23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 110-250533
Offentliggjort
12.06.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Rigspolitiet

Facility management for Politiet, Den Centrale Anklagemyndighed og Kriminalforsorgen


Rigspolitiet

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rigspolitiet
17143611
Polititorvet 14
København V
1780
Danmark
Kontaktperson: Camilla Sørensen
Telefon: +45 61975653
E-mail: cso036@politi.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.politi.dk

I.1) Navn og adresser
Den Centrale Anklagemyndighed
17143611
Frederiksholms Kanal 16
København K
1220
Danmark
E-mail: cso036@politi.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.anklagemyndigheden.dk/da

I.1) Navn og adresser
Direktoratet for Kriminalforsorgen
53383211
Strandgade 100
København K
1410
Danmark
E-mail: cso036@politi.dk
NUTS-kode: DK0

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212208&B=RIGSPOLITIET
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=212208&B=RIGSPOLITIET
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Facility management for Politiet, Den Centrale Anklagemyndighed og Kriminalforsorgen

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Facility management for Politiet, Den Centrale Anklagemyndighed samt Kriminalforsorgen (Ordregiver) skal udbydes under én samlet aftale. Facility managementopgaverne (FM) i Politiet har tidligere været udbudt som en integreret løsning og bliver i dag løftet via én FM-kontrakt dækkende alle politikredse og lokaliteter under Politiet. FM i Den Centrale Anklagemyndighed har delvist været løftet via Politiets FM-kontrakt, dels via eget personale og dels via mindre servicekontakter, mens FM for Kriminalforsorgen i dag løftes via flere mindre servicekontrakter og eget personale. Nærværende kontrakt har en forventet årlig værdi på 250-350 000 000 DKK og vil dække følgende serviceområder: renhold, kantine, intern service, hittegods, vognparkservice, bygningsteknik, arealpleje, bygningsvedligehold, arealforvaltning og forretningskritiske opgaver.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 150 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45222300
50111100
50700000
55512000
75251100
77310000
77314000
79992000
90500000
90511000
90620000
90910000
90911300
98310000
98341120
98341140
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0
Hovedudførelsessted:

Facility management skal udføres på lokaliteter og arealer, der geografisk fordeler sig over hele landet.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Facility management for Politiet, Den Centrale Anklagemyndighed samt Kriminalforsorgen (Ordregiver) skal udbydes under én samlet aftale. Facility managementopgaverne (FM) i Politiet har tidligere været udbudt som en integreret løsning og bliver i dag løftet via én FM-kontrakt dækkende alle politikredse og lokaliteter under Politiet. FM i Den Centrale Anklagemyndighed har delvist været løftet via Politiets FM-kontrakt, dels via eget personale og dels via mindre servicekontakter, mens FM for Kriminalforsorgen i dag løftes via flere mindre servicekontrakter og eget personale. Nærværende kontrakt har en forventet årlig værdi på 250-350 000 000 DKK og vil dække følgende serviceområder: renhold, kantine, intern service, hittegods, vognparkservice, bygningsteknik, arealpleje, bygningsvedligehold, arealforvaltning og forretningskritiske opgaver.

Aftalen forventes indgået medio april 2019. Leverancerne forventes at blive sat i drift for Politiet og Den Centrale Anklagemyndighed den 1.9.2019, mens driften for Kriminalforsorgen forventes igangsat 1.11.2019.

Udbuddet forventes at omfatte ca. 270 lokaliteter af varierende størrelse, med et nettoareal på ca. 450 000 m2, fordelt over det meste af Danmark og vil dække en stor del af den nuværende facility management på lokaliteterne. Lokaliteterne består blandt andet af politistationer, administrationsbygninger, garager, hittegodslagre, arkiver og skoler. Derudover består lokaliteterne af arresthuse og fængsler for hvilke der gælder særlige forhold, idet facility managementopgaverne indgår som led i de indsattes beskæftigelse og således kun i begrænset omfang vil være omfattet af nærværende aftale. Det er ikke alle serviceydelser, der udføres på samtlige lokaliteter. Dette afhænger af den pågældende lokalitets type og størrelse.

