23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 087-195750
Offentliggjort
05.05.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
08.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/84685797.aspx

Udbyder

Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus

Vindere

(14.07.2018)
HCS A/S Transport og Spedition
Hvissingevej 100
2600 Glostrup

Indsamling af dagrenovation i 2 og 4 hjulede beholdere i Aarhus Kommune (2018)


Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus
55133018
Bautavej 1
Aarhus V
8210
Danmark
Kontaktperson: Susanne Thor
Telefon: +45 41855961
E-mail: suth@aarhus.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/84685797.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.aarhus.dk/kommune

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/84685797.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/84685797.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

AffaldVarme Aarhus: Indsamling af dagrenovation i 2 og 4 hjulede beholdere i Aarhus Kommune (2018)

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter indsamling af dagrenovation i 2– og 4-hjulede beholdere opstillet i hele Aarhus Kommune.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90500000
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Opgaven omfatter indsamling af dagrenovation fra 2- og 4-hjulede beholdere opstillet i hele Aarhus Kommune.

Opgaven omfatter endvidere medtagelse af batterier, der er placeret oven på beholderlåget til dagrenovation.

Ligeledes skal transportøren kunne håndtere en oprydningsopgave, hvor der er sket en ophobning af affald på ejendommen. Alle forhold vedrørende indsamlingen af dagrenovation, vilkår mv. er nærmere beskrevet i kontrakten, der er vedlagt som bilag 1 til udbudsmaterialet. Der skal indsamles dagrenovation fra ca. 67 200 opstillede enheder, heraf ca. 4% i Aarhus midtby. I alt ca. 2 000 000 tømninger pr. år. Indsamlingen omfatter således alle helårsboliger, sommerhuse, kolonihavehuse m.v., der er omfattet af Aarhus Kommunes regulativ for husholdningsaffald.

Arbejdets omfang fremgår af tilbudslisterne og er fastlagt ud fra de enheder, der er tilmeldt renovationsordningen den 1.5.2018.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/11/2018
Slut: 31/03/2023
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

AffaldVarme Aarhus ønsker at kunne vælge, hvilken type brændstof (diesel eller HVO) transportørens biler skal anvende til indsamling af dagrenovation. HVO er et vedvarende, grønt dieselprodukt produceret på baggrund af 2. generations biomasser og affaldsmængder. Transportøren skal derfor på bilag 2 Tilbudslisten angive en enhedspris, hvor der anvendes diesel som brændstof (delsum 1 og delsum 2) og en enhedspris, hvor der anvendes HVO som brændstof (delsum 3 og delsum 4). Alle delsumme indgår i den samlede tilbudssum, som den vindende transportør vælges ud fra.

I løbet af juli 2018 forventer AffaldVarme Aarhus at kunne oplyse transportøren om, hvorvidt tømningerne skal gennemføres med anvendelse af HVO brændstof eller med anvendelse af diesel som brændstof. AffaldVarme Aarhus' beslutning vedrørende valg af brændstof vil være gældende i hele kontraktperioden og kan ikke ændres efterfølgende.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Transportøren skal angive omsætning og solidtetsgrad for de seneste 2 afsluttede regnskabsår afhængigt af, hvornår transportørens virksomhed blev etableret/opstartet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

AffaldVarme Aarhus accepterer kun tilbud fra transportører, som:

— har en årlig omsætning på min. 20 000 000 DKK ekskl. moms,

— har en soliditetsgrad på min. 20%.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Transportøren skal fremsende en referenceliste med mindst 3 og maksimalt 5 referencer for løsning af tilsvarende opgaver med indsamling af affald udført inden for de seneste 3 år. Referencelisten skal angives kundenavn, kontaktperson hos kunden samt hvilken type affald, der er indsamlet. AffaldVarme Aarhus forbeholder sig retten til at kontakte transportørens referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

AffaldVarme Aarhus accepterer kun tilbud fra transportører, som:

— har minimum 3 sammenlignelige referencer.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Hvis Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven), finder anvendelse ved den vindende transportørs overtagelse af opgaven, indtræder den vindende transportøren efter virksomhedsoverdragelseslovens § 2 i samtlige rettigheder og forpligtelser, som påhvilede den tidligere transportør, i forhold til de medarbejdere, som er knyttet til opgaven. Det er op til den vindende transportør selv at foretage vurderingen af, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse efter en samlet vurdering af omstændighederne ved overtagelsen af opgaven.

Kontrakten indeholder følgende klausuler:

— etik og socialt ansvar,

— udannelsesklausul,

— arbejdsklausul.

Iht. kontrakten skal transportøren skal senest 30 dage efter indgåelse af kontrakten fremsende en sikkerhedsstillelse, som har forpligtende virkning fra kontraktstart. Sikkerhedsstillelsen udgør 15% af den årlige kontraktsum.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 08/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 08/06/2018
Tidspunkt: 12:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

De bydende vil ikke få adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Den transportør, som AffaldVarme Aarhus forventer at indgå aftale med, skal kunne fremskaffe dokumentation for ESPD’en inden for en frist på 10 arbejdsdage.

I det omfang dokumentationen omfatter en serviceattest, accepteres denne, såfremt den er maksimum 6 måneder gammel. Der gøres opmærksom på, at der kan forventes op til 2 ugers behandlingstid ved udstedelse af serviceattester.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2018

Send til en kollega

0.09