23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 104-236719
Offentliggjort
02.06.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
27.07.2018 Kl. 12:00

Addresse
Kullegaard AS
Trekronergade 149 B
2500 Valby
Kontaktperson: Jeannet Lass-Meyer

Udbyder

Boligselskabet Sjælland

Opdateringer

Rettelse
(13.07.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 06-07-2018
Time: 12:00
Læses:
Dato: 27-07-2018
Time: 12:00

IV.2.3
Placering af det tekst, der skal ændres:Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
I stedet for:
Dato: 16-07-2018
Læses:
Dato: 01-08-2018


Yderligere oplysninger
Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
ændres til 1.8.2018.

Helhedsplan Margrethegården, Ringsted, renovering og sammenlægning af 117 boliger til 112 boliger, samt nyt fælleshus og mandskabsbygning med vaskeri


Boligselskabet Sjælland

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet Sjælland
Sjællandsvænget 1
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Kjeld K. Jørgensen
Telefon: +45 46304751
E-mail: kkj@bosj.dk
NUTS-kode: DK02

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bosj.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Kullegaard AS
Trekronergade 149 B
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Jeannet Lass-Meyer
Telefon: +45 36130705
E-mail: jlm@kullegaard.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kullegaard.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Helhedsplan Margrethegården, Ringsted, renovering og sammenlægning af 117 boliger til 112 boliger, samt nyt fælleshus og mandskabsbygning med vaskeri. Udbud i hovedentreprise

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Formålet med udarbejdelse af helhedsplanen for Margrethegården i Ringsted var et ønske fra Boligselskabet Sjælland og afdelingsbestyrelsen i Margrethegården i Ringsted, om at få belyst mulighederne for en genopretning og forbedring af afdelingens bygninger og installationer som nu er ca. 50 år gamle.

Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen nu er bl.a. en konstatering af forøget naturlig nedslidte og reduceret restlevetid på en række bygnings- og installationskomponenter. Margrethegården repræsenterer desuden en typisk funktionsopdelt bolig der ikke lever op til de forventninger der i dag stilles til en almennyttig bolig.

Ovennævnte skal også ses i sammenhæng med en forventet ændring af beboersammensætningen i afdelingen, fra ældre til yngre beboere med deraf ændrede forventninger til boligstandard m.v.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 105 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK022
Hovedudførelsessted:

 

4100 Ringsted

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

— Eksisterende 117 lejemål ombygges til 112 lejemål, hvoraf 49 er tilgængelighedsboliger,

— Der tilbygges ca. 1 650m2 nyt boligareal på samtlige blokke,

— Samlet grundareal er på 15 461 m2 med nye grønne fællesarealer,

— Udvendig efterisolering og facaderenovering af eksisterende bygninger,

— Totalrenovering af lejligheder,

— Sammenlægning af lejligheder,

— Ombygning af lejligheder til tilgængelighedsboliger,

— Nybygning af boliger bl.a. ved påbygning af ekstra etage samt forlængelse af 2 boligblokke,

— 112 nye P-pladser plus 10 nye P-pladser i udlæg etableres i terræn,

— Fornyelse af samtlige tage,

— Nye etager/tagboliger på nær i blok B, D og F,

— Opførelse af nyt fælleshus og mandskabsbygning med vaskeri, som sammenbygges med eksisterende garagebygninger.

Sammenlægning af boliger omfatter:

— Nedrivning af vægge,

— Søjle/drager, hvor vægge nedrives pga. romadækkenes spændretning,

— Nogle eksisterende vægge bibeholdes. Øvrige vægge skal nedtages og fjernes,

— Alle indvendige overflader skal miljøsaneres,

— Køkken og bad flytter placering,

— Der etableres nye køkkener og badeværelser i samtlige boliger,

— Alle installationer skal være nye,

— Krav om ud- og indblæsning af ventilation,

— Nye gulve og lofter i lejlighederne,

— Nye vinduer, altandøre og altaner.

