23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 108-246378
Offentliggjort
08.06.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
12.07.2018

Addresse
Spectras as
Kontaktperson: Steen Lyck
E-mail: sln@spectras.dk

Udbyder

Ærø Kommune

Opdateringer

Annullering
(12.06.2018)

Ansøgere skal anvende prækvalifikationsmaterialet, der er tilgængelig på adressen http://www.rib-software.dk
Ansøgere opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet.
Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende prækvalifikationsmaterialet bedes stilet skriftligt og skal rettes til den i afsnit 2 angivne kontaktperson fra Spectras as pr. e-mail med emnet: >>Spørgsmål - Prækvalifikation tilbud af Indsamling af husholdningsaffald og dagrenovation i Ærø Kommune<< senest 29.6.2018.
Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden ansøgningsfristen udløb.
Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden ansøgningsfristen vil ikke blive besvaret.
Ansøgning og tilbud skal være på dansk. Endvidere skal al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden være på dansk.
Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på adressen www.rib-software.dk

Indsamling af husholdningsaffald og dagrenovation i perioden 1.1.2019-31.12.2022


Ærø Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Ærø Kommune
28856075
Statene 2
Ærøskøbing
5970
Danmark
Kontaktperson: Steen Lyck
Telefon: +45 51512700
E-mail: sln@spectras.dk
NUTS-kode: DK031

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rib-software.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Spectras as
29313490
Søren Frichs Vej 38A
Aarhus
8230
Danmark
Kontaktperson: Steen Lyck
Telefon: +45 51512700
E-mail: sln@spectras.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rib-software.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.sln@spectras.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Spectras as
29313490
Søren Frichs Vej 38A
Aarhus
8230
Danmark
Kontaktperson: Steen Lyck
Telefon: +45 51512700
E-mail: sln@spectras.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rib-software.dk

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: http://www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Indsamling af husholdningsaffald og dagrenovation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling af husholdningsaffald og dagrenovation i perioden 1.1.2019-31.12.2022

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90510000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Tjenesteydelsen omfatter indsamling af dagrenovation i Ærø Kommune fra samtlige private husstande, herunder også enkelte virksomheder og institutioner, som frembringer dagrenovation og er tilmeldt renovationsordningen på samme vilkår som de private husstande samt transport og opbevaring af genanvendeligt affald.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90511000
90511100
90511200
90511300
90511400
90512000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

 

5970 Ærø Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Tjenesteydelsen omfatter indsamling af dagrenovation i Ærø Kommune fra samtlige private husstande, herunder også enkelte virksomheder og institutioner, som frembringer dagrenovation og er tilmeldt renovationsordningen på samme vilkår som de private husstande samt transport og opbevaring af genanvendeligt affald.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kontrakten kan forlænges med 12 måneder.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Såfremt der modtages flere end 4 konditionsmæssige ansøgninger, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene samt opfylder egnethedskravene, vil ordregiver foretage en udvælgelse blandt disse ansøgere. Til brug for udvælgelsen skal ansøgerne oplyse følgende i ESPD del IV:

1) Op til 4 referencer på varetagelse af tjenesteydelser vedrørende indsamling af husholdningsaffald og dagrenovation;

2) Regnskab/Årsomsætning for de seneste 3 regnskabsår. For hver reference under nr. 1 ovenfor, skal ansøger angive en kort beskrivelse af opgaven, ansøgers konkrete rolle, opgavens samlede økonomiske ramme, periode for ydelsen. Oplysningen i ESPD kan være en præcis henvisning til fx bilag, hvori referencerne fremgår.

Såfremt der er færre ansøgere end 4, kan det forventes, at alle ansøgere vurderes egnede, såfremt de er konditionsmæssige.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

— Oplysninger om ansøgers identitet samt generelle oplysninger om ansøger, jf. ESPD del II. A,

— Oplysninger om ansøgers repræsentanter, jf. ESPD del II. B,

— Oplysninger om hvorvidt tilbudsgiver er omfattet af en af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, jf. ESPD del III. punkt A og B samt § 136, jf. ESPD del III punkt C.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Dokumentation for virksomhedens optagelse i virksomheds- og selskabsregister,

— Tro- og loveerklæring om hvorvidt virksomheden er registreret i det statslige affaldsregister som transportør,

— Regnskab fra de sidste 3 år med revisorpåtegning, heraf skal de sidste 2 års regnskaber udvise overskud,

— Virksomhedens egenkapital skal være positiv i alle 3 år.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

— Tilbudsgiver skal dokumentere mulighed for at opfylde samtlige nødvendige uddannelseskrav,

— Tilbudsgiver skal fremsende referencelister i forbindelse med varetagelse af lignende opgaver inden for affaldsområdet, herunder hvilket materiel og teknisk udstyr tilbudsgiver disponerer over til udførelsen af de udbudte tjenesteydelser,

— Håndteringskursus for håndtering af farligt affald i det offentlige, min. trin 1, er påkrævet for alle medarbejdere, der skal håndtere farligt affald,

— Sikkerhedsrådgiverbevis eller oplysning om, at der indgås aftale med anden sikkerhedsrådgiver med gyldigt bevis,

— Vognmandsbevis samt oplysninger om, at virksomheden har tilladelse til transport af farligt affald,

— Dokumentation for registrering i Statens Affaldsdatasystem som transportør af dagrenovation og dagrenovationslignende affald.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/07/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 12/07/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Ansøgere skal anvende prækvalifikationsmaterialet, der er tilgængelig på adressen http://www.rib-software.dk

Ansøgere opfordres til at søge eventuelle uklarheder og usikkerheder afklaret ved at stille spørgsmål til prækvalifikationsmaterialet.

Alle henvendelser og spørgsmål vedrørende prækvalifikationsmaterialet bedes stilet skriftligt og skal rettes til den i afsnit 2 angivne kontaktperson fra Spectras as pr. e-mail med emnet: >>Spørgsmål - Prækvalifikation tilbud af Indsamling af husholdningsaffald og dagrenovation i Ærø Kommune<< senest 29.6.2018.

Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret senest 6 dage inden udløbet af ansøgningsfristen. Spørgsmål modtaget efter tidsfristens udløb vil blive besvaret, såfremt spørgsmålets karakter ikke gør det uforholdsmæssigt byrdefyldt for Ordregiver at besvare spørgsmålet 6 dage inden ansøgningsfristen udløb.

Spørgsmål modtaget senere end 6 dage inden ansøgningsfristen vil ikke blive besvaret.

Ansøgning og tilbud skal være på dansk. Endvidere skal al kommunikation i udbuds- og kontraktperioden være på dansk.

Supplerende oplysninger, herunder spørgsmål og svar, vil løbende, i anonymiseret form, være at finde på adressen www.rib-software.dk

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/06/2018

Send til en kollega

0.118