23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 125-285315
Offentliggjort
03.07.2018
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
27.08.2018 Kl. 12:00

Addresse
https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ccfb5ec-4aa1-449e-be94-03f40edb81ce/homepage

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Vindere

Valgt firma

(20.12.2018)
Pacco A/S
Roskilde

Udførelse af ventilationsservice


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Legal Basis:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Frederiksberg Kommune
11259979
Frederiksberg Rådhus
Frederiksberg
2000
Danmark
Kontaktperson: Nicolas Lambert
E-mail: nila04@frederiksberg.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ccfb5ec-4aa1-449e-be94-03f40edb81ce/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ccfb5ec-4aa1-449e-be94-03f40edb81ce/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ccfb5ec-4aa1-449e-be94-03f40edb81ce/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/7ccfb5ec-4aa1-449e-be94-03f40edb81ce/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Begrænset EU-udbud af kontrakt om udførelse af ventilationsservice

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
50710000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Ventilationsserviceopgaverne består af forebyggende vedligehold, afhjælpende vedligehold (mindre reparationsarbejde), herunder også akut opgaver samt Lovpligtig eftersyn af brandsikringsautomatik i henhold til DS 428:2011 afsnit 6 Drift og vedligehold. Der er på udbudstidspunktet tale om ca. 750 anlæg, der er placeret i ejendomme i Frederiksberg Kommune, hvor kommunen har en vedligeholdelsespligt.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71315410
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01
Hovedudførelsessted:

 

Frederiksberg Kommune

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Ventilationsserviceopgaverne består af forebyggende vedligehold, afhjælpende vedligehold (mindre reparationsarbejde), herunder også akut opgaver samt Lovpligtig eftersyn af brandsikringsautomatik i henhold til DS 428:2011 afsnit 6 Drift og vedligehold. Der er på udbudstidspunktet tale om ca. 750 anlæg, der er placeret i ejendomme i Frederiksberg Kommune, hvor kommunen har en vedligeholdelsespligt.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 15 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

 

Kommunen har en option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder

 

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Største antal: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

På baggrund af oplysningerne i ESPD’erne fra ansøgerne vil Frederiksberg Kommune udvælge (prækvalificere) de 5 ansøgere, der vurderes bedst egnede til at varetage den udbudte kontrakt, til at afgive tilbud på denne.

Alene ansøgere, der ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene, og som opfylder de fastsatte minimumskrav til egnethed indgår i udvælgelsen.

Er antallet af disse ansøgere højst 5, vil de alle blive prækvalificeret. Kommunen forbeholder sig dog at annullere udbudsproceduren, såfremt det skønnes, at antallet af prækvalificerede er for lavt til at sikre tilstrækkelig konkurrence om kontrakten.

Er antallet større end 5, vil kommunen prækvalificere de 5, der vurderes bedst egnede på følgende måde:

Kommunen vil inddrage hensynet til et differentieret konkurrencefelt, hvilket sker ved at kommunen indledningsvist vil prækvalificere op til 2 ansøgere, der i det senest afsluttet regnskabsår i gennemsnit har haft højest 15 ansatte serviceteknikere indenfor ventilationsanlæg.

Udvælgelsen indledes derfor med at, at kommunen identificerer de ansøgninger, der er modtaget fra ansøgere, som i gennemsnit har haft højest 15 ansatte serviceteknikere indenfor ventilationsanlæg i det senest afsluttet regnskabsår, og blandt disse prækvalificerer de op til 2 bedst egnede på grundlag af deres referencer samt evt. omsætning indenfor ventilationsservice, jf. angivelserne nedenfor. Er antallet af sådanne ansøgere mindst 2, prækvalificeres 2, er der alene én, prækvalificeres denne.

Blandt de alle resterende ansøgninger foretages herefter en udvælgelse af de bedst egnedes sådan at der prækvalificeres i alt 5 ansøgere.

De bedst egnede ansøgere findes ved, at der foretages en vurdering af de af ansøger oplyste referencer om udførelse af ventilationsservice. I jo højere grad referencen svarer til den udbudte kontrakt ift.

- opgavens/ opgavernes karakter,

- kundetype,

- aftalens type.

Desto mere positivt vil kommunen bedømme referencen.

Kommunen vil evaluere på de 5 første referencer, mens evt. øvrige referencer ikke vil blive taget i betragtning.

Såfremt 2 eller flere ansøgeres referencer vurderes i samme grad at svare til den udbudte kontrakt, jf. ovenstående, og det har betydning for hvilke af disse ansøgere, der prækvalificeres, vil der blive lagt vægt på den af ansøger oplyste omsætning inden for ventilationsservice og jo større omsætning, desto mere positiv bedømmelse.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Kommunen har en option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge udfyldt ESPD eller ESPD'er, som skal indeholde de i prækvalifikationsbetingelserne og ESPD'et efterspurgte oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

— Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en gennemsnitlig årlig nettoomsætning inden for ventilationsservice på minimum 7 000 000 DKK de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Det er et minimumskrav, at ansøger har haft en soliditetsgrad på mindst 15% i det senest afsluttede regnskabsår.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Ansøger skal vedlægge udfyldt ESPD eller ESPD'er, som skal indeholde de i prækvalifikationsbetingelserne og ESPD'et efterspurgte oplysninger.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et minimumskrav, at ansøger i gennemsnit har haft minimum 6 ansatte serviceteknikere indenfor ventilationsanlæg i det senest afsluttet regnskabsår.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

 

Af kontraktens afsnit 20 fremgår det, at der forventes at skulle ske virksomhedsoverdragelse af én person, som af leverandøren skal tilbydes ansættelse på uændrede eller bedre løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med lovbekendtgørelse nr. 710 af 20.8.2002 om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, ”virksomhedsoverdragelsesloven”. Den person, der virksomhedsoverdrages, skal have mulighed for at fastholde løn- og ansættelsesvilkår, svarende til sin nuværende overenskomst, indtil denne overenskomsts udløb.

Af kontraktens afsnit 16 er der en arbejdsklausul. Leverandøren skal sikre, at de ansatte, som denne og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den egn, hvor arbejdet udføres.

 

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 27/08/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/09/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

I udbuddet gælder de frivillige udelukkelsesgrunde, der fremgår af udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2) og 7).

Som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til egnethed og for oplysninger, der har indgået ved udvælgelsen, vil den tilbudsgiver som kommunen påtænker at tildele kontrakt, blive bedt om at fremlægge følgende til bekræftelse af oplysningerne afgivet i ESPD:

- Uddrag af tilbudsgivers årsregnskaber eller tilsvarende dokumentation, der viser tilbudsgivers omsætning inden for ventilationsservice for de seneste 3 regnskabsår, soliditetsgrad og det gennemsnitlig antal ansatte serviceteknikkere indenfor ventilationsanlæg i det senest afsluttet regnskabsår,

- En officiel liste over de betydeligste aftaler indenfor ventilationsservice, der er udført inden for de seneste 3 år. Listen skal som minimum indeholde de referencer, der er oplyst i ESPD, og af listen skal for hver kontrakt fremgå:

- - en karakteristik af aftalen samt antal ventilationsanlæg;

- - den årlige omsætning på aftalen;

- - en angivelse af start- og sluttidspunkt for aftalen;

- - navnet på den offentlige eller private kunde, som aftalen er udført for;

- - kontaktoplysninger (e-mailadresse og/eller telefonnummer) til kontaktperson eller –personer ansat hos den pågældende kunde, og som vil kunne verificere de anførte oplysninger.

Der gøres opmærksom på, at tilbudsgiver ikke er forpligtet til at fremlægge dokumentation, som kommunen selv kan skaffe via adgang til en national database. I det omfang det måtte gøres sig gældende, vil tilbudsgiver derfor i stedet for at fremlægge den pågældende dokumentation kunne oplyse kommunen om, hvor oplysningerne vil kunne findes.

Tilbudsgiver vil endvidere blive bedt om at fremlægge dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af grundlag for udelukkelse - såfremt tilbudsgiver er fra Danmark i form af en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/06/2018

Send til en kollega

0.133