23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 088-197603
Offentliggjort
08.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
05.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Odense Kommune

Vindere

Udbud af totalrådgivning til Infrastrukturplan for Fremtidens Vollsmose

(13.09.2018)
NIRAS A/S
Ove Gjeddes Vej 35
5220 Odense SØ

Opdateringer

Rettelse
(18.05.2018)

VI.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Linje 18 og 19
I stedet for:
ESPD’et skal afleveres fysisk samt elektronisk på en USB i pdf og xml.
Læses:
ESPD’et skal afleveres elektronisk i pdf og xml.

Totalrådgivning til Infrastrukturplan for Fremtidens Vollsmose


Odense Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Odense Kommune
Nørregade 36-38
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Lars-Bo Lund Johansen
E-mail: larlj@odense.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.odense.dk/

I.1) Navn og adresser
Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Jacob Michaelsen
E-mail: jm@fabbo.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://fabbo.dk/

I.1) Navn og adresser
Civica
Carl Nielsens Kvarter 14
Odense C
5000
Danmark
Kontaktperson: Jens Pilholm
E-mail: jp@civica.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.civica.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af totalrådgivning til Infrastrukturplan for Fremtidens Vollsmose

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende totalrådgivningsudbud omfatter projektering, gennemførelse af entrepriseudbud samt styring i udførelsesfasen ved gennemførelse af Infrastrukturplanen - Fremtidens Vollsmose i Odense.

Opgaven er en realisering af Infrastrukturplanen – Fremtidens Vollsmose, der er forankret i det forpligtende samarbejde mellem Odense Kommune og boligforeningerne CIVICA og Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB), der er opgavens bygherrer og således ordregivere.

Udbudsmaterialet ligger offentligt tilgængeligt på Byggeweb på www.rib-software.dk – Byggeweb udbudsnr.: TN906399A.

Eventuelt rettelsesmateriale vil blive offentliggjort på samme udbudsportal.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 14 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71222000
71222100
71242000
71244000
71245000
71247000
71248000
71311000
71311300
71313000
71313400
71314100
71318100
71322500
71323200
71420000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Boligorganisationerne CIVICA og Fyns Almennyttig Boligselskab samt Odense Kommune står bag Infrastrukturplanen i et partnerskab med beboerne i Vollsmose. Det er gennem dette partnerskab, og i samarbejde med Landsbyggefonden, at Fremtidens Vollsmose realiserer en åbning af bydelen mod omverdenen ved at koble eksisterende og ny infrastruktur.

Med anlæggelsen af bygaden og sivegaderne skaber Infrastrukturplanen sammenhæng til byrummene, boligerne og Odense Kommunes funktioner i området: Risingsvejs forlængelse frem til Vollsmose Allé og de kommunale tilbud, Gillestedvejs forlængelse, som skaber sammenhæng mellem gymnasiet, folkeskolen, B1909 og bebyggelserne ved Vollsmose Allé, og endelig en ny forbindelse fra Birkeparken til H.C. Andersen Skolen og videre til Ejbygade.

Målet er at skabe øget tilgængelighed og gøre Vollsmose til en markant del af Odenses byprofil: Et levende bydelscentrum for Odense NØ, der er attraktivt for erhvervslivet at investere i, og som kan tiltrække nye beboere.

Nærværende udbud vedrører totalrådgivningsopgaven til grundlag for realisering af projektet Infrastrukturplanen - Fremtidens Vollsmose. Letbanen er ikke indeholdt i projektet.

Baggrunden for, at bygherre ikke opdeler kontrakten i flere delkontrakter, jf. punkt II.1.6) er, at den udbudte ydelse vedrører Infrastrukturplanen som helhed. Der forventes et tæt samarbejde mellem totalrådgiveren og bygherrerne, hvorfor bygherrerne har valgt ikke at udbyde totalrådgiverydelsen i særskilte delkontrakter. Det findes mest hensigtsmæssigt, at det er den samme totalrådgiver, som skal levere projektering, byggeledelse samt tilsyn på alle delprojekter, da dette er med til at sikre en samlet realisering.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 14 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som er bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en vurdering af de mest relevante referencer inden for de seneste fem år set i forhold til den udbudte opgave, jf .pkt. II 1.4) og II.2.4).

Ordregiver har udvidet referencerammen på de sædvanlige 3 år til 5 år for at sikre tilstrækkelig konkurrence, da der findes meget få referencer på sammenlignelige infrastrukturplaner inden for de seneste 3 år.

I forbindelse med vurderingen af en virksomheds egnethed til at løfte opgaven, vil "relevante referencer" forstås af ordregiver som værende referencer, der er sammenlignelige med den udbudte opgave i art og omfang, herunder særligt referencer på totalrådgiveropgaver indeholdende:

— Projektering af offentlige og/eller almene projekter vedrørende infrastruktur,

— Styring af flere delprojekter i udførelsesfasen samt tilsyn,

— Gennemførsel af tryghedsskabende tiltag i forindelse med infrastrukturplaner og/eller almene fysiske helhedsplaner,

— Byplanlægning i eksisterende byområder.

Der vil blive lagt positiv vægt på hvor mange af de 8 referencer, der omhandler projekter, der allerede er gennemført, ligesom der lægges positiv vægt på en sammlignelig størrelsen og kompleksiteten heraf.

