23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 108-247051
Offentliggjort
08.06.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
09.07.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Hovedentreprise vedr. Særlig Sikret Retsbygning ved Vestre Fængsel


Bygningsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 39
Att: Rikke Krarup Hansen
2500 Valby
Danmark
Telefon: +45 41701192
Mailadresse: rkh@bygst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.bygst.dk

Elektronisk adgang til oplysninger: http://www.rib-software.dk

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: http://www.rib-software.dk

Yderligere oplysninger fås her: Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: RIB A/S Byggeweb
Ryesgade 19C
2200 København N
Danmark
Internetadresse: www.rib-software.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: RIB A/S
Ryesgade 19C
2200 København N
Danmark
Internetadresse: www.rib-software.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.3) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter
I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Hovedentreprise vedr. Særlig Sikret Retsbygning ved Vestre Fængsel
II.1.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Bygge- og anlægsarbejder
Udførelse
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Vigerslev Allé 1.
2450 København SV

NUTS-kode DK011

II.1.3) Oplysninger om rammeaftale
II.1.4) Oplysninger om rammeaftale
II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:
Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører hovedentrepriseudbud i forbindelse med etablering af Særlig Sikret Retsbygning ved Vestre Fængsel. med lov nr. 1621 af 26.12.2013 om ændring af retsplejeloven (Sikkerhed i retssale) blev den retlige ramme for etablering af en særligt sikret retsbygning ved Vestre Fængsel tilvejebragt. Københavns Byrets Dommervagt flyttes ligeledes fra Københavns politigård til en retssal i den nye særlig sikrede retsbygning, ligesom grundlovsvagten ved retten på Frederiksberg flyttes fra rettens tingsted på Frederiksberg til en retssal i den nye sikrede retsbygning ved Vestre Fængsel.
Byggeriet udbydes i hovedentreprise på baggrund af hovedprojekt. Hovedentreprenøren skal overtage og koordinere en særskilt sikringsentreprise som vedrører aktive sikringsinstallationer indvendig og udvendig. Denne tildeles særskilt.
Opstart forventes januar 2019.
II.1.6) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

45000000

II.1.7) Oplysninger om underentreprise
Tilbudsgiveren skal oplyse om enhver ændring på underentreprenørniveau under kontraktens udførelse
II.1.8) Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2) Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1) Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 75 000 000,00 og 80 000 000,00 DKK
II.2.2) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af disse optioner: Fremgår af udbudsmaterialet
II.2.3) Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3) Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 24 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
Kontrakten vil blive baseret på AB92 med Bygningsstyrelsens tilføjelser og præciseringer. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet. Der vil blive stillet krav om garanti efter AB92 § 6. Bygherren stiller ikke sikkerhed
III.1.2) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
AB92 med Bygningsstyrelsens tilføjelser og præciseringer, AB 92 § 22. De nærmere vilkår vil fremgå af udbudsmaterialet
III.1.3) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks.) et konsortium, skal samtlige deltagere hæfte solidarisk for tilbuddet og opfyldelsen af den tildelte kontrakt. Der skal udpeges en fælles befuldmægtiget blandt de solidarisk hæftende deltagere.
III.1.4) Andre særlige vilkår, som gælder for opfyldelse af kontrakten, især mht. forsyningssikkerhed og informationssikkerhed:
Der stilles krav om ansættelse af lærlinge under aftalens forløb.
III.1.5) Oplysninger om sikkerhedsgodkendelse:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Personlige forhold

Kriterier angående de økonomiske aktørers personlige forhold (som kan føre til, at de udelukkes), herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Ansøgeren må ikke befinde sig i en eller flere af de i forsvars- og sikkerhedsdirektivets art. 39, stk. 1 eller 2 nævnte situationer. Som dokumentation for, at ansøgeren ikke befinder sig i de i direktivets art. 39, stk. 2, litra a,b,c,f eller g nævnte situationer, skal ansøgeren fremsende en tro og loveerklæring, som er underskrevet af en for ansøgeren tegningsberettiget person. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal samtlige deltagere fremsende en tro og loveerklæring. Bygningsstyrelsen vil udelukke ansøgere, der f.eks. via vedtagelse af bødeforlæg er straffet for overtrædelse af konkurrencelovgivningen, fra at give tilbud i 2 år fra vedtagelsen af bødeforlægget. Bygningsstyrelsen vil dog ikke udelukke således straffede virksomheder der fremlægger dokumentation for, at de har rettet op på det starfbare forhold. Bygningsstyrelsen vil i den forbindelse lægge vægt på, hvad virksomheden har gjort for at bidrage til kartelsagens opklaring og tilbyde erstatning for tab som følge af kartellet, samt at virksomheden har truffet passende konkrete, tekniske, organisatoriske og personalemæssige foranstaltninger for at forebygge lignende overtrædelser. Det vil være en fordel, hvis sådan dokumentation indeholder erklæringer fra andre end virksomheden selv.
III.2.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Kriterier angående de økonomiske aktørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Oplysninger om omsætning og soliditetsgrad for de 3 seneste disponible regnskabsår samt en erklæring fra en tegningsberettiget person om, at der ikke er sket væsentlige forringelser i perioden siden erlæggelsen af det seneste gældende årsregnskab. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal der fremsendes oplysninger for samtlige deltagere i sammenslutningen. Ansøger skal derudover oplyse, hvilken egenkapital ansøger har samt værdien af de samlede aktiver, således at ordregiver kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Ansøgerens omsætning skal være mindst 50 000 000 DKK i hvert af de seneste disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal de i fællesskab opfylde kravet for omsætning.
Den økonomiske aktør skal have en soliditetsgrad på mindst 15% i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Hvis den økonomiske aktør har eksisteret i mindre end 3 år skal soliditetsgraden være mindst 15% i de tilgængelige disponible regnskabsår. Soliditetsgraden opgøres som forholdet mellem egenkapital og totale aktiver. Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. konsortium), opgøres soliditetsgraden som forholdet mellem den samlede egenkapital og samlede totale aktiver blandt de økonomiske aktører der indgår i sammenslutningen..

