23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 124-282668
Offentliggjort
30.06.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
27.08.2018 Kl. 14:00

Addresse
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214195&B=KA

Udbyder

Det Kongelige Bibliotek

Vindere

Valgt rådgiver

(13.12.2018)
Arkitema Architects
Ny Carlsberg Vej 120
1799 København

Opdateringer

Rettelse
(09.08.2018)

Del II: Genstand
Placering af det tekst, der skal ændres:II.2.9
I stedet for:
Begrænsning af antal ansøgere vil ske på baggrund af objektive kriterier angivet i Udbudsbetingelsernes pkt. 18.
Læses:
Ordregiver vil blandt de konditionsmæssige ansøgere udvælge de ansøgere, der har de mest relevante referencer og mest relevant teknisk og faglig formåen samt tilstrækkelig økonomisk styrke.
Det vægter positivt, hvis referencerne rummer håndtering af komplekse rådgiveropgaver, hvor de udbudte elementer i særlig grad er repræsenteret.
Såfremt flere end 5 økonomiske aktører opfylder betingelserne for deltagelse, udvælges de økonomiske aktører, der i lyset af den udbudte rådgivningsopgave og efter en samlet vurdering, har de bedste og mest relevante referencer, set i forhold til opgaven beskrevet i bilag 1.
Såfremt flere ansøgere på grundlag af denne bedømmelse anses for lige kvalificerede, udvælges de ansøgere, der ved en samlet vurdering af ansøgernes virksomhedsprofil, størrelse og indbyrdes forbindelse skønnes at kunne skabe den for ordregiveren bedst mulige konkurrencesituation.
Følgende oplysninger fra ansøger vil danne grundlag for udvælgelsen:
— samlet årsomsætning for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår,
— egenkapital for hvert af de 3 senest afsluttede regnskabsår,
— Referencer på løsning af større komplekse rådgiveropgaver med indhold af facilitering, udbud og/eller design.


Yderligere oplysninger
En ansøger vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren i de § 137 stk. 1, nr. 2 og 6 nævnte tilfælde.

Rådgiverydelse til etablering af Sikret læsesal


Det Kongelige Bibliotek

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Det Kongelige Bibliotek
2898842
Søren Kierkegaards Plads 1
Købehavn K
1221
Danmark
Kontaktperson: Tine Schultz
Telefon: +45 33745113
E-mail: tsc@slks.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kb.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214195&B=KA
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=214195&B=KA
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af Rådgiverydelse til etablering af Sikret læsesal

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71210000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet skal flytte sammen i Læsesal Vest, Den Sorte Diamant og i den forbindelse udbydes rådgiverydelse til gennemførsel af design, udbud, projektering mm.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
Hovedudførelsessted:

 

Købehavn K

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Dette udbud vedrører rådgivning i forbindelse med gennemførelse af sammenlægning af Rigsarkivets sikrede læsesal og Det Kgl. Biblioteks sikrede læsesal i Læsesal Vest i Diamanten.

Sammenlægningen omfatter blandt andet facilitering af samarbejdet mellem de 2 institutioner, den faktiske indretning af læsesal, design og udbud af møblement, workflowsanalyser, sikringsarbejder mm.

En del af etableringen af læsesalen omfatter endvidere rådgivning ved nedtagning af nuværende indretning, nye apteringsarbejder og tekniske installationer.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 15/11/2018
Slut: 31/12/2019
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Opgaven kan forlænges i det omfang det kræves, til opgaven er endeligt afsluttet, dog maskimalt op til 48 mdr. efter udløb af oprindelig kontraktperiode.

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Begrænsning af antal ansøgere vil ske på baggrund af objektive kriterier angivet i Udbudsbetingelsernes pkt. 18.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

 

Ydelsen er ikke opdelt i delaftaler, da det vurderes ikke at være egnet til det.

 

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

I Udkast til Rådgiveraftale er angivet kontraktudførelsesvilkår:

— i pkt. 17 er anført krav til straffeattester,

— i pkt. 23 er anført krav om arbejdsklausuler.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2018
Tidspunkt: 14:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Vær opmærksom på udfyldelse af ESPD del II afsnit D om underleverandører. I øvrigt er udfyldelsen af ESPD nærmere behandlet i udbudsbetingelsernes pkt. 12.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort;

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen;

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4;

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2018

Send til en kollega

0.142