Endvidere vil der blive lagt stor vægt på, at ansøger kan påvise erfaringer med kombination af flere af ovenstående områder på samme projekt.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Tilkøb af optioner afhænger af afklaring vedr. den økonomiske ramme, som beskrevet i udbudsmaterialets Bilag 1.1 punkt 1.6. Der ønskes option på, at nedenstående arbejder udføres af totalrådgiveren, efter totalrådgiver har færdiggjort anlægsprogram med styrende budget for alle 3 optioner:

— Delprojekt 1a,

— Delprojekt 1b,

— Delprojekt 7.

Arbejderne forbundet med optionerne er beskrevet i Bilag 1.1 og Bilag 1.2.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusiv bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk, kan afleveres på engelsk.

Ad pkt II.2.6) Opgørelsen af Rådgiveraftalens værdi udgør et skøn, og er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, hvor afsnit IV.C er udfyldt som beskrevet nedenfor. Ansøgerne skal i ESPD'et afsnit IV.C oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143:

Ansøgers betydeligste referencer af lignende rådgiverydelser inden for de seneste 5 år, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Ansøger skal udfylde ESPD'et med angivelse af årstal og periode for udførelse af referencen, beskrivelse af referencen, modtager og kontraktværdi.

Konkret efterspørges referencer for totalrådgivning, projektering, entrepriseudbud, projektledelse, brugerprocesser, landskabsarkitektur, byplanlægning, byggeledelse og tilsyn samt gennemførsel af tryghedsskabende tiltag i forbindelse med offentlige og/eller almene projekter vedrørende infrastruktur, infrastrukturplaner og helhedsplaner.

Der må maksimalt afleveres 8 referencer, referencer derudover vil ikke indgå i vurderingen. Dette er også gældende for konsortier eller andre sammenslutninger af virksomheder eller såfremt ansøger baserer sin tekniske formåen på en underrådgiver.

Ordregiver har udvidet referencerammen på de sædvanlige 3 år til 5 år for at sikre tilstrækkelig konkurrence, da der findes meget få referencer på sammenlignelige infrastrukturplaner inden for de seneste tre år.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan dokumentere følgende inden for de seneste 5 år:

— mindst 3 referencer vedrørende projektering og gennemførsel af kommunale infrastrukturprojekter som totalrådgiver,

— mindst 2 referencer vedrørende almene projekter, herunder fysiske helhedsplaner.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I forbindelse med indgåelse af Rådgiveraftalen vil den vindende tilbudsgiver skulle fremvise/dokumentere følgende:

En gældende og gyldig erhvervsansvarsforsikring på 12 500 000,00 DKK, ved personskade med selvrisiko på 100 000,00 DKK, og 10 000 000,00 DKK ved ting- og/eller formueskade med en selvrisiko på maks.100 000,00 DKK,- af enhver ting og/eller formueskade.

Se endvidere øvrige vilkår i det offentliggjorte udbudsmateriale.

Det er et aftalemæssigt krav, at Tilbudsgiver accepterer overholdelse af Bygherres arbejdsklausuler, der er vedlagt udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 18/06/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Det bemærkes, at ansøger skal anvende ordregivers ESPD i forhold til afgivelse af oplysninger og dokumentation i relation til pkt. III.1.3).

ESPD'et og udbudsmaterialet findes på http://www.RIB.dk under TN906399A.

Såfremt man ønsker at ansøge om at deltage i denne udbudsproces, skal man udfylde den offentliggjorte ESPD kaldet »espd-request« på følgende måde:

- Højreklik på ESPD-filen,

- Gem filen på din computer, eksempelvis på et lokalt drev eller på skrivebordet,

- Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/

- Vælg "dansk" som sprog,

- Marker "Jeg er en økonomisk aktør",

- Marker "Importere ESPD",

- Upload ESPD-filen, som du har gemt på din computer,

- Vælg Danmark som land (hvis du er en dansk ansøger),

- Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som er angivet i udbudsbekendtgørelsen, herunder del II.A, II.C, III.B, III.C, IV.C, V og VI,

- Bemærk at ansøger skal aflevere flere ESPD’er, hvis ansøger udgør en sammenslutning af virksomheder eller baserer sig på andre økonomiske aktørers kapacitet,

- Når ESPD’et er udfyldt, kan det 1) udskrives som PDF samt 2) eksporteres og gemmes. ESPD’et skal afleveres fysisk samt elektronisk på en USB i pdf og xml. Bemærk at flere af tekstboksene kan udvides efter der er trykket udskriv.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A).

Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for at udvælge kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C).

Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135, stk. 1 — 3 og 136 (ESPD del III, afsnit A, B og C). Ansøger skal derudover bekræfte, at ansøger ikke er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 (ESPD del III, afsnit C). Ansøger kan i del V oplyse, hvorfor de i del IV.C anses for at være særligt relevante for den udbudte opgave. De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud.

Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen dog være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A).

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Ansøger kan alene indgive én ansøgning om prækvalifikation. Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, f.eks. selv indgiver egen ansøgning, men samtidig indgår som deltager i et konsortium, der ansøger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgiveres tilbud.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://www.erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud.

— Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. lovens § 7,stk. 1,

— Øvrige klager over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgåeten kontrakt.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. lovens § 7, stk. 2, nr.1. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klagen indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/05/2018

Send til en kollega

0.105