indledende tilbud og forhandling,

(iii) endeligt tilbud og tildeling.

Udbudsbetingelserne indeholder de formelle betingelser for gennemførelse af udbudsprocessen. Det er derfor vigtigt, at ansøgere og senere de udvalgte tilbudsgivere sætter sig grundigt ind i udbudsbetingelserne.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45331230
45331231
45232141
45331000
45331100
45315000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

2800 Kgs. Lyngby

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den hermed udbudte storentreprisekontrakt vedrører udbygning af centralkøl i 2. kvadrant på DTU Lyngby Campus. DTU’s formål med den udbudte udbygning af centralkøleanlægget er en bæredygtig og fremtidssikret centralkølforsyningen på DTU i Lyngby.

Det samlede projekt omhandler etablering af en ny kølecentral på DTU, Lyngby Campus i forbindelse med udbygning af centralkøl i 2. kvadrant. Projektet består af 6 storentrepriser:

- E01 - Jord, råhus, aptering, anlæg/kloak, byggeplads,

- E02 - Kølemaskiner, varmepumper, vekslere, rør + komponenter i B215, inkl. 1 årig driftsaftale,

- E03 - Kølerør, varmerør, omlægning af installationer i B210, ventilation, VVS, bygnings-el i B215,

- E05 - Styring af anlæg og bygningsinstallationer (HVAC), inkl. 1 årig driftsaftale,

- E06 - Tilpasning af styring mod eksisterende DTU-system,

- E07 - Højspændingskabler, transformere og koblingsudstyr samt hovedtavle i B215.

For at sikre at alle 6 entreprenører og DTU opnår et succesfuldt projekt med høj kvalitet, sikkerhed og fornuftige dækningsbidrag, har DTU besluttet, at alle entreprenører skal deltage i projektgennemgang og levere detailprojektering til DTU.

Formålet er at sikre, at der udarbejdes et endeligt tegningsmateriale, så parterne kan realisere målet om et produktivt projekt, hvor der leveres robust kølecentral til tiden, prisen og kvaliteten og som leverer en optimeret køling og styring af DTU’s kølecentraler. Herved opnår DTU på sigt store driftsbesparelser.

Storentreprise E02 Maskinleverance samt køle- og varmeinstallationer omfatter følgende hovedopgaver: leverance af fuldt og færdigt maskinanlæg til produktion af 2,4 MW køl og ca. 3,3 MW varme. Entreprisen omfatter tillige hjælpeudstyr, tørkøler på taget, røranlæg og intern automatik til styring og optimering af anlæggets drift.

Udbuddet omfatter endvidere en 1-årig drifttsaftale til en fast pris samt en mulighed for yderligere optimering af anlægget som aflønnes på timebasis.

E05 er et samlet udbud af en entreprisekontrakt og en 1-årig driftsaftale. Den samlede opgave tildeles til samme tilbudsgiver.

Kølecentralen vil være forberedt på yderligere etablering af 2 kølemaskiner som ikke er del af nærværende entreprise.

Udførelse af Storentreprise E02 forventes at starte januar 2019 og AB92 aflevering forventes at være tredje kvartal 2020.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og bemanding / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 35 %
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 21
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt de ansøgere, der overholder de for udbuddet fastsatte krav til økonomisk og finansiel formåen, og som ikke er omfattet af en af de for udbuddet gældende udelukkelsesgrunde, vil 4 ansøgere blive prækvalificeret og dermed opfordret til at afgive indledende tilbud.

Hvis der er flere end 4 egnede ansøgere, vil udvælgelsen af ansøgere, der prækvalificeres, ske på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes oplyste referencer i forhold til den udbudte opgave.

Ved vurderingen vil DTU lægge vægt på referencernes sammenlignelighed og relevans i forhold til det udbudte, herunder særligt:

- Dokumenteret erfaring med kombineret køle- og varmeanlæg med flere enhed,

- Dokumenteret erfaring med drift af sådanne anlæg,

- Hvorvidt køle- og varmeanlægget i referencen omfatter ammoniakanlæg,

- Størrelse på anlæggene i referencerne, således at større anlæg bedømmes bedre og mere relevante end mindre anlæg.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren har de nødvendige økonomiske og finansielle forudsætninger for at løse opgaver under rammeaftalen, er det et krav:

- at ansøgerens nettoomsætning for hvert af de 2 seneste regnskabsår har været mindst 60 000 000 DKK,

- at ansøgerens egenkapital for hvert af de seneste 2 regnskabsår har været mindst 20 000 000 DKK og,

- at ansøgeren soliditetsgrad for hvert af de seneste 2 regnsskabsår har været mindst 15%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre, at ansøgeren besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at ansøgeren fremlægger mindst 1 reference, der dokumenterer erfaring med.

(a) projektering, levering og opstilling af køle- og/eller varmeanlæg med mere end 1 køle/varmeenhed med en ydeevne på minimum 200 KWH,

(b) styring af flere køle- og/eller varmeenheder med en ydeevne på mere end 1 MWH,

(c) idriftsætning samt drift af køle- og/eller varmeanlæg,

(d) automatisering vedrørende indbyrdes styring af enheder beskrevet i a).

Ansøgeren kan fremlægge op til 4 referencer som dokumentation for pkt. a-d. Den samme reference kan også bruges til at dokumentere erfaring med flere punkter.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 04/06/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk, Svensk, Norsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 3529100
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 2, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Klage over ikke at være blevet tildelt kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter, at Ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Ordregiver har indgået kontrakt, jf. § 7, stk. 2, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 593 om Klagenævnet for Udbud af 2.6.2016.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
01/05/2018

Send til en kollega

0.096