Renovering af boliger omfatter:

— Nedrivning af vægge,

— Søjle/drager, hvor vægge nedrives pga. romadækkenes spændretning,

— En del eksisterende vægge bibeholdes. Øvrige vægge skal nedtages og fjernes,

— Alle indvendige overflader skal miljøsaneres,

— Køkken og bad flytter placering,

— Der etableres nye køkkener og badeværelser i samtlige boliger,

— Alle installationer skal være nye,

— Krav om ud- og indblæsning af ventilation,

— Nye tage på samtlige blokke. Alle tage får ny taghældning, på nær blok F. Den bibeholder eksisterende taghældning,

— Nye gulve og lofter i lejlighederne,

— Nye altaner,

— Nye elevatorer etableres i alle blokke, på nær blok F,

— Nye vinduer, altandøre og altaner.

Tilbygning omfatter:

— Blok A og E bliver udvidet med nye boliger med ny trappeopgang og elevatorer,

— Nye tagboliger etableres på blok A, C og E,

— Krav om ud- og indblæsning af ventilation i samtlige blokke,

— Nye elevatorer,

— Nye vinduer, altandøre og altaner,

— Efterisolering af facader på blok A, C og E.

Tilgængelighed af boliger omfatter:

— Nedrivning af vægge,

— Søjle/drager, hvor vægge nedrives pga. romadækkenes spændretning,

— En del eksisterende vægge bibeholdes. Øvrige vægge skal nedtages,

— Alle indvendige overflader skal miljøsaneres,

— Køkken og bad flytter placering,

— Der etableres nye køkkener og badeværelser i samtlige boliger,

— Alle installationer skal være nye,

— Krav om ud- og indblæsning af ventilation,

— Nye gulve og lofter i lejlighederne,

— Nye elevatorer etableres i alle blokke, på nær blok F,

— Nye vinduer, altandøre og altaner.

Befæstede områder:

Projektet består af en kombination af at genanvende eksisterende vejbane. I en kombination af eksisterende bygningskroppe, nye facader på eksisterende bygningskroppe og nybyggeri ved tilbygninger, skal der med al sandsynlighed påregnes noget tilpasning på sitet under udførelsen. De eksisterende granit kantsten og granit sten skal genanlægges på mødepladserne.

Fast inventar:

Fast inventar til leg og sport kombineres med mødepladserne. Ved opgange vil der være fast inventar i form af bænke og cykelstativer.

Beplantninger:

Til processen ved udførelsen af dette projekt er der søgt om at beholde og genanvende så meget af den sunde beplantning som muligt. Der skal derfor tages udgangspunkt i en bevarelse og omplantning med ny placering. Regnvand fra tagryggen føres mod landskabet, og regnvand der lander direkte i landskabet nedsives direkte eller ledes til regnvandsgrøfter/bede. Der skal tages ekstra hensyn til de fredede træer i skel.

Udførelse sker i perioden ultimo 2018 til medio 2021.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 105 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 40
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil Boligselskabet Sjælland vælge de 5 ansøgere, som i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen. Bygherren vil i sin udvælgelse sikre det bedste konkurrencefelt i tilbudsgivningen. Ved vurderingen vil der blive lagt særlig vægt på, at ansøger via referencer kan dokumentere erfaring med opførte eller i det væsentligste færdigudførte byggerier indenfor følgende:

- At så mange referencer som muligt ligger tæt på den økonomiske ramme,

- At så mange referencer som muligt angår hoved- eller totalentreprise på renovering af større byggerier, det være sig almene boliger eller boliger i almindelighed,

- At så mange referencer som muligt vedrører opførelse af byggeri i samarbejde med en almen boligorganisation,

- At så mange referencer som muligt vedrører renovering foretaget i delvist beboet bebyggelse.

