23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 124-282372
Offentliggjort
30.06.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
31.07.2018 Kl. 12:00

Addresse
Lønborg, Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s
Strandvejen 89, 2. sal, Lønstrup
9800 Hjørring
Kontaktperson: Christian Lønborg Pedersen
Telefon: +45 96239500
E-mail: clp@loenborg.as

Udbyder

Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej

Infrastrukturprojekt Støvring Ådale, etape 2 – totalrådgivning Teknisk rådgivning og bistand


Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Rebild Kommune, Center Plan, Byg og Vej
29189463
Hobrovej 110
Stoevring
9530
Danmark
Kontaktperson: Flemming Lehbert Sørensen
Telefon: +45 99887500
E-mail: flso@rebild.dk
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rebild.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://rebild.dk/erhverv/udbud-og-leverandoer
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Lønborg, Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s
30068815
Strandvejen 89, 2. sal, Lønstrup
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Christian L. Pedersen
Telefon: +45 96239500
E-mail: clp@loenborg.as
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rebild.dk/

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Lønborg, Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma a/s
30068815
Strandvejen 89, 2. sal, Lønstrup
Hjørring
9800
Danmark
Kontaktperson: Christian Lønborg Pedersen
Telefon: +45 96239500
E-mail: clp@loenborg.as
NUTS-kode: DK050

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.rebild.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Infrastrukturprojekt Støvring Ådale, etape 2 – Udbud af totalrådgivning Teknisk rådgivning og bistand

 

Sagsnr.: 18019
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71311000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Nærværende projekt omhandler totalrådgivning, med alle nødvendige ydelser, inkl. projektering, indhentning af alle nødvendige tilladelser samt byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med etablering af sydlige del af Støvring Ådale 2

Udbudsmateriale ligger offentligt tilgængeligt på Rebild Kommunes hjemmeside - http://rebild.dk/erhverv/udbud-og-leverandoer

Eventuelle rettelsesbreve vil blive offentliggjort på samme hjemmeside, hvor de bydende skal holde sig ajourført.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71300000
71240000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050
Hovedudførelsessted:

 

Rebild Kommune, Støvring.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Nærværende projekt omhandler totalrådgivning, med alle nødvendige ydelser, inkl. projektering, indhentning af alle nødvendige tilladelser samt byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med etablering af sydlige del af Støvring Ådale 2.

Totalrådgivningen består bl.a. af følgende fagområder:

- Vej,

- Konstruktioner,

- Geoteknik,

- Afvanding,

- Miljø,

- Stærkstrøm.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 08/10/2018
Slut: 01/08/2020
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Optioner vedr. 1-års garantieftersyn og 5-års garantieftersyn.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Udvælgelse blandt de konditionsmæssige ansøgere sker i henhold til udbudsmaterialet (PK).

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Optioner vedr. 1-års garantieftersyn og 5-års garantieftersyn.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Der henvises til udbudsmaterialet.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/07/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 08/08/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 2 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbuds reglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: https://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2018

Send til en kollega

0.105