Kriterier angående underleverandørers økonomiske og finansielle formåen (som kan føre til, at de afvises)

III.2.3) Teknisk og/eller faglig kapacitet

Kriterier angående de økonomiske operatørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de udelukkes)

Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Ansøgeren skal fremsende referencer over de væsentligste bygge- og anlægsopgaver, der er udført inden for de seneste 5 år, indenfor følgende:
A) Byggeri med tilknyttet sikringsprojekt,
B) Byggeri med byggeplads i tæt bebygget område,

C) Byggeri ≥ 2 000 m2 udført i hovedentreprise.

Der skal maksimalt afleveres 4 referencer i alt. Hver reference bør indeholde:
— En kort beskrivelse af opgaven,
— Fakta om opførelsesperioden, byggesum, bruttoareal, entrepriseform, bygherre samt kontaktpersoner hos bygherren.
På hver reference anføres, hvilken kategori den opfylder. Hvis én reference opfylder flere kategorier angives disse på følgende måde fx.: "kategori A og B".

Kriterier angående underleverandørers tekniske og/eller faglige formåen (som kan føre til, at de afvises)

III.2.4) Oplysning om reserverede kontrakter
III.3) Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.3.2) Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure
IV.1.1) Type procedure
Forhandling
IV.1.2) Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal økonomiske aktører 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal kandidater: Blandt egnede ansøgere vil Bygningsstyrelsen lægge vægt på kvaliteten af de i pkt.III.2.3. nævnte referencer set i forhold til den udbudte opgave.
IV.1.3) Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2) Tildelingskriterier
IV.2.1) Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2) Oplysninger om elektronisk auktion
Der er anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3) Administrative oplysninger
IV.3.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
15/0440
IV.3.2) Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3) Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
9.7.2018 - 12:00
IV.3.5) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
dansk.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.3) Yderligere oplysninger:
1) Såfremt en ansøger ønsker at basere sin ansøgning på andres (herunder underrådgiveres) økonomiske eller teknisk formåen, skal ansøgeren dokumentere, at den har en uigenkaldelig ret til at råde over den pågældende ressourcer under et eventuelt aftaleforløb. Hvad teknisk formåen angår, forudsættes det, at ansøgeren anvender de pågældende ressourcer under et eventuelt aftaleforløb- ansøgeren vil således ikke kunne erstatte eller undlade at anvende disse ressourcer uden Bygningsstyrelsens samtykke;

2) Prækvalifikation afholdes digitalt via. internetportalen Byggeweb Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation alene kan ske via byggeweb udbud, hvor udbudsnummeret er TN471583A. Eventuelle spørgsmål til Byggeweb Udbud kan rettes til RIB A/S (support@rib-software.dk);

3) Det er en forudsætning for at kunne prækvalificeres, at ansøgere kan sikkerhedsgodkendes som beskrevet i "Krav til sikkerhedshåndtering i udbuds- og udførselsfasen", som er tilgængelig på Byggeweb i mappen "Krav til sikkerhedshåndtering", hvor relevante skemaer foreligger. Skemaerne skal udfyldes og afleveres i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.
Til orientering er der ligeledes vedlagt en situationsplan på Byggeweb.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@naevneneshus.dk
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Indgivelse af klager
Præcise oplysninger om klagefrist(er): En klage over ikke at være blevet prækvalificeret, skal indgives til Klagenævnet for udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Bygningsstyrelsen afsender en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Dette er tilfældet, såfremt underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for belsutningen. Andre klager skal indgives inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt- denne frist regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
VI.4.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Danmark
Mailadresse: kfst@kfst.dk
Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
6.6.2018

Send til en kollega

0.126