23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 115-262565
Offentliggjort
19.06.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Indlevering af tilbud

Til
20.07.2018 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214145&B=BANEDANMARK

Udbyder

Banedanmark

Opdateringer

Annullering
(30.06.2018)

Vesterport omformerstation


Banedanmark

Udbudsbekendtgørelse – forsyningsvirksomhed

Varer

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Banedanmark
18632276
Amerika Plads 15
København Ø
2100
Danmark
Kontaktperson: Joana Rasmussen
Telefon: +45 25183299
E-mail: jrun@bane.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bane.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214145&B=BANEDANMARK
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214145&B=BANEDANMARK
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.6) Hovedaktivitet
Jernbanetransport

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Vesterport omformerstation

 

Sagsnr.: NFKS0101
II.1.2) Hoved-CPV-kode
31200000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udskiftning af koblingsanlæg og fjernstyring for Vesterport Omformerstation.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
31210000
31220000
31230000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Projektet omfatter udskiftning af 1650 VDC koblingsanlæg og fjernstyring i Vesterport Omformerstation, der er placeret i banegraven mellem jernbanesporene. Projektet er opdelt i følgende faser: detailprojektering, levering, montage af anlæg inkl. el-entrepriser (føringsveje og kabling), test og idriftsættelse af komplet anlæg, samt omlægning af fjernstyringen til buskommunikation. Dette giver anledning til mindre ombygninger i omformerstationen inkl. forstærkning af gulvkonstruktion og tilpasning af henholdsvis 10 kV-anlægget, koblertavle samt lavspændingstavle – hovedsageligt udskiftning af relæer og omlægning til PLC-styring. Dette arbejde uføres for at fremtidssikre opgradering af Vesterport omformerstation og opnå el-forsyningssikkerhed og forbedre driftssikkerheden for S-banen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 15
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiver skal afgive følgende oplysninger vedrørende økonomisk og finansiel formåen:

- Virksomhedens egenkapital i seneste tre (3) disponible regnskabsår.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgivers egenkapital i de seneste tre (3) afsluttede regnskabsår, skal være positiv (≥0).

Såfremt Tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen eller ved sammenslutning af virksomheder (fx et konsortium), beregnes beløbet som virksomhedernes samlede egenkapital.

Når Banedanmark forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:

Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Tilbudsgiverne skal afgive følgende oplysninger vedrørende teknisk og faglig formåen:

- En referenceliste over de mest betydelige og sammenlignelige leverancer, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4, der er udført inden for de seneste tre (3) år inden tilbudsfristen.

Som en del af referencebeskrivelsen bedes følgende oplysninger angives:

- Kort beskrivelse af opgaven, kontraktbeløb, start og slutdato, navn på modtageren af leverancen og kontaktperson.

Der kan maksimalt angives tre (3) referencer.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

- Tilbudsgiver skal som minimum dokumentere tre (3) referencer indenfor lignende arbejder. Ved lignende arbejder forstås arbejder med fornyelse af forde-lingsstationer og/eller omformerstationer og/eller tekniske anlæg for energiforsyning/ elforsyning i transport infrastruktur, jf. udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.4 og pkt. II.2.4.

Tilbudsgiver vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Banedanmark kan dog indhente yderligere dokumentation for Tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen, såfremt Banedanmark finder dette relevant. Derudover kan Banedanmark bede den vindende Tilbudsgiver om at bekræfte oplysningerne, hvorefter disse udgør den endelige dokumentation, jf. pkt. 2.5.

 

III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.1.6) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:

 

Se udbudsbetingelser og kontrakten.

 

III.1.7) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.1.8) Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/07/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 20/07/2018
Tidspunkt: 14:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillage angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/06/2018

Send til en kollega

0.116