23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 111-252458
Offentliggjort
13.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
01.08.2018 Kl. 13:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/home

Udbyder

Beredskab Øst

Vindere

Valgt leverandør

(19.09.2018)
Rosenbauer International AG
Paschinger Strasse 90
4060 Linz, Leonding

Opdateringer

Rettelse
(16.06.2018)

1.1
Placering af det tekst, der skal ændres:1.1)
I stedet for:
https://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/home
Læses:
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/homepage

1.3)
Placering af det tekst, der skal ændres:https://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/home
I stedet for:
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/homepage
Læses:
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/homepage

1.3 Url
I stedet for:
https://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/home
Læses:
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/homepage


Yderligere oplysninger
Udbudsdokumenterne findes på følgende link: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/homepage

Kontrakt om levering og opbygning af drejestiger


Beredskab Øst

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Beredskab Øst
37187739
Vandtårnsvej 59
Søborg
2860
Danmark
Kontaktperson: Michael K. Andersen, Viceberedskabschef
Telefon: +45 45201122
E-mail: mka@beros.dk
Fax: +45 45201122
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/home

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/home
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/ca#/tender/73a9f694-aa40-4b70-8615-8f6b853c4934/home
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Udrykningsberedskab

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Kontrakt om levering og opbygning af drejestiger

 

Sagsnr.: EMN-2017-05564
II.1.2) Hoved-CPV-kode
34913700
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Følgende 6 beredskaber i Danmark deltager i udbuddet af kontrakt om levering og opbygning af 8 drejestiger samt 1 i option. Antal drejestiger som hvert beredskab ønsker at købe fremgår i parentes: Østsjællands Beredskab CVR 36 26 76 82 (1 + 1 i option), Midtjysk Brand & Redning CVR 37 13 75 02 (1), Østjyllands Brandvæsen CVR 37 16 47 12 (2), Beredskab Øst CVR 37 18 77 39 (2), Brand & Redning MidtVest CVR 37 20 79 69 (1), Nordsjællands Brandvæsen CVR 28 32 68 58 (1).

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Offentligt udbud af kontrakt om levering og opbygning af drejestiger til 6 beredskaber i Danmark.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/09/2018
Slut: 31/01/2020
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

1 yderligere drejestige og indbygning, ud over de 8

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Beredskab Øst står for at gennemføre udbuddet på vegne af 6 beredskaber. Antal drejestiger som hvert beredskab ønsker at købe fremgår i parentes: Østsjællands Beredskab (1 + 1 i option), Midtjysk Brand & Redning (1), Østjyllands Brandvæsen, Beredskab Øst, Brand & Redning MidtVest (1), Nordsjællands Brandvæsen (1).

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ikke mindstekrav til økonomisk og finansiel kapacitet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Se udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 01/08/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 01/12/2018
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/08/2018
Tidspunkt: 13:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Tilbudsgiver har ikke adgang til at være tilstede ved åbning af bud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Eventuelle spørgsmål og svar vedrørende udbuddet skal sendes og vil blive offentliggjort via Ethics, se nærmere udbudsmaterialet punkt 1 og 6. Udelukkelsesgrunde fremgår af udbudsmaterialet og fremgår samt besvares i ESPD, del III. Tilbud skal afgives på dansk.jf. pkt. IV.2.4. Udbudsmaterialet, herunder udkast til kontrakt er på dansk.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Findes ikke
Findes ikke
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klagefristerne er fastsat i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud § 7, hvori der står:

”§ 7. Har ordregiveren iværksat et begrænset udbud, et udbud med forhandling, et udbud efter proceduren konkurrencepræget dialog eller innovationspartnerskab efter udbudsloven eller Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2014/25/EU af 26.2.2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og ophævelse af direktiv 2004/17/EF, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet udvalgt være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, eller denne lovs § 2, stk. 1, nr. 1, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

Stk. 2. Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 3. Har en ordregiver fulgt proceduren i § 4, skal en klage over, at ordregiveren i strid med udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Stk. 4. Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, og

2) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Stk. 5. Har en ordregiver iværksat et begrænset udbud med anvendelse af prækvalifikation efter lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren eller udbudslovens § § 191 og 192, skal en virksomheds klage over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

Stk. 6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse, hvis der ved domstolene anlægges sag om, at de regler, der er nævnt i § 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke for.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/06/2018

Send til en kollega

0.11