23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 104-236720
Offentliggjort
02.06.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
29.06.2018

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Vindere

Valgt totalentreprenør

(20.02.2019)
Jakobsen & Blindkilde A/S
Aulum

Opdateringer

Rettelse
(08.06.2018)

IV.2.2
I stedet for:
Dato: 29-06-2018
Læses:
Dato: 03-07-2018
Time: 08:00

Totalentreprenør til SDU Esbjerg


Bygningsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
58182516
Carl Jacobsens Vej 39
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Jonathan Fromholt Larsen
Telefon: +45 41701236
E-mail: jls@bygst.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bygst.dk

Internetadresse for køberprofilen: www.bygst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Totalentreprenør til SDU Esbjerg

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Projektet omhandler nybyggeri til brug for Syddansk Universitet (SDU). Bygningsstyrelsen er ejer og SDU er lejer. Byggeriet er kontorbyggeri til undervisnings-, forsknings- og administrative formål. Bygningen skal indeholde undervisningslokaler, bibliotek, mødelokaler, grupperum, studenterbar samt forskningskontorer m.m.

Nybyggeriet bygges sammen med den eksisterende bygning, som tilhører professionshøjskolen UC Syd. Sammenbygningen mellem den eksisterende og den nye bygning udgør en lille, men væsentlig del af nybygningen.

Nybyggeriet skal opføres i to etager på i alt ca. 7 650 m2 med ca. 614 m2 kælder. Indeholdt i totalentreprisen er indkørsel, veje og parkering herunder udvidelse af parkeringsområdet med en ny indkørsel til Degnevej. Indeholdt i totalentreprisen er desuden haveanlæg inkl. inventar og terrænregulering samt cykelparkering. Desuden nedbrydning og bortskaffelse af gl. tysk betonbunker.

Der er udarbejdet skitseprojekt, byggeprogram og designmanual til projektet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

SDU Esbjerg.

Degnevej 16.

6705 Esbjerg Ø

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Bygningsstyrelsen er bygherre og opfører nybyggeriet til undervisning og administration for SDU.

Bygningen skal opføres i tilknytning til UC Syds Campusområde. Området består af teglbygninger i god arkitektonisk kvalitet. Nybyggeriet skal bygges sammen med den eksisterende bygning 6, som ejes af UC Syd. Det stiller krav til nybyggeriets arkitektoniske udtryk og kvalitet, der skal passe til bygning 6 og campusområdet generelt. Bygningsstyrelsen ønsker en totalentreprenør med arkitektfaglige og ingeniørfaglige kompetencer.

Bygherren ønsker en totalentreprenør med gode erfaring indenfor totalentrepriser, som sikrer en stærk styring og optimeret byggeproces.

Totalentreprenøren forventes at kunne levere egenproduktion indenfor et eller flere fag.

Det er vigtigt at totalentreprenøren kommunikerer struktureret og systematisk med bygherre og igennem bygherren inddrager brugeren i nødvendigt omfang, herunder ved valg af æstetisk karakter.

Totaløkonomi er væsentligt for bygherre og bygherre ønsker gennem projektering at blive præsenteret for totaløkonomiske beregninger og vurderinger for at sikre, at løsninger er gennemtænkte med en optimal relation mellem kvalitet og pris.

Totalentreprenøren skal være indstillet på at byggeriet skal opføres samtidig med at der er studerende og ansatte på UC Syd-campusområdet, som byggepladsen vil ligge i tilknytning til. Der skal sikres et godt arbejdsmiljø ligesom sikkerheden for campusområdets studerende og ansatte skal sikres.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 19
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere vil Bygningsstyrelsen lægge vægt på kvaliteten af de under pkt. III1.3) nævnte referencer i forhold til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvíses til udbudsmaterialet.

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD'ets xml-fil skal uploades på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1 og VI.3.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 137. stk. 1, nr. 1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal aflevere ESPD'et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD'et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Bygningsstyrelsen opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller teknisk/faglig formåen, skal ver enkelt af disse også vedlægge et ESPD.

Se desuden punkt II.2.14 for yderligere om ESPD'et.

Baserer ansøger sig på andres formåen og/eller har underrådgivere opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger, og hvem ansøger baserer sig på både for så vidt angår økonomisk formåen som teknisk formåen. Herudover kan asøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåeni henhold til punkt III1.2 og punkt III1.3 (f.eks. en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren roder over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved støtteerklæring), jf. Udbudslovens § 144 stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest inden kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underlevereandør uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3 vedrørende indhentelse af dokumentation.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD'et er et afleveringskrav, jf. denne udbudsbekendtgørelses punkt II 2.14.

Den økonomiske aktør skal i relation til økonomisk og finansiel kapacitet udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD'et:

(a) Samlet årsomsætning:

Ansøgerens skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de disponible regnskabsår.

(b) finansielle nøgletal:

Under dette punkt i ESPD'et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 regnskabsår. Soliditetsgraden skal fremgå af boksen "Nøgletal". I boksen "Beskrivelse" skal ansøger oplyse både, hvilken egenkapital ansøger har samt værdien af de samlede aktiviteter, således at ordregiver kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad. a)

Ansøgerens samlede årsomsætning skal have været mindst 30 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive for de disponible regnskabsår.

Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal minimum én af aktørerne opfylde dette krav.

