23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 117-264948
Offentliggjort
21.06.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Bestilling af materiale

http://www.rib-software.dk

Anmodning om deltagelse

Til
09.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
http://www.rib-software.dk

Udbyder

Bygningsstyrelsen

Vindere

Valgt hovedentreprenør

(18.12.2018)
Hoffmann A/S
7000 Fredericia

Ny Politiskole i Vejle - UCV


Bygningsstyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Bygningsstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 39
Valby
2500
Danmark
Kontaktperson: Kim Bendix Olesen
Telefon: +45 41701085
E-mail: kibeo@bygst.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.bygst.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.bygst.dk/udbud/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Ny Politiskole i Vejle- UCV

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ny Politiskole i Vejle-UCV. Nyt uddannelsescenter i det vestlige Danmark for at imødekomme politiets fremtidige uddannelsesbehov.

Med et samlede areal er på 21 000 M2. 10000 M2 er nybygning, og 11 000 M2 - eksisterende bygninger. Grundareal 57 304 M2.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
45000000
45200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Soldalen 8, 7100 Vejle.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Som en del af aftalen "Et styrket politi. Et tryggere Danmark" skal der etableres et nyt uddannelsescenter i det vestlige Danmark for at imødekomme politiets fremtidige uddannelsesbehov. For etablering af ovenstående uddannelsescenter, er Soldalen 8, 7100 Vejle erhvervet, en eksisterende bygning fra 1983, med et samlet erhvervsareal på 7 105 m2 samt nabo ejendomme Soldalen 12. Eksisterende bygning på ca. 4 100 m2, herudover skal der suppleres med tilbygninger for at rumme idrætsfaciliteter og andre funktioner, ca. 10 000 m2.

Det samlede projekt omfatter et samlet bygningsareal på 21 000 m2.

Udover dette etableres der 2 130 m2 sikrede p-pladser, og 9 030 m2 alm. p-pladser.10 000 m2 øvelsesterræn, samt 10 000 m2 forhindringsbane.

Opgaven udføres i en samlet hovedentreprise. Det indv. nedbrydningsarbejde på Eks. bygning Soldalen 8 er udført. Den elektroniske sikringsentreprise udbydes i underhåndbud, inden udbud af hovedentreprise. Hovedentreprenøren skal overtage sikringsentreprisen.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 330 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 20
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Blandt egnede ansøgere vil Bygningsstyrelsen lægge vægt på kvaliteten af de i punkt III.1.3. nævnte referencer set i forhold til den udbudte opgave.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

Ansøger skal udfylde det elektroniske ESPD. ESPD´ets xml-fil skal uploades på RIB. Se nærmere om dette i punkt III.1.1. og VI.3.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i denne udbudsprocedure, såfremt ansøger er omfattet af en eller flere af de i udbudslovens § 137 stk. 1, nr. 1-5 nævnte frivillige udelukkelsesgrunde.

Ansøger skal aflevere ESPD´et som en del af ansøgers ansøgning. ESPD´et indeholder ansøgers erklæring i henhold til de af Bygningsstyrelsen opstillede betingelser for deltagelse i udbuddet.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD´et tages ikke i betragtning. Går flere ansøgere sammen i et konsortium, skal hver ansøger i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en ansøger baserer sig på andres økonomiske/finansielle formåen og/eller tekniske/faglige formåen, skal hver enkelt af disse også vedlægge et individuelt ESPD.

Baserer ansøger sig på andres faglige formåen og/eller har underrådgivere opfordres ansøger til at uploade et supplerende dokument, hvor ansøger beskriver sammenhængen mellem de involverede virksomheder. Det vil sige, at det bør fremgå klart, hvem der er ansøger og hvem ansøger baserer sig på, både for så vidt angår økonomisk/finansiel formåen som teknisk/faglig formåen. Herudover kan ansøger med fordel beskrive, hvilke opgaver disse virksomheder forventes at varetage.