Ordregivers ønske med nærværende aftale er at sikre, at serviceydelserne løbende kan tilpasses de konkrete behov hos ordregiver og ordregivers brugere. Aftalen indeholder derfor en fleksibel ændringsmekanisme.

Leverandøren vil få virksomhedsoverdraget et betydeligt antal medarbejdere fra såvel Ordregiver som fra de nuværende leverandører. Yderligere information herom fremgår af kontraktens bilag 14.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 3 150 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2019
Slut: 31/08/2025
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Der er mulighed for yderligere forlængelse i 36 måneder.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 4
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Hvis ordregiver modtager mere end 4 egnede ansøgninger, vil ordregiver foretage en udvælgelse. Blandt de egnede ansøgninger udvælges de ansøgere, der efter ordregivers skøn vurderes at have de mest relevante referencer i forhold til den udbudte aftale.

Ved relevante referencer forstås referencer vedrørende levering af integrerede facility managementløsninger, som så vidt muligt svarer til eller er større end det udbudtes økonomiske omfang og som i så høj grad som muligt omfatter de udbudte serviceydelser. Ved relevante referencer forstås endvidere referencer vedrørende levering af serviceydelser med stor geografisk spredning samt referencer der viser tilbudsgivers styringsmæssige erfaringer med at levere til mange kunder på en gang.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Følgende er optioner i udbuddet:

- Option 1: Kaffe og andre forbrugsvarer,

- Option 2: Rengøring og opfyldning af Ordregivers kaffeautomater,

- Option 3: Forbrugsstoffer til Ordregivers kaffeautomater,

- Option 4: Kopieringsopgaver,

- Option 5: Plan for oprettende vedligehold (bygningsteknik).

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Aftalen udbydes samlet for at udnytte volume- og skalafordele for at skabe det bedst mulige grundlag for et partnerskab med én leverandør. En samlet aftale skal ligeledes sikre en større ensartethed i løsningen af relaterede opgaver, på tværs af de deltagende myndigheder, for at opnå de ønskede synergier samt for at mindske omkostninger til administration og forvaltning af kontrakter.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:

1) Ansøgers soliditetsgrad i de seneste 3 disponible regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD del IV, afsnit B - Finansielle nøgletal;

2) Ansøgers samlede omsætning i de seneste 3 disponible regnskabsår. Oplysningerne skal angives i ESPD del IV, afsnit B - Samlet årsomsætning.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet. Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte. Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

- Erklæring om virksomhedens egenkapital og aktiver i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret, hvis tallene for egenkapital og aktiver foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i de 3 seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

For yderligere oplysninger om udfyldelse af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 4.1.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav for at være økonomisk og finansielt egnet til at opfylde kontrakten:

1) Ansøger skal have en soliditetsgrad på mindst 10% i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Beregning af soliditetsgrad i procent: Soliditetsgraden beregnes som ansøgers samlede egenkapital i forhold til ansøgers samlede aktiver efter følgende formel: soliditetsgrad = (samlede egenkapital/samlede aktivers værdi) x 100. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes ansøgers soliditetsgrad som ansøgers og disse andre enheders samlede egenkapital i forhold til deres samlede aktiver i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes soliditetsgraden som sammenslutningens samlede egenkapital i forhold til sammenslutningens samlede aktiver i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår;

2) Ansøger skal have en omsætning på mindst 100 000 000 DKK i hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår.

Beregning af omsætning: Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortier) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal indgive ESPD med angivelse af følgende oplysninger:

1) En oversigt over de mest betydelige lignende leverancer indenfor de af udbuddet omfattede tjenesteydelser, jf. punkt II.1.4) som er igangværende eller afsluttet af ansøger i løbet af de seneste 3 år, afhængigt af hvornår ansøgeren blev etableret eller startede sin virksomhed. Hver reference bedes indeholde en kort beskrivelse af den udførte leverance. Beskrivelsen af leverancen bør indeholde en klar beskrivelse af, hvilke af de under punkt II.1.4) og II.2.4), anførte ydelser, leverancen vedrørte, samt ansøgers rolle(r) i udførelsen af leverancen. Endvidere bedes referencen indeholde den økonomiske værdi af leverancen (beløb), dato for leverancen samt navn på kunden (modtager). Ved angivelse af dato for leverancen bedes ansøger angive datoen for leverancens påbegyndelse og afslutning. Er dette ikke muligt, f.eks. fordi opgaverne er udført løbende i henhold til en rammeaftale, bedes ansøger i beskrivelsen af leverancen angive, hvordan datoen er angivet. Der må maksimalt vedlægges 5 referencer pr. ansøgning uanset om ansøger er en enkelt virksomhed, om ansøger baserer sig på andre enheders tekniske formåen, eller om der er tale om en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Såfremt ansøgningen indeholder flere end 5 referencer vil alene de nyeste 5 referencer blive taget i betragtning.

Ansøger kan vælge at udfylde referencerne i ESPD, del IV, afsnit C eller anvende den af ordregiver udarbejdede referenceskabelon, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 4.2.

ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekrav til egnethed i relation til teknisk og faglig kapacitet, jf. punkt III.1.3) og/eller hvordan ansøger/tilbudsgiver opfylder udvælgelseskriteriet, jf. punkt II.2.9).

Ansøger vil som udgangspunkt ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet, hvorved ESPD også udgør endelig dokumentation. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

For yderligere oplysninger om udfyldelse af ESPD henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 4.1.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav for at være teknisk og fagligt egnet til at opfylde kontrakten:

1) Ansøger skal have minimum 3 referencer for lignende integrerede facility management leverancer i Danmark eller udlandet, hvorved forstås referencerne som knytter sig til en flerhed af de i udbuddet omfattede serviceydelser samt at disse leveres på tværs af en række forskellige geografiske lokaliteter. Opgaverne skal være igangværende eller afsluttet indenfor de seneste 3 år.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

- Aftalen indeholder en række CSR klausuler og sociale klausuler, jf. aftalens bilag 21,

- Aftalen indeholder krav vedrørende virksomhedsoverdragelse, jf. aftalen samt bilag 14,

- Aftalen stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen, jf. aftalens bilag 23,

- Aftalen indeholder krav om, at leverandørens medarbejdere, der varetager opgaverne i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, skal kunne sikkerhedsgodkendes, jf. aftalen samt bilag 22.

Såfremt aftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget. Såfremt leverandøren har baseret sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen, hæfter disse andre enheder solidarisk med leverandøren for opfyldelse af aftalen.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 044-096026
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 10/07/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Deltagelse samt al kommunikation i udbuddet kan kun ske via det elektroniske udbudssystem, jf. adressen i punkt I.3). For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Yderligere informationer om kommunikation i udbudsprocessen fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 3.2.

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD, som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på. Yderligere oplysninger om udfyldelse af ESPD fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 4.1. For yderligere oplysninger om Ordregivers indhentning af dokumentation henvises der til udbudsbetingelsernes afsnit 7.2.

Ordregiver forventer i umiddelbar forlængelse af prækvalifikationen at anmode tilbudsgiverne om at fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens § §151-152, jf. §153.

I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusiv prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på bl.a. det historiske forbrug samt forventninger til den fremtidige løsning og kan derfor ændre sig.

I relation til punkt II.2.7) bemærkes, at den anførte kontraktlængde er fra tidspunkt for driftsstart af de første serviceydelser. Udover den anførte kontraktlængde kan der i forbindelse med aftalens ophør være behov for en tidsmæssig fleksibel udløbsfase med henblik på at sikre en uforstyrret drift i forbindelse med eventuelt genudbud.

I relation til punkt IV.2.4) bemærkes, at eventuelle bilag omfattende tekniske specifikationer, egnethedsdokumentation eller brochurematereriale gerne må være formuleret på engelsk, svensk eller norsk.

Forud for udbuddet er der gennemført en markedsdialog. Relevant materiale herfra findes i det elektroniske udbudssystem, jf. punkt I.3).

Der vil den 20.6.2018, kl. 10:00 blive afholdt et informationsmøde hos Rigspolitet. Yderligere informationer herom fremgår af udbudsbetingelsernes afsnit 3.2.3.

Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/06/2018

Send til en kollega

0.137