Ad. b) finansielle nøgletal:

Ansøgers soliditetsgrad skal være minimum 15% de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører, f.eks. et konsortium, skal samtlige deltagere opfylde kravet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøgeren skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD'et:

Ansøgeren skal angive en liste med maksimalt 5 referencer á maksimalt 2 A4 sider udført inden for de seneste 5 år. (Maksimalt 10 sider i alt).

Referencerne bør indeholde en kort beskrivelse af opgaven, udførelsesperiode, byggesum med procentvis angivelse +/- af evt. ændret budget, bruttoareal, entrepriseform, samarbejdsform/organisation, samlet projekteringstid, samlet udførelsestid, grad af projektering, oplysning om bygherre samt kontaktperson hos bygherre. Ligeledes bør referencerne afspejle at ansøgeren har erfaring med totalentreprise og/eller hovedentreprise som hovedentreprenør. Referencerne bør afspejle, at ansøgeren har erfaring med totalentreprise på projekter med samarbejde mellem arkitekt og ingeniør. Referencerne bør endvidere afspejle at ansøger har kompetencer og erfaring indenfor undervisningsmiljøer.

Referencerne kan være fælles referencer eller en blanding af totalentreprenør og øvrige teamdeltageres referencer. Referencerne bedes samlet på én samlet referenceliste.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ud over tekst i ESPD'et skal der afleveres maksimalt 2 sider pr. reference med billeder og billedtekst på Byggeweb. Dette er afleveringskrav 2 af 2.

Resultatet af det arbejde, der anføres på listen, dokumenteres ved fremsendelse af dokumentation jf. Udbudslovens § 155, nr. 1.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen (f.eks. en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren råder over den pågældendes ressourcer under et eventuelt kontraktforløb, jf. Udbudslovens § 144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest ved kontraktindgåelse.

Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden Bygningsstyrelsens forudgående skriftlige tilladelse.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD'et tages ikke i betragtning. Går flere tilbudsgivere sammen i et konsortium skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres faglige og/eller tekniske formåen skal hver enkelt af disse vedlægge en individuelt ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2018
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 11/07/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen Byggeweb Udbud på www.rib-software.dk/udbudsportal Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via Byggeweb Udbud.

Udbudsnr. i Byggeweb er TN711527A.

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen www.rib-software.dk og vælg »login« og følg vejledningen,

2) Login ved at taste dine personlige brugerkoder,

3) I »Personligt område« vælg boksen »Søg efter udbud«,

4) Indtast RIB udbudsnummer TN711527A og tryk »søg«,

5) Udbuddet »Prækvalifikation Totalentreprenør til opførelse af nybyggeri til SDU Esbjerg« fremkommer og vælg »OK«,

6) Åbn udbuddet »Totalentreprenør til opførelse af nybyggeri til SDU Esbjerg« ved at vælge »rib-softwareudbud« og udbudsnavn »Totalentreprenør til opførelse af nybyggeri til SDU Esbjerg« i oversigten,

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra starttidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internetadresse www.rib-software.dk

2) Vælg »Ny bruger« og følg vejledningen.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1) Gå til internetadressen www.rib-software.dk og vælg »Login«, og tryk »Glemt brugernavn/password?« og følgvejledning.

Byggeweb/RIB Support: Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i Byggeweb, kan RIBsupport vederlagsfrit kontaktes på enten +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar i god tid og indenfor afleveringsfristenat sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav.

Ansøges som et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fællesansøgning, er det nødvendigt i forhold til rib-software/Byggeweb, at konsortiet udpeger en repræsentant, som uploader materialet/dokumenterne for samtlige konsortiemedlemmer eller lign.

ESPD:

Ansøgerne skal udfylde og uploade ESPD'et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i Byggeweb. ESPD'et oprettes af ordregiver og udfyldes af ansøgere som foreløbigt bevis for, at de opfylder kriterierne med hensyntil udelukkelse, egnethed og udvælgelse. ESPD er den elektroniske version af den standardskabelon, som Kommissionen har udformet i gennemførelsesforordning (EU) 2016/7 af den 5.1.2016. Kun vinderen af udbuddet skal som udgangspunkt fremsende fuld dokumentation, mens øvrige deltagere kan nøjes med at udfylde et ESPD.

Ansøgeren skal downloade ESPD (Xml-fil) i Byggeweb Udbud. Xml-filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge»Jeg er en økonomisk aktør«, og dernæst »Importere ESPD«. Herefter uploader man xml-filen, der udgør ordregiverens ESPD, som ansøgeren har downloadet i Byggeweb Udbud. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke.

Der er i ESPD DEL II A,e tale om sammenslutning som et konsortium, et joint venture eller lignende og ikke tale om anvendelse af underentreprenører til løsning af opgaven. I tilfælde af anvendelsen af underentreprenører skal underentreprenør til totalentreprenør besvare spørgsmålet i DEL II A,e med "nej". Anvendelsen af underrådgivere skal i stedet angives under DEL II C.

For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsensvejledning »Det elektroniske ESPD — sådan virker det«: http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Publikationer/Dansk/2017/20170303-ESPD-saadan-virker-det?tc=E538038EB1E04A96B9964BE4C0F85F46 ESPD'et skal ikke underskrives, da dokumentet uploades som xml.fil.

Øvrig dokumentation:

— Dokumentation for relevant forsikring,

— Dokumentation for konsortiedannelse - såfremt det er relevant,

— Dokumentation for underleverandører - såfremt det er relevant.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Bygningsstyrelsen har afsendt en underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at Bygningsstyrelsen har offentliggjort en bekendtgørelsei Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/05/2018

Send til en kollega

0.11