Såfremt ansøgeren baserer sin ansøgning på andres formåen i henhold til punkt III.1.2 og punkt III.1.3. (fx. en underleverandør), skal ansøgeren godtgøre, at ansøgeren rådger over de pågældende ressourcer under et eventuelt kontraktforløb (eksempelvis ved en støtteerklæring), jf. Udbudsloven § 144, stk. 2. Støtteerklæring eller anden dokumentation indhentes senest ved kontraktindgåelse. Det vil ikke være muligt at udskifte den pågældende underleverandør uden den ordregivende myndigheds forudgående skriftlige tilladelse. Se desuden punkt VI.3 vedrørende indhentelse af dokumentation.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

ESPD´et er et afleveringskrav, jf. denne udbudsbekendtgørelse punkt II.2.14). Råd om udfyldelse af ESPD´et findes i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om ESPD: http://www.kfst.dk/~/media/KFST/Publikationer/Dansk/2017/20170303 %20ESPD%20Saadan%20virker%20det%20version%202.pdf

Den økonomiske aktør skal i relation til økonomisk og finansiel kapacitet udfylde følgende i afsnit B i del IV i ESPD´et.

(a) Samlet årsomsætning

Ansøgeren skal angive sin samlede årsomsætning for hvert af de seneste 3 disponible regnskabsår. Såfremt ansøgeren har eksisteret i mindre end 3 år, skal ansøgeren angive årsomsætningen for de tilgængelige disponible regnskabsår.

(b) Finansielle nøgletal:

Under dette punkt i ESPD´et skal ansøger oplyse soliditetsgraden for de seneste 3 regnskabsår. Soliditetsgraden skal fremgå af boksen "Nøgletal". I boksen "Beskrivelse" skal ansøger oplyse både, hvilken egenkapital ansøger har samt værdien af de samlede aktiver, således at ordregiver kan se soliditetsgradens beregningsgrundlag.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Ad. a) Ansøgerens samlede årsomsætning skal være på mindst kr. 300 000 000 DKK i hvert af de 3 seneste disponible regnskabsår. Såfremt den økonomiske aktør er en sammenslutning af økonomiske aktører (fx. et konsortium), skal de i fællesskab opfylde dette krav.

Ad. b) Ansøgerens soliditetsgrad skal være minimum 13% de seneste 3 regnskabsår. Såfremt ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører, fx. et konsortium eller hvis man baserer sig på andres økonomiske formåen, skal samtlige deltagere opfylde kravet.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Den økonomiske aktør skal udfylde følgende i afsnit C i del IV i ESPD´et.

a) Ansøgeren skal angive en liste over de 3 væsentligste bygge-og anlægsarbejder, der er udført indenfor de seneste 5 år, indenfor følgende kategori:

1) Hoved- eller totalentreprise over 7 500 m2.

Hver reference skal indeholde:

— En kort beskrivelse af opgaven, herunder den økonomiske aktørs rolle og funktion i forbindelse med det udførte arbejde,

— Fakta om opførelsesperioden, byggesum, bruttoareal, entrepriseform.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Referencerne skal suppleres af kontaktoplysninger på bygherren på den pågældende reference, herunder kontaktpersonens navn, mail og telefonnummer.

Erklæringer som er givet på anden vis end via ESPD´et tages ikke i betragtning. Gør flere tilbudsgivere sammen i et konsortium, skal hver tilbudsgiver i konsortiet vedlægge et individuelt ESPD. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andres faglige og/eller tekniske formåen skal hver enkelt af disse vedlægge et individuelt ESPD.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Prækvalifikation afholdes digitalt via internetportalen RIB Udbud. Dette medfører, at anmodninger om prækvalifikation og opfyldelse af udvælgelseskriterierne alene kan ske via RIB Udbud. Spørgsmål vedrørende anvendelse af RIB Udbud kan rettes til RIB A/S tlf: 32245250, support@rib-software.dk Udbudsnummer i RIB TN223042A.

