23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 087-195737
Offentliggjort
05.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
19.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/85193977.aspx

Udbyder

Vejen Kommune

Vindere

Valgt firma

(14.01.2019)
Reguvent ApS
Oustedvej 4
8660 Skanderborg

Opdateringer

Rettelse
(05.06.2018)

IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 08-06-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 19-06-2018
Time: 12:00

IV.2.7)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato
I stedet for:
Dato: 08-06-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 19-06-2018
Time: 12:00

Servicering og vedligeholdelse af ventilationsanlæg


Vejen Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Varde Kommune
29189811
Bytoften 2
Varde
6800
Danmark
Kontaktperson: Henrik Saarup Mortensen
Telefon: +45 79946193
E-mail: hmor@varde.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/85193977.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.vardekommune.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/85193977.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/85193977.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/85193977.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

EU udbud - Servicering og vedligeholdelse af ventilationsanlæg

 

Sagsnr.: 15/15021
II.1.2) Hoved-CPV-kode
45331210
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Sydjysk Kommuneindkøb er et indkøbssamarbejde mellem Billund, Varde og Vejen Kommuner, der ønsker at gennemføre et offentligt udbud af servicering og vedligeholdelse af ventilationsanlæg udført i overensstemmelse med systematikken og indholdet i VENT, jf. Teknologisk Instituts beskrivelser. Sydjysk Kommuneindkøb har valgt at opdele nærværende udbud i 3 geografiske delaftaler opdelt på kommuneniveau. Delaftalerne med de(n) vindende tilbudsgiver(e) skal indgås på baggrund af udkastet til rammeaftale.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42520000
45331211
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Det er muligt at stille spørgsmål til materialet via Mercell indtil den 25.5.2018 kl. 12:00. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristen. Spørgsmål skal stilles under fanen "kommunikation". Svar fra Varde Kommune kan ses under fanen "kommunikation" / ekstra info". Alle dokumenter i tilbuddet skal uploades og sendes igennem Mercell inden tidsfristen udløber, hvilket er omkostningsfrit for tilbudsgiver. 3 dage før tilbudsfristen udløber vil du modtage en påmindelse omkring opgaven på din e-mail. Spørgsmål omkring funktionaliteten af systemet sendes til danmark@mercell.com eller ring på 6313 3702. Al kommunikation med ordregiver skal foregå via Mercell Danmark A/S. Tilbud modtaget på andre måder end gennem Mercell vil ikke blive tage med i vurderingen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2018
Slut: 31/07/2022
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kontrakten er gældende fra den 1.8.2018 til den 31.7.2022 og er uopsigelig for leverandøren, jf. dog § 24 vedr. misligholdelse. Kontrakten er uopsigelig for ordregiver indtil 31.7.2020, hvorefter ordregiver kan opsige kontrakten med 6 måneders varsel.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2018
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2018

Send til en kollega

0.113