23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 119-271736
Offentliggjort
23.06.2018
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Energinet

Udbud af visualiseringer og landskab til Baltic Pipe projektet


Energinet

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Energinet
28980671
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Helle Barløse
Telefon: +45 70201144
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Information om fælles indkøb
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af visualiseringer og landskab til Baltic Pipe projektet

Sagsnr.: 18/01773
II.1.2) Hoved-CPV-kode
90711400
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Ordregiver ønsker at anskaffe miljøvurdering af projektets mulige landskabelige påvirkninger i forbindelse med ansøgning om tilladelse til etablering af projektet.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90711400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

Tilbudsgivers hjemmekontor

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver ønsker at anskaffe miljøvurdering af projektets mulige landskabelige påvirkninger i forbindelse med ansøgning om tilladelse til etablering af projektet. Der ønskes bl.a. gennemført landskabsanalyse samt udarbejdes visualiseringer af udvidelse af stationsanlæg ved Nybro samt ny kompressorstation ved Næstved til vurdering af den landskabelige påvirkning. Analyser, vurderinger og visualiseringer vil blive anvendt i miljøkonsekvensrapport samt tilhørende plangrundlag (landsplandirektiv og lokalplaner) og miljø-rapporter jf. LBK nr. 448. af 10.5.2017. Derudover er der optioner på vurdering af alternativ placering herunder visualiseringer, samt vurdering af landskabelig påvirkning af transformerstationer ved hhv. Blangslev og Fensmark.

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Baltic Pipe
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Forhandlingsprocedure med forudgående indkaldelse af tilbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 060-133468
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Udbud af visualiseringer og landskab til Baltic Pipe projektet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/06/2018
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
COWI A/S (Miljø, spildevand, vand, affaldshåndtering, arbejdsmiljø)
44 62 35 28
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
Telefon: +45 56402084
E-mail: jat@cowi.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse: http://www.cowi.com

Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD (European Single Procurement Document) udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i prækvalifikationsmaterialet i EU-Supply.

For at bruge ESPD’et, gør venligst følgende:

— Gem XML filen på din computer, eksempelvis på skrivebordet (tilgængeligt via EU-Supply),

— Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

— Vælg det foretrukne sprog,

— Vælg ”Jeg er en økonomisk aktør”,

— Vælg ”Importer ESPD”,

— Upload XML versionen af ESPD’et fra skrivebordet,

— Vælg det land virksomheden er lokaliseret i,

— Udfyld ESPD’et med de oplysninger, som er udbedt,

— Efter færdiggørelsen af ESPD’et, vælg ”oversigt” og gennemgå de indtastede informationer,

— Efter gennemgang vælges nederst ”Download i” som pdf og/eller XML fil, hvorefter det gemmes på computeren,

— Upload pdf og/eller XML versionen af ESPD’et til ”Mine svar” i EU-Supply som jeres anmodning om deltagelse i denne prækvalifikation.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring,

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævntet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1) Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt;

2) Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3) Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsen Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/06/2018

Send til en kollega

0.13