Har ansøgeren allerede et RIB login:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg login og følg vejledningen;

2) Login ved at taste dine personlige brugerkoder;

3) I "Personligt område" vælg boksen "Søg efter udbud";

4) Indtast RIB udbudsnummer TN223042A og tryk søg;

5) Udbuddet "Ny Politiskole i Vejle- UCV- Udbud med forhandling" fremkommer, og vælg OK;

6) Åbn udbuddet ved at vælge rib-software udbud og "Ny Politiskole i Vejle- UCV- Udbud med forhandling" i oversigten;

7) Følg anvisning på skærmen, som guider fra startstidspunkt og frem til færdig ansøgning om prækvalifikation.

Mangler du et RIB login:

1) Gå til internet adressen http://www.rib-software.dk og vælg udbud og følg vejledningen.

2) Vælg "ny bruger" og følg vejledning.

Har du mistet dine personlige brugerkoder:

1) Gå til internetadressen http://www.rib-software.dk og vælg "Login" og tryk "Glemt brugernavn/password" og følg vejledning.

Support:

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i rib-software udbud, kan rib support vederlagsfrit kontaktes på enten +4535245250 eller support@rib-software.dk

Ansøger skal være opmærksom på, at det er på ansøgers eget ansvar, i god tid og indenfor afleveringsfristen, at sikre sig adgang til udbudsportalen samt orientere sig om kravene for konditionsnmæssig aflevering af ansøgningen.

Udbudsportal og aflevering:

Udbudsportalen består af udbuddets supplerende materiale, og et sæt afleveringskrav. Ansøgere, der ansøger som en del af et konsortium, hvor dokumentation fra flere virksomheder skal indgå som en del af den fælles ansøgning er det nødvendigt, i forhold til RIB, at konsortiet udpeger én repræsentant, som uploader materiale for konsortiemedlemmerne.

ESPD:

Ansøgeren skal udfylde og uploade ESPD´et (Det fælles europæiske udbudsdokument) i RIB.

Ansøgeren skal downloade ESPD´et (Xml-fil) i RIB. Xml filen kan kun åbnes via eESPD-hjemmesiden (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome). Som ansøger skal man først vælge. "Jeg er en økonomisk aktør", og dernæst importere ESPD´et. Efter ansøgeren har udfyldt ESPD´et på eESPD-hjemmesiden, uploader ansøgeren dennes xml-fil under afleveringskravet: ESPD i RIB, alternativt som en PDF-fil. Hvis ansøgeren forsøger at åbne xml-filen ved at dobbeltklikke på filen, virker den ikke. For nærmere oplysninger omkring anvendelsen af ESPD henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning: Det elektroniske ESPD- sådan virker det.

Ansøgeren skal aflevere ESPD´et som PDF- fil i RIB under afleveringskrav.

Som dokumentation for opfyldelse af de valgte udelukkelsesgrunde i ESPD´et, vil følgende blive krævet af den vindende tilbudsgiver inden kontraktindgåelse:

Serviceattest eller tilsvarende dokumentation- ansøgeren opfordres til at indhente disse i god tid.

Dokumentation for opfyldelse af økonomiske minimumskrav:

Årsomsætning og soliditetsgrad: som dokumentation for de i ESPD´et oplyste tal for årsomsætning og soliditetsgrad accepteres revisorpåtegnede årsregnskab eller andet revisorpåtegnet dokument der indeholder de krævede oplysninger.

Referencer: som dokumentation for de i ESPD'et oplyste referencer accepteres oplysninger om kontaktpersonernes navne, telefonnumre og e-mail således at ordregiver kan få bekræftet referencerne hos disse.

Øvrig dokumentation:

Dokumentation for konsortiedannelse- såfremt det er relevant.

Støtteerklæringer fra underleverandører- såfremt der støttes ret på underleverandørens kapacitet.

Ordregiver vil udelukke en tilbudsgiver såfremt denne har givet groft urigtige oplysninger, har tilbageholdt oplysninger eller såfremt denne ikke er i stand til at fremsende dokumentation.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud, Nævnenes hus
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klager over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Bygningsstyrelsen har afsendt underretning til berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret. Dette er tilfældet såfremt underretningen angiver en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. I andre tilfælde er klagefristen 45 dage fra dagen efter, at Bygningsstyrelsen har offentliggjort en bekendgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at der er indgået en kontrakt.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/06/2018

Send til en kollega

0.103