23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 106-242613
Offentliggjort
06.06.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
30.06.2018 Kl. 12:00

Addresse
Damgaard Rådgivende Ingeniører
Kontaktperson: Henning Lambertsen
E-mail: hela@damgaard-ri.dk
med kopi til Lars Strøbech / lsh@veks.dk

Mærke
"Ansøgning om prækvalifikation, VEKS-Linda 7140"

Udbyder

VEKS

Vindere

Valgt leverandør

(04.10.2018)
Logstor A/S
Danmarksvej 11
9670 Løgstør

Rørleverance og muffemontage - Linda VEKS, Høje Taastrup


VEKS

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
VEKS
69330428
Roskildevej 175
Albertslund
2620
Danmark
Kontaktperson: Lars Borgvardt Strøbech
Telefon: +45 43660366
E-mail: lsh@veks.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.veks.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Damgaard Rådgivende Ingeniører
33748922
Algade 43
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Henning Lambertsen
Telefon: +45 46320470
E-mail: hela@damgaard-ri.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.damgaard-ri.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Damgaard Rådgivende Ingeniører
33748922
Algade 43
Roskilde
4000
Danmark
Kontaktperson: Henning Lambertsen
Telefon: +45 46320470
E-mail: hela@damgaard-ri.dk
NUTS-kode: DK012

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.damgaard-ri.dk

I.6) Hovedaktivitet
Produktion, transport og distribution af gas og varme

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rørleverance og muffemontage - Linda VEKS, Høje Taastrup

 

Sagsnr.: 7140
II.1.2) Hoved-CPV-kode
09324000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Levering af præisolerede fjernvarmerør samt komponenter og muffemontage i DN600. Samlet tracelængde på ca. 700 m.

Rørstatiske beregninger inkl. beregninger for varmeforspænding for det nye system inkl. dokumentation i henhold til EN13941 og PED.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Levering af præisolerede fjernvarmerør samt komponenter og muffemontage i DN600. Samlet tracelængde på ca. 700 m.

Rørstatiske beregning inkl. beregninger for varmeforspænding for det nye system inkl. dokumentation i henhold til EN13941 og PE.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 500 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 17
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Der stilles ikke krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister.

Dokumentation for at ansøgerne ikke befinder sig i nogen af de i direktiv 2014/24/EU artikel 57, stk. 1, litra a),b), c), d), e) og f) nævnte situationer. Dette kan dokumenteres i form af certifikater, attester, erklæringer og anden dokumentationen i henhold til direktiv 2014/24/EU artikel 60, stk. 1., 2., 3., 4., og bilag XII. Dokumentation må højst være 6 måneder gammel ved udløbet af fristen for indlevering af ansøgningen.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

For de seneste 3 år bedes vedlagt:

— firmaets omsætning for opgaver i forbindelse med levering af fjernvarmerør,

— firmaets overskud,

— firmaets egenkapital.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Referencer der illustrerer virksomhedens erfaring og ekspertise med levering af fjernvarmerør og dertilhørende muffemontage i Danmark.

Referencer må maksimalt være 5 år gamle.

Referencerne skal angive kontraktens samlede omfang i DKK, kundens navn, kontaktadresse og telefonnummer.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

 

Krav fremkommer til de prækvalificerede i udbudsdokumenterne.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Der kræves sikkerhedsstillelse og garantier i henhold til udbudsdokumenterne.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:

 

Krav fremkommer til de prækvalificerede i udbudsdokumenterne.

 

III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:

 

Sammenslutninger af aktører skal hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og skal udpege en fælles befuldmægtiget, der med bindende virkning for alle sammenslutningens parter kan træffe bindende beslutninger vedrørende kontrakten.

 

III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Krav fremkommer til de prækvalificerede i udbudsdokumenterne.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/06/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 06/07/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikationsmaterialet skal sendes pr. e-mail til Henning Lambertsen / hela@damgaard-ri.dk med kopi til Lars Strøbech / lsh@veks.dk E-mail skal mærkes med "Ansøgning om prækvalifikation, VEKS-Linda 7140 ".

Hver ansøger kan alene indgive én anmodning om prækvalifikation.

Ordregiver vil prækvalificere maks. 3 ansøgere, der vurderes egnet til at løse opgaven på baggrund af de indsendte oplysninger, som nævnt i pkt. III.1.1, pkt. III.1.2 og pkt. III.1.3. Ved mere end 3 egnede udvælges de 3 med mest relevante referencer. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen for at leve op til kravene i pkt. III.1.2 og pkt. III.1.3 skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at disse enheder fremlæggeren erklæring med tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Har ansøger klart identificeret de andre enheder, anses det for godtgjort, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
valby
2500
Danmark
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/06/2018

Send til en kollega

0.131