Mindstekrav til den tekniske og økonomiske kapacitet jf. bekendtgørelsens pkt. III.1.2.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ansøgere skal som et led i ansøgningen udfylde den af ordregiver udarbejdede skabelon for ESPD, som er tilgængelig via https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

ESPD dokumentet indgår i udbudsmaterialet som xml-fil. Ansøgere skal downloade filen og derefter importere og udfylde den via hjemmesiden https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=da

Dokumentet printes til ansøgningen.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Hvis ansøgningen afgives af et konsortium eller lignende sammenslutning af virksomheder, skal ESPD udfyldes for samtlige deltagere i konsortiet/sammenslutningen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, litra B ("Samlet årsomsætning"): Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, oplyses der under ESPD del IV, litra B ("Etablering af virksomhed") om omsætning fra det tidspunkt hvor virksomheden er etableret.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal angive sin egenkapital for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives egenkapitalen på ansøgningstidspunktet.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal angive sit samlede resultat før skat for hvert af de 3 senest tilgængelige regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, gives oplysninger for de år hvor der er aflagt årsrapport. Hvis ansøgeren endnu ikke har aflagt årsrapport angives resultat før skat på ansøgningstidspunktet.

ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav"): Ansøgeren skal som en del af ansøgningen vedlægge foreløbig (ikke bindende) tilkendegivelse fra garantistiller om at dette vil være indstillet på at stille sædvanlig entreprenørgaranti jf. AB 92 § 6. Sikkerhedsstillelsen beregnes som 15% af 105 000 000 (ekskl. moms). Tilkendegivelsen vedlægges som separat bilag til ansøgningen, hvorfor der alene henvises til dette i ESPD, del IV, litra B ("Øvrige økonomiske og finansielle krav").

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders økonomiske formåen (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som ansøger, underleverandør eller lignende) skal udfylde ESPD, del II, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD for de pågældende enheder/virksomheder ligesom der skal vedlægges støtterklæring(er) til ansøgningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

For at sikre at ansøger har den rette finansielle og økonomiske formåen, er det et mindstekrav at ansøgeren i hvert af de seneste 3 regnskabsår som minimum har haft:

— En årsomsætning på 150 000 000 DKK ekskl. moms,

— En soliditetsgrad (egenkapital/samlede aktiver) på mindst 15%,

— En egenkapital på mindst 10 000 000 DKK for hvert af de seneste 3 år.

Ansøgeren skal oplyse årsomsætning, soliditetsgrad og egenkapital i ESPD dokumentets pkt. IV, afsnit B.

Hvis ansøger har eksisteret i mindre end 3 år, skal omsætningen være min. 125 000 000 DKK ekskl. moms i de tilgængelige regnskabsår.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede årlige omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (konsortium og lignende) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede årlige omsætning i hvert af de 3 seneste regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD, del IV, litra C ("For så vidt angår bygge- og anlægskontrakter: udførelse af arbejde af den anførte type"): Ansøgeren skal anføre sammenlignelige opgaver udført inden for de seneste 5 år. Opgaverne kan være renovering af almene boliger eller renoveringsopgaver af tilsvarende størrelse og kompleksitet i hoved- eller totalentreprise. Der må maksimalt vedlægges 10 referencer, der hver maksimalt må fylde 1 A4 side. Referencerne skal indeholde oplysninger om kunde/bygherre, ansøgerens rolle og entreprisesum samt udførelsestidspunkt (år). Ansøgeren kan vælge at vedlægge referencer som separat bilag. I givet fald skal ansøgeren henvise til dette i ESPD, del IV, litra C.

En ansøger som ønsker at basere sig på andre enheders tekniske kapacitet (f.eks. andre virksomheder i samme koncern som ansøger, underleverandør eller lignende) skal udfylde ESPD, del IV, litra C og der skal vedlægges udfyldte ESPD for de pågældende enheder/virksomheder ligesom der skal vedlægges støtterklæring(er) til ansøgningen.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ansøger skal mindst kunne dokumentere 1 reference med renovering af almene boliger inden for de seneste 5 år.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/07/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 16/07/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikationsanmodningen bedes afleveret i 3 trykte eksemplarer samt i 1 elektronisk udgave på USB-stik, jf. I.3).

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsfasen skal fremsendes pr. mail, jf. I.3. Svar på fremsendte spørgsmål vil løbende blive offentliggjort i anonymiseret form på https://www.rib-software.dk/udbudsportal/

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage efter den dag, hvor ordregiver har afsendt underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2018

Send til en kollega

0.098