23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-285287
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Offentligt udbud

Bestilling af materiale

http://www.vejle.dk/udbud

Indlevering af tilbud

Til
14.08.2018 Kl. 11:00

Addresse
AffaldGenbrug, Vejle Kommune
Kirketorvet 22
7100 Vejle
Kontaktperson: Lars Bracht Andersen
Telefon: +45 76812846
E-mail: lbran@vejle.dk
Fax: +45 76812801

Udbyder

AffaldGenbrug, Vejle Kommune

Indsamling og transport af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger


AffaldGenbrug, Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
AffaldGenbrug, Vejle Kommune
Vestre Engvej 70
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Lars Bracht Andersen
Telefon: +45 76812846
E-mail: lbran@vejle.dk
Fax: +45 76812801
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.vejle.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.vejle.dk/udbud
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
AffaldGenbrug, Vejle Kommune
Kirketorvet 22
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Lars Bracht Andersen
Telefon: +45 76812846
E-mail: lbran@vejle.dk
Fax: +45 76812801
NUTS-kode: DK032

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.vejle.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Indsamling og transport af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
90511200
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Opgaven omfatter indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald fra nedgravede affaldsløsninger ved tilmeldte boliger og kommunale institutioner i by-, land-, og sommerhusområder, kolonihaver m.v. Opgaven med indsamling af dagrenovation omfatter tillige indsamling af dagrenovationslignende affald (restaffald) fra virksomheder, der tilmelder sig ordningen, hvis det er etableret som en nedgravet affaldsløsning.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
90512000
90511400
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

 

Vejle Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

AffaldGenbrug, Vejle Kommune (herefter kaldet AffaldGenbrug) har, som beskrevet ovenfor, en indsamlingsordning for dagrenovation/dagrenovationslignende affald, som alle ejendomme har pligt til at være tilmeldt. Ordningen bygger på kildesortering af dagrenovationen i organisk affald, der emballeres i grønne poser, og restaffald, der emballeres i egne poser. Beholderne til restaffald og organisk affald er enten 2-delte beholdere eller enkeltrums beholdere. Derudover er der delvist nedgravede og fuldt nedgravede affaldsløsninger (herefter kaldet nedgravede affaldsløsninger) med enkeltrumsbeholdere eller delte beholdere til 2 eller flere fraktioner.

”2-delte” nedgravede affaldsbeholdere er 2 rums beholdere, der har forskellige fraktioner i hvert af de 2 rum. ”Enkeltrum” er tilsvarende beholdere, der kun har én affaldsfraktion. Enkelte beholder kan have mere end 2 rum.

AffaldGenbrug har etableret en indsamlingsordning for genanvendelige fraktioner, der betyder, at ejendomme med nedgravede affaldsløsninger skal opsamle papir/karton og metal/plast i enkeltrums beholdere eller delte beholdere til 2 eller flere fraktioner.

Størrelsen af de nedgravede affaldsbeholdere varierer fra ca. 1–5 m3. Nedgravede affaldsbeholdere med 2-delte beholdere (med 2 indkast) kan typisk have en opdeling mellem voluminet af de 2 fraktioner på 40/60 - procentfordeling. Oversigt over antal tømninger og affaldsmængder fremgår af udbudsmaterialet.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 074 000.00 EUR
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/10/2018
Slut: 30/09/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

AffaldGenbrug, Vejle Kommune kan forlænge kontrakten med 2 x 12 måneder.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Tilbudsgivers egnethed vurderes ud fra de oplysninger, som tilbudsgiver afgiver ved benyttelse af ESPD.

Vejledning i udfyldelse af ESPD findes i udbudsmaterialet.

Tilbudsgiver vil blive udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis de er omfattet af en eller flere af udelukkelsesgrundene oplistet i udbudslovens § § 135-137, svarende til grundene i e-ESPD'ets del III, idet AffaldGenbrug også anvender de frivillige udelukkelsesgrunde.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/08/2018
Tidspunkt: 11:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 4 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 14/08/2018
Tidspunkt: 11:30
Sted:

 

AffaldGenbrug, Vejle Kommune, Vestre Engvej 70, 7100 Vejle.

 

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

 

Der vil ikke være adgang til at overvære åbningen af bud.

 

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Lov om Klagenævnet for Udbud fastsætter følgende om klagefrister for EU-udbud, som Ordregiver henholder sig til:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort, jf. § 7,stk. 2, nr. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud.

Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Lov om Klagenævnet for Udbud, er overtrådt, når sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.

Klager skal skriftligt informere den ordregivende myndighed om indgivet klage senest samtidig med, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud. Klagen skal angive, om den er indgivet i standstill perioden. Hvis klagen indgives i standstill perioden, skal det angives, om der er anmodet om opsættende virkning. Klage skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Vejledning om klage til Klagenævnet for Udbud findes på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside, jf. udbudsbekendtgørelsen afsnit VI.4.1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2018

Send til en kollega

0.105