23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 093-211195
Offentliggjort
17.05.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Fiskeristyrelsen

Vindere

Valgt rådgiver

(14.01.2019)
OSK-ShipTech A/S
Balticagade 15 C, 2. tv.
8000 Aarhus

Kontrakt om skibsteknisk rådgivning


Fiskeristyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fiskeristyrelsen
39097176
Nyropsgade 30
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Uffe Sveistrup
Telefon: +45 25105333
E-mail: uffsve@fiskeristyrelsen.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://fiskeristyrelsen.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209221&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=209221&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Fiskerikontrol

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om skibsteknisk rådgivning

 

Sagsnr.: 7520606
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71530000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Fiskeristyrelsen udbyder en kontrakt om skibsteknisk rådgivning med en forventet varighed på 5 år.

Kontrakten omfatter skibsteknisk rådgivningsbistand i forbindelse med nybygningen af et nyt fiskerikontrolskib. Rådgivningsbistanden skal gives i flere forskelligartede faser, herunder både i forhold til gennemførelsen af udbud af skibsbygningskontrakten, i forhold til selve byggefasen (tilsyn med byggeprocessen, m.v.), afleveringen af det nybyggede skib, samt eventuelt (som option) i forhold til at gennemføre salget af skibet ”Vestkysten”.

Rådgiveren forventes således at have erfaringer med både udbud, design og udvikling af skibe, samt gennemførelse af tilsyn.

Kontrakten om nybygningen af skibet vil blive indgået i overensstemmelse med udbudsloven. Det er forventningen, at udbuddet vil blive gennemført som et udbud med forhandling.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
34510000
34513550
34513600
71311000
71315100
71315210
71520000
71600000
71621000
79418000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Fiskeristyrelsen har ansvaret for at gennemføre regeringens fiskeripolitik, og styrelsen forestår bl.a. kontrollen med fiskeriet i de danske farvande. I dag anvendes fiskerikontrolskibet ”Vestkysten” til at kontrollere farvandet i Nordsøen, Skagerrak og det nordlige Kattegat. Fiskeristyrelsen skal derfor bygge et nyt Fiskerikontrolskib, der kan erstatte ”Vestkysten”. Det er i denne forbindelse Fiskeristyrelsen ønsker at indgå kontrakt om skibsteknisk rådgivning.

Det nye fiskerikontrolskib skal – ligesom ”Vestkysten” – indgå i redningsberedskabet, samt varetage bugseringsopgave som supplement til hovedopgaven med national og international fiskerikontrol. Skibet skal herudover varetage miljøopgaver for Miljøstyrelsen, såsom vandprøvetagning, hvilket Vestkysten også gør i dag. Skibet skal derfor være udstyret med et boarding-bådsarrangement, slæbespil samt et dragt-/udstyrsrum.

Dimensionerne for det nye fiskerikontrolskib forventes at være en længde på op til 60 meter, en bredde på ca. 11 meter og en dybgang på maksimalt 4 meter. Skibet skal kunne skyde en fart på 18 knob. Skibet skal endvidere kunne rumme behandlerrum, kondirum, opbevaringsrum, kontor, værksted, vaskeri, tavlerum, proviantrum og kabys samt sovepladser op til 14 personer.

Med henblik på skibets forventede lange levetid bør der i design og konstruktion tages højde for fremtidige krav til skibets drift og opgavevaretagelse, herunder bl.a. platform for droneflyvning, servicering og kontrol af kameraovervågningsudstyr på fiskefartøjer, DP-positioneringsudstyr, miljøkrav og mulighed for el-drift/LNG-drift (kondenseret gas).

Kontrakten om skibsteknisk rådgivning vil omfatte rådgivningsbistand i 7 faser:

I fase 1 vil rådgiveren skulle bistå med at udarbejde færdigt design af det skib, der skal bygges. Designet vil skulle anvendes som kravspecifikation i udbuddet af kontrakten om skibsbygningen.

I fase 2 vil rådgiveren i tæt samarbejde med Fiskeristyrelsen og styrelsens advokat, Kammeradvokaten, skulle udarbejde udbudsmateriale, der er egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud fra et kvalificeret værft. I denne fase vil rådgiveren ligeledes skulle bistå Fiskeristyrelsen med udarbejdelse af teknisk bilagsmateriale for byggeprogrammet udover kravspecifikationen.

I fase 3 vil rådgiveren skulle bistå Fiskeristyrelsen med gennemførelsen af udbuddet af kontrakten om skibsbygning, herunder prækvalificering af ansøgere, deltagelse i forhandlingsmøder, tilbudsevaluering, m.v.

I fase 4 vil rådgiveren skulle føre tilsyn med værftets arbejde, samt herunder bl.a. forestå byggeledelse og administration. Rådgiveren vil i den forbindelse skulle afsætte en fast tilsynsressource, som kan varetage de daglige tilsynsopgaver.

I fase 5 vil rådgiveren skulle sikre at afleveringen af skibet gennemføres tilfredsstillende og i overensstemmelse med kontrakten, herunder bl.a. i forhold til prøvesejlads, indhentelse af fornødne myndighedsgodkendelser og certifikater, udarbejdelse og administration af mangelsliste, m.v.

I fase 6 vil rådgiveren skulle tilrettelægge og medvirke til 1-årseftersynet, samt vurderingen af, om eventuelle sikkerhedsstillelser kan nedskrives. Rådgiveren vil ligeledes skulle føre og kontrollere mangellisten.

I fase 7 – såfremt Fiskeristyrelsen gør brug af sin option – vil rådgiveren skulle kunne bistå styrelsen i forbindelse med salg af ”Vestkysten”, herunder i forbindelse med vurdering af stand og prissætning, udarbejdelse af relevant dokumentation, kontakt til potentielle købere, m.v.

Rådgiveren forventes således at have relevant erfaring med både udbud, design og udvikling af skibe, samt erfaring med gennemførelse af værtstilsyn.

Det er vigtigt for Fiskeristyrelsen, at rådgiveren i vidt omfang agerer selvstændigt i alle faser, og at Fiskeristyrelsen således alene i begrænset omfang vil skulle afsætte ressourcer til projektet.

Se Opgavebeskrivelse og kravspecifikation (bilag 1) for yderligere.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 18
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten forventes at have en varighed på ca. 4 år, men det bemærkes, at kontrakten løber, indtil alle ydelser er leveret.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer/referencer, jf. punkt III.1.3), af skibsteknisk rådgivning i forhold til de opgaver, som kontrakten omfatter, herunder design af skibe og værftstilsyn, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4).

Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af funktionelt og volumenmæssigt sammenlignelige ydelser både for så vidt angår designopgaven og for så vidt angår selve tilsynsopgaven. Designopgaven og tilsynsopgaven vægtes ligeligt. Det vil blive tillagt positiv vægt, hvis der kan dokumenteres referencer, hvor ansøgeren både har bistået med design og værftstilsyn på samme skib. Det vil blive tillagt positiv vægt, hvis ansøgerne kan demonstrere erfaring med design af lignende skibstyper, dvs. ”special purpose vessels”, der f.eks. kunne være udstyret med et boarding-bådsarrangement.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Ordregiver har option på at købe rådgivningsbistand i forbindelse med salg af fiskerikontrolskibet Vestkysten.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Den Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsfond yder tilskud i forhold til den fælles fiskeripolitik, jf. Europarlamentets og Rådets forordning (EU) 508/2014, artikel 76.
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

I forhold til pkt. II.1.4, og 2.7, hvor det fremgår, at kontrakten forventes at have en varighed på ca. 4 år, bemærkes, at kontrakten løber, indtil alle ydelser er leveret.

I forhold til pkt. II.1.5 og II.2.6 om anslået værdi, bemærkes at værdien anslås til mellem DKK 5 - 8 000 000 DKK.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

— Ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

1) En liste over de op til 5 betydeligste sammenlignelige ydelser, jf. punkt II.1.4) og II.2.4), som ansøger har udført i løbet af de sidste 3 år inden ansøgningsfristen.

Kun referencer, der vedrører ydelser, som er udført på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. punkt II.2.9). Hvis der er tale om en igangværende opgave, er det således alene den del af ydelserne, der allerede er udført på ansøgningstidspunktet, som vil indgå i vurderingen af referencen.

Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager).

Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet.

Der kan maksimalt angives 5 referencer, uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium).

Såfremt der angives mere end 5 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 5 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra.

Såfremt det ikke kan afgøres, hvilke referencer, der er de første 5 referencer, vil referencerne blive udvalgt ved lodtrækning,

Baserer ansøger sig på andre enheders uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer eller faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, jf. punkt II.2.4), skal de konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Der skal være mindst én reference vedrørende design af skibe og mindst én reference vedrørende værftstilsyn og aflevering. De to mindstekrav kan imidlertid godt opfyldes ved en og samme reference.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30.6.2014.

Kontrakten omfatter ikke sociale klausuler om uddannelses- eller praktikaftaler, da kontrakten ikke er vurderet relevant i den forbindelse. Kontrakten indeholder således f.eks. ikke et driftselement.

Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen.

Kontrakten indeholder krav til opbevaring af regnskabsmateriale.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til ud-budsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation i forbindelse med ansøgningsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 1.6.2018. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest 6 dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i ud-budslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1 medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Benyttelsen af de frivillige udelukkelsesgrunde sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er bagatelagtige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.

Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § § 151-152, jf.§ 153.

Yderligere oplysninger:

I forhold til pkt. II.1.4, og 2.7, hvor det fremgår, at kontrakten forventes at have en varighed på ca. 4 år, bemærkes, at kontrakten løber, indtil alle ydelser er leveret.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for optionen.

I relation til punkt II.2.9) bemærkes, at hver ansøger kun kan indgive én ansøgning om prækvalifikation.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.

Kontrakten er ikke opdelt i delkontrakter, da det vurderes, at en opdeling af kontrakten vil reducere de økonomiske gevinster ved at udbyde en samlet kontrakt. Det vurderes endvidere, at en opdeling af kontrakten vil kunne forhøje omkostningerne ved gennemførelsen af udbuddet, ligesom en opdeling af kontrakten ville indebære en uforholdsmæssig omkostningsforøgelse i forbindelse med selve kontraktadministrationen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2018

Send til en kollega

0.099