23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 124-283157
Offentliggjort
30.06.2018
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Miljø og Ressourcer

Vindere

Valgt rådgiver

(30.06.2018)
COWI
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

(19.07.2018)
COWI A/S
Parallelvej 2
2800 Kongens Lyngby

Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand


Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Miljø og Ressourcer

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Region Hovedstaden, Center for Regional Udvikling, Miljø og Ressourcer
29190623
Kongens Vænge 2
Hillerød
3400
Danmark
Kontaktperson: Maria Hag
E-mail: hag@regionh.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
73000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Regions Hovedstaden ønsker via et udviklingsprojekt at udvikle og afprøve en ny in Situ metode, med etablering af en biokemisk permeabel reaktiv barriere hvor der anvendes en kombination af nulvalent jern (ZVI) og mikrobiel nedbrydning til afværge af forureningsfaner i grundvand på en forurenet grund i regionen.

Udviklingsprojektet skal modne metoden til efterfølgende at kunne anvendes i Fuldskala afværge af forureningsfaner dels på grunde i regionen men også på andre grunde, hvor fanen i grundvandet udgør en risiko.

Den påtænkte kontrakt angår et udviklingsprojekt, som COWI i starten af 2017 tilbød Region Hovedstaden i forbindelse med regionens frivillige konkurrenceudsættelse af et udviklingsprojekt annonceret på regionens hjemmeside

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
73120000
73300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

I Region Hovedstaden er der mange forureningssager på grunde, hvor kilden til forurening er afværget eller ikke kan lokaliseres, men hvor en forureningsfane i grundvandet udgør en risiko overfor grundvandsressourcen og/eller indeklimaet. Region Hovedstaden vil via et udviklingsprojekt udvikle og afprøve en ny in situ metode/teknologi til afværge af forureningsfaner i grundvand på en af regionens grunde. Udviklingsprojektet skal modne metoden til efterfølgende at kunne anvendes i fuldskala afværge af forureningsfaner. Ideelt set vil projektet således udmunde i en metode, der vil kunne anvendes til afværge af forureningsfaner på grunde i regionen men også på andre grunde, hvor fanen i grundvandet udgør en risiko.

Projektet vil løbe i perioden 2018-2020. Det totale budget er på 2 000 000 DKK ekskl. moms. I starten af 2017 afholdt Region Hovedstaden en frivillige konkurrenceudsættelse af udviklingsprojekter, i hvilket forbindelse der blev indgået kontrakt med Rambøll om et andet udviklingsprojekt. Region Hovedstaden ønsker nu at indgå kontrakt med COWI med GeoSyntec som underleverandør om etablering af en biokemisk permeabel reaktiv barriere, hvor der anvendes en kombination af nulvalent jern (ZVI) og mikrobiel nedbrydning. Kontrakten indgås med baggrund i et tilbud som COWI indsendte i forbindelse med at Region Hovedstaden i starten af 2017 gennemførte en åben tilbudsindhentning, der blev annonceret på Region Hovedstadens hjemmeside.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

 

Kontrakten indeholder væsentlige udviklingselementer, og er en tjenesteydelseskontrakt om udvikling omfattet af CPV-koderne angivet i udbudslovens § 22, hvorfor kontrakten ikke er udbudspligtig, da udbyttet af udviklingsprocessen ikke tilhører Region Hovedstaden alene, hvilket vil fremgå af kontraktens bestemmelser.

Den frivillige bekendtgørelse med henblik på forudgående gennemsigtighed er sendt til offentliggørelse den 28.6.2018. Region Hovedstaden har til hensigt at indgå kontrakt med den valgte tilbudsgiver efter udløbet af den frivillige standstill periode på 10 dage (regnet fra dagen efter dagen for denne bekendtgørelsesoffentliggørelse), jf. proceduren i klagenævnslovens § 4.

 

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/06/2018
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
COWI
Parallelvej 2
Kongens Lyngby
2800
Danmark
NUTS-kode: DK0
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over, at Region Hovedstaden har indgået kontrakt uden forudgående offentliggørelse af

Udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Region Hovedstaden har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at Region Hovedstaden har indgået kontrakt, jf. klagenævnslovens § 7, stk. 3.

Senest samtidig med klage indgives, skal Region Hovedstaden orienteres herom.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: http://www.kfst.dk/

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/06/2018

Send til en